Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område

I medfør af § 13, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på følgende institutioner:

1) Arkitektskolen Aarhus.

2) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

3) Designskolen Kolding.

Stk. 2. Institutionen kan tilrettelægge særlige undervisningsforløb for betalingsstuderende omfattet af § 2.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse gælder ikke for udbud af enkeltfag efter § 9 a, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og for udbud af åben uddannelse, da disse udbud er omfattet af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau.

§ 2. Institutionen skal opkræve fuld deltagerbetaling for udenlandske studerende på heltidsuddannelse og erhvervskandidatuddannelse, og for ekstra uddannelsesaktivitet efter § 9 a, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. dog stk. 2. Dette gælder tillige for udenlandske studerende, der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark.

Stk. 2. Institutionen opkræver ikke deltagerbetaling for udenlandske studerende, hvis den studerende:

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller er på studieophold på institutionen formidlet via Fulbright eller Denmark’s International Study program (DIS),

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere, eller

4) har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.

Stk. 3. En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en institution på baggrund af stk. 2, nr. 4, er indtil færdiggørelsen af den pågældende uddannelse omfattet af fritagelsen fra fuld deltagerbetaling, uanset om den studerendes forældres opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a skulle bortfalde.

§ 3. Institutionen fastsætter regler for deltagerbetaling, herunder frist for betaling af deltagerbetalingen.

§ 4. Institutionen skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug for fastsættelse af deltagerbetalingen.

Stk. 2. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Stk. 3. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan indhente oplysninger om beregningsgrundlaget.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser ophæves.

Styrelsen for Instituitoner og Uddannelsesstøtte, den 6. december 2018

Nikolaj Veje

/ Gertie Lund