Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

I medfør af § 7 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. april 2016, fastsættes:

§ 1. De beføjelser, der i henhold til loven er tillagt erhvervsministeren, henlægges til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Beføjelser i henhold til lovens § 3, stk. 1, 2. pkt., til at fordele midlerne under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse samt under målet om europæisk territorialt samarbejde, herunder til væsentligt at omfordele disse midler, henlægges dog ikke.

§ 2. Afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer efter loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser, der træffes af regioner, kommuner og andre myndigheder, som i medfør af lovens § 13, stk. 1, er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som administrationsmyndighed, kan indbringes for Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Afgørelser, der træffes af offentlige eller private juridiske enheder, som i medfør af lovens § 8, stk. 2, og § 13, stk. 2, er bemyndiget til at varetage administrationsmyndighedsopgaver, kan indbringes for Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Afgørelser, der træffes af overvågningsudvalg og styringsudvalg for programmer med dansk deltagelse i medfør af lovens § 14, stk. 2, er endelige, og kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond ophæves.

Erhvervsministeriet, den 28. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Sigmund Lubanski