Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn

(Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)

[af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)]:

1. Ændringsforslag

Justitsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA, KF og IA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL og RV) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (ALT) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil ved 2. behandling stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for ændringsforslag nr. 2 og imod ændringsforslag nr. 1 og 3.

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af ALT og SF):

1) Titlen affattes således:

»Forslag

til

Lov om ændring af social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer

(Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)«.

[Ændring af lovforslagets titel]

Til § 1

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af ALT):

2) I nr. 54 ændres »og § 11, stk. 2 og efter § 15« til »efter § 11, stk. 2, og § 15«.

[Lovteknisk korrektion]

Ny paragraf

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af ALT og SF):

3) Efter § 3 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 532 af 26. maj 2010, lov nr. 607 af 18. juni 2012 og § 1 i lov nr. 1726 af 27. december 2016 foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 5, udgår »i rygerum, på deres egne værelser og«.«

[Begrænsning af rygning på delvis lukkede døgninstitutioner og sikrede afdelinger på døgninstitutioner til udendørs arealer]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede ændring af lovforslagets titel er en konsekvensændring, da lovforslaget med ændringen i ændringsforslag nr. 3 nu foreslås også at omfatte en ændring af lov om røgfri miljøer.

Til nr. 2

Der er alene tale om en lovteknisk korrektion med henblik på at sikre, at der på korrekt vis henvises til foreløbige afgørelser efter § 11, stk. 2, og § 15 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Til nr. 3

Lov om røgfri miljøer fastsætter regler om røgfri miljøer på lokaliteter på det statslige, regionale og kommunale område.

Loven finder således bl.a. anvendelse på institutioner og skoler for børn og unge, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Det følger af lovens § 4, at i lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Lovens § 7 indeholder særlige regler om rygning på bl.a. børneinstitutioner, skoler, gymnasier og anbringelsessteder.

Det følger af den gældende bestemmelse i § 7, stk. 5, i lov om røgfri miljøer, at det for sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område.

Med lovforslagets § 2, nr. 5, foreslås det, at der i lov om social service indføres en pligt for lederen af en delvis lukket døgninstitution, en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling til at fastsætte en skriftlig husorden, der angiver de nærmere regler og retningslinjer for ophold på institutionen.

Med lovforslagets § 2, nr. 7, foreslås det, at børne- og socialministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af husordenerne.

Det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede § 2, nr. 7, at bemyndigelsesbestemmelsen bl.a. skal anvendes til at fastsætte regler om, at der i husordenen skal være regler om rygeforbud på de delvis lukkede og sikrede institutioner og afdelinger med undtagelse af nærmere bestemte udendørs arealer.

For at sikre at sådanne regler vil kunne fastsættes i husordenen, foreslås det, at bestemmelsen i § 7, stk. 5, i lov om røgfri miljøer ændres, således at det ikke kan tillades, at de unge ryger i rygerum eller på deres egne værelser.

Det betyder, at de unge fremover kun vil kunne tillades at ryge på udendørs arealer på institutionen.

4. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. oktober 2018 og var til 1. behandling den 6. november 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 6. september 2018 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 411 (folketingsåret 2017-18). Den 26. oktober 2018 sendte justitsministeren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 6 bilag på lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 1 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Peter Skaarup (DF) fmd. Peter Kofod (DF) Susanne Eilersen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Lise Bech (DF) Preben Bang Henriksen (V) Jan E. Jørgensen (V) Britt Bager (V) Mads Fuglede (V) Marcus Knuth (V) Michael Aastrup Jensen (V) Henrik Dahl (LA) Christina Egelund (LA) Naser Khader (KF) Simon Kollerup (S) Lars Aslan Rasmussen (S) Mette Reissmann (S) Mogens Jensen (S) nfmd. Trine Bramsen (S) Rasmus Prehn (S) Morten Bødskov (S) Rosa Lund (EL) Søren Søndergaard (EL) René Gade (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Lotte Rod (RV) Karsten Hønge (SF) Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Nunatta Qitornai (NQ) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1