Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område

(Omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til a fsnit IX indsættes i afsnitsoverskriften efter »Finansiering«: », takster«.

2. I overskriften til kapitel 31 indsættes efter »Finansiering«: »og takstberegning«.

3. I § 174 indsættes før stk. 1 som nye stykker:

» Kommunalbestyrelsen fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Taksten efter stk. 1 skal beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af tilbuddet eller typen af tilbud.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om takstberegningen og om, hvilke tilbud der er omfattet af bestemmelsen. «

Stk. 1 bliver herefter stk. 4.

4. I § 176 ophæves stk. 2.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 574 af 24. juni 2005 og senest ved § 2 i lov nr. 1418 af 9. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 9 c, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. De udgifter, som opholdskommunen kan få dækket efter stk. 2-6, er opholdskommunens faktiske udgifter. De faktiske udgifter omfatter en forholdsmæssig andel af fællesudgifter og udgifter til ledelse og administration, der er en følge af driften af et tilbud. Hvis der for ydelsen er fastsat en takst eller beregnet et priskrav efter lov om social service, har opholdskommunen ret til refusion svarende til taksten eller priskravet. «

2. I § 82 ændres »regionerne« til: »regionerne, beskæftigelsesankenævnene«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen