Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

§ 1

I bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. § 1, stk. 2, fastsætter Erhvervsstyrelsen i styrelsens kvittering for modtagelse af ansøgningen den dato, hvorfra der kan medtages udgifter. Der kan tidligst medtages udgifter fra den 1. januar 2014.«

3. I § 13, stk. 5, 3. pkt., udgår »og 3«.

4. I § 19, 1. pkt., udgår », sekretariaterne for de regionale vækstfora, jf. § 8, stk. 7, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling«, og »relevante regionale myndigheder« ændres til: »relevante myndigheder«.

5. I § 9, stk. 2, nr. 2, og § 23, stk. 1, ændres »§ 33 i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond« til: »§ 23 i bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond«.

6. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og nærværende bekendtgørelse« til: »bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond«.

7. § 32, stk. 1, affattes således:

»Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter/resultater, jf. § 8, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager under gennemførelsen og efter afslutningen afgive evaluerings- og effektoplysninger om forløbet, resultaterne m.v. af projektet sammenholdt med de oprindelige målsætninger og forudsatte effekter/resultater. Oplysningerne afgives til relevante myndigheder eller kompetente institutioner, Erhvervsstyrelsen eller Europa-Kommissionen. Tilsagnsgiver kan forlange, at materialet skal overføres digitalt, jf. § 5.«

8. I § 35, stk. 1, udgår », de regionale vækstforumsekretariater,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2019.

Erhvervsministeriet, den 28. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Sigmund Lubanski