Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kontrollen med virksomhederne
Kapitel 2 Rekvireret undersøgelse og kontrolstempling
Kapitel 3 Holdighedsundersøgelse og stempling
Kapitel 4 Undersøgelse og kontrolstempling i henhold til Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller
Kapitel 5 Forskellige tekniske bestemmelser
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Ædelmetalkontrollens kontrolstempel
Bilag 2 Uddrag af bilag I til Konvention om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972, som senest ændret den 20. april 2018
Bilag 3 Uddrag af bilag II til Konvention om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972, som senest ændret 20. april 2018
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed

I medfør af § 6, stk. 6, § 9, stk. 4, § 13, § 15, stk. 3, og § 18, stk. 2, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Kontrollen med virksomhederne

§ 1. Kontrollen med arbejder af ædle metaller m.v. varetages af Ædelmetalkontrollen.

Stk. 2. Ved konventionen forstås Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller fra 15. november 1972 med senere ændringer.

Stk. 3. Som arbejder af ædle metaller anses i denne bekendtgørelse kun arbejder, som i alle enkelte metaldele har en holdighed på mindst 333 tusindedele guld, mindst 800 tusindedele sølv, mindst 850 tusindedele platin og mindst 500 tusindedele palladium, eller arbejder, der lovligt kan markedsføres som ædle metaller i et andet land i EU/EØS.

Stk. 4. Arbejder af ædle metaller skal, når de sælges eller udbydes til salg under betegnelserne "guld", "sølv", "platin" eller "palladium", være forsynet med et holdighedsstempel, der på tydelig måde angiver arbejdets holdighed i tusindedele. Der tillades ingen negativ tolerance, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 5. Sådanne holdighedsstempler skal, når de er påført i et andet land i EU/EØS, anerkendes i Danmark, såfremt holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med den danske.

§ 2. Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller, sælger eller udbyder arbejder af ædle metaller til salg, eller som sælger eller udbyder ædle metaller i uforarbejdet stand til salg, skal inden for normal åbningstid mod behørig legitimation give Ædelmetalkontrollen uhindret adgang til virksomheden for at efterse stemplingen, både for så vidt angår holdigheds- som navnestempler. Ædelmetalkontrollen skal endvidere gives uhindret adgang til efter eget valg at udtage prøver af beholdninger af ædle metaller i uforarbejdet stand, af halvfabrikata af ædle metaller eller af arbejder af ædle metaller.

Stk. 2. Ved tilrettelæggelsen af prøveudtagningen hos virksomhederne skal Ædelmetalkontrollen tilstræbe, at kontrollen bliver så effektiv som muligt. Med henblik herpå bestemmer Ædelmetalkontrollen det antal prøver, der skal udtages hos den enkelte virksomhed, under hensyntagen til virksomhedens størrelse, dens salg og den almindelige standard af virksomhedens produktion, således som denne må bedømmes på baggrund af resultaterne af tidligere prøveudtagninger og af undersøgelser af ædelmetalarbejder eller ædelt metal i uforarbejdet stand, der regelmæssigt indsendes i henhold til lovens § 15.

Stk. 3. Hos virksomheder, der fremstiller arbejder af ædle metaller, skal prøver fortrinsvis udtages af de arbejder af ædle metaller, som er forsynet med holdighedsstempel og navnestempel.

Stk. 4. Udtages prøver af arbejder af ædle metaller eller dele deraf, som ikke er forsynet med holdighedsstempel, er virksomheden forpligtet til skriftligt over for Ædelmetalkontrollen at angive, med hvilken holdighed det færdige arbejde skal stemples.

Stk. 5. Virksomheder, herunder internetauktionshuse, eller personer, der uden at være omfattet af stk. 1 erhvervsmæssigt formidler salg af arbejder af ædle metaller eller ædle metaller i uforarbejdet stand, skal på opfordring give Ædelmetalkontrollen tilsvarende oplysninger om sådanne arbejder m.v., herunder om hvor de kan besigtiges med henblik på kontrol af stemplingen.

§ 3. Efter undersøgelse af de udtagne prøver underretter Ædelmetalkontrollen vedkommende virksomhed om resultatet af undersøgelserne.

Stk. 2. Har en undersøgelse vist, at en prøve er underholdig, skal virksomheden drage omsorg for, at ædelmetal fra samme legering tages ud af produktionen og af lagerbeholdningen. Skønnes det påkrævet, udtager Ædelmetalkontrollen snarest muligt nye prøver hos vedkommende virksomhed.

Stk. 3. Er det arbejde, hvoraf en underholdig prøve er udtaget, en del af en serieproduktion, kan Ædelmetalkontrollen, hvis det skønnes påkrævet, påbyde, at den del af produktionen, som er udleveret til handelen, tilbagekaldes.

Kapitel 2

Rekvireret undersøgelse og kontrolstempling

§ 4. Guld, sølv, platin og palladium i uforarbejdet stand kan enten som barrer eller som arbejdsprøver indsendes til undersøgelse hos Ædelmetalkontrollen.

Stk. 2. Barrer skal veje mindst 50 g og må højst veje 10 kg. De skal fremtræde med mindst én plan side, der er egnet til stempling. Sidens mål skal være mindst 2 cm x 6 cm.

Stk. 3. Barrerne præges ved modtagelsen med Ædelmetalkontrollens barrestempel, der er et cirkulært stempel, indeholdende undersøgelsens løbenummer omskrevet med ordet "ÆDELMETALKONTROLLEN" samt årstallet for undersøgelsen.

Stk. 4. Efter undersøgelsen præges holdigheden et passende sted på barren flankeret af Ædelmetalkontrollens kontrolstempel.

Stk. 5. Prøver, der indsendes til undersøgelse, skal være udvalsede og skal, hvis prøven er af guld, platin eller palladium, veje mindst 1 g. Sølvprøver skal veje mindst 3 g. Efter undersøgelsen udsteder Ædelmetalkontrollen en attest for holdigheden.

§ 5. Arbejder af ædle metaller kan indsendes til undersøgelse hos Ædelmetalkontrollen og kan, hvis de opfylder de i § 1, stk. 2, fastsatte krav til holdigheden, forsynes med Ædelmetalkontrollens kontrolstempel.

Stk. 2. Ved indsendelse af erhvervsmæssigt fremstillede arbejder af ædle metaller, der angives at opfylde de fastsatte holdighedskrav, skal varerne være forsynet med holdighedsstempel og navnestempel, jf. lovens §§ 5, 6 og 7.

§ 6. Ædelmetalkontrollens kontrolstempel, der er vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse, indeholder i en oval ramme en gengivelse af tre tårne og derunder en bølgelinje efterfulgt af fem vandrette linjer.

Stk. 2. Kontrolstemplet forefindes i 6 størrelser, hvis længdemål er henholdsvis 5,5 mm, 4 mm, 3 mm, 2,3 mm, 1 mm og 0,75 mm. Ædelmetalkontrollen bestemmer under hensyntagen til arbejdets form og størrelse, hvilket af disse stempler der skal anvendes.

Kapitel 3

Holdighedsundersøgelse og stempling

§ 7. Arbejder af ædle metaller, der er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 1 og 2, skal opfylde kravene i §§ 8-10 med hensyn til anvendelse af slaglod, anvendelse af uædle metaller og ikke-metalliske materialer og arbejdernes stempling og skal opfylde konventionens bilag I og II med hensyn til slaglod og belægninger.

§ 8. Slaglod skal have samme holdighed som det pågældende arbejde med følgende undtagelser:

1) Guld: For guldarbejder med en holdighed på mindst 750 skal slagloddet indeholde mindst 740 tusindedele guld. For arbejder af hvidguld med en holdighed på mindst 750 skal slagloddet indeholde mindst 585 tusindedele guld.

2) Sølv: Slaglod til arbejder af sølv med en holdighed på mindst 925 skal indeholde mindst 650 tusindedele sølv. Slaglod til arbejder af sølv med en holdighed på under 925 skal indeholde mindst 550 tusindedele sølv.

3) Platin og palladium: Slaglod til platin og palladium skal til sammen indeholde mindst 995 tusindedele guld, sølv, platin eller palladium.

Stk. 2. Anvendes et slaglod af en lavere holdighed end det pågældende arbejde, skal hele varen have den deklarerede holdighed.

Stk. 3. Slaglod af lavere indhold end det pågældende ædelmetalarbejde må kun anvendes i den for sammenlodningen nødvendige mængde. Dette slaglod må ikke anvendes til forstærkning, vægtforøgelse eller fyldning.

§ 9. Det er kun tilladt at anvende uædelt metal og ikke-metalliske materialer i arbejder af ædle metaller, når følgende bestemmelser er opfyldt:

1) Afgrænsningen mellem ædelmetal og andre materialer skal være tydelig, og andre materialer må ikke ved overfladebelægning eller på anden måde gives udseende af ædelmetal.

2) Uædle metaldele skal, hvor det er praktisk muligt, præges med "METAL" eller med en mere præcis angivelse af metallets art.

3) Holdighedsstemplingen skal være placeret på arbejdets ædelmetaldel.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, er arbejder, hvor det er nødvendigt at anvende andre materialer af hensyn til det praktiske formål, varen skal tjene. Dette gælder mekaniske dele i ure, pencils, cigarettændere og lignende. Det er tillige tilladt at anvende ikke-synlige andre materialer til fastgørelse af skafter i bestikvarer og til fyldning af lysestager.

§ 10. Et arbejde af ædelmetal, der består af mere end ét ædelmetal, skal anses for og stemples som bestående af det mindst ædle af metallerne. Sølv anses for mindre ædelt end palladium, palladium anses for mindre ædelt end guld, og guld anses for mindre ædelt end platin.

Stk. 2. Består et arbejde af flere dele af forskellige ædle metaller, og er delene ikke sammenføjede eller kun mekanisk sammenføjede, kan delene af mere ædelt metal forsynes med holdighedsstempel for de pågældende ædle metaller.

Stk. 3. Består et arbejde af flere dele af forskellige ædle metaller, og er delene sammenføjede ved lodning eller lignende, er det kun tilladt at holdighedsstemple delene af mere ædelt metal, når afgrænsningen mellem de enkelte dele er tydelig og i øvrigt ikke kan give anledning til tvivl om udstrækningen af de enkelte dele.

Stk. 4. Det er tilladt at forsyne et arbejde af ædelmetal med en overfladebelægning af et mere ædelt metal, forudsat at holdigheden af overfladebelægningen mindst svarer til de holdigheder, som er foreskrevet i § 1, stk. 2. Det er desuden tilladt at forsyne et arbejde af ædelmetal med en overfladebelægning af rhodium eller ruthenium.

§ 11. Ved undersøgelsen af holdigheden af arbejder af ædle metaller og af ædle metaller i uforarbejdet stand skal følgende analysemetoder anvendes:

1) Guld: Kupellation.

2) Sølv: Volhard eller potentiometrisk titrering.

3) Platin og palladium: Gravimetrisk analyse eller emissionsanalyse.

Stk. 2. Det antal prøver, der udtages og analyseres, skal være tilstrækkeligt til, at Ædelmetalkontrollen kan overbevise sig om, at alle dele af de undersøgte varer opfylder de krævede holdigheder.

Stk. 3. Der tillades ingen negativ tolerance. Ædelmetalkontrollen kan dog godkende prøveresultater, der udviser en mindre afvigelse, når denne ligger inden for grænserne af de anerkendte unøjagtigheder ved godkendte prøvemetoder.

Kapitel 4

Undersøgelse og kontrolstempling i henhold til Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller

§ 12. Arbejder af ædle metaller kan, såfremt de opfylder de krav, der er fastsat ved Konventionen, forsynes med Konventionens fælles kontrolstempel. Eksempler på det fælles kontrolstempel er vist i bekendtgørelsens bilag 3, punkt 3.5.1.3.

§ 13. Arbejder, der ønskes stemplet med det fælles kontrolstempel, skal ved indsendelsen til Ædelmetalkontrollen være forsynet med det navnestempel, som rekvirenten har registreret her i landet, og med et holdighedsstempel, der angiver en af de standardholdigheder, som følger af Konventionens bestemmelser.

§ 14. På arbejder af ædle metaller, der i henhold til bestemmelserne i §§ 12 og 13 ønskes stemplet med Konventionens kontrolstempel, anvendes alene bestemmelserne om prøvning og stempling af sådanne arbejder i Konventionens bilag I og II, hvoraf uddrag er bilag 2 og 3 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Forskellige tekniske bestemmelser

§ 15. Ædelmetalkontrollen kan med tilslutning af Ædelmetalnævnet give sådanne bestemmelser af teknisk beskaffenhed, der er nødvendige for at gennemføre bestemmelser fastsat i denne bekendtgørelse og dens bilag med hensyn til undersøgelse og stempling af arbejder af ædle metaller og af ædle metaller i uforarbejdet stand.

§ 16. Rekvirenten afholder udgifterne til fragt og porto ved forsendelse af varer af ædle metaller samt barrer og prøver.

§ 17. Med metalrester fra prøveudtagninger og undersøgelser forholdes som følger: Metalrester fra undersøgelser af guld tilbageleveres vedkommende virksomhed samtidig med undersøgelsens resultat. Metalrester af platin og palladium tilbageleveres vedkommende virksomhed med undtagelse af den del af de respektive metaller, som opløses ved undersøgelserne. Metalrester fra undersøgelser af sølv sælges bedst muligt, og provenuet føres til indtægt for Ædelmetalkontrollen.

Kapitel 6

Straf

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) fremstiller, sælger, formidler eller til salg udbyder arbejder af ædle metaller, emner til sådanne arbejder eller ædle metaller i uforarbejdet stand af ringere holdighed end angivet,

2) overtræder §§ 7 eller 9, eller

3) undlader at efterkomme et påbud efter § 2, stk. 1, 4 eller 5, eller efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 156 af 22. marts 1999 om Ædelmetalkontrollens virksomhed ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 10. december 2018

Lone Saaby

/ Bente Liisberg


Bilag 1

Ædelmetalkontrollens kontrolstempel

1


Bilag 2

Uddrag af bilag I til Konvention om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972, som senest ændret den 20. april 2018

Definitioner og tekniske krav

1. Definitioner

I Konventionen gælder følgende definitioner:

1.1 Ædle metaller

Ædle metaller er platin, guld, palladium og sølv. Platin er det ædleste metal efterfulgt af guld, palladium og sølv.

1.2 Ædelmetallegering

En legering af ædle metaller er en fast opløsning, der indeholder mindst ét ædelmetal.

1.3 Varer af ædle metaller

En vare af ædelmetal er ethvert smykke, guldsmede-, sølvsmede- eller urmagerprodukt eller enhver anden vare, der er fremstillet helt eller delvist af ædle metaller eller deres legeringer. “Delvist” betyder, at en vare af ædelmetal kan indeholde

i. ikke-metalliske dele;

ii. dele af uædelt metal af tekniske og/eller dekorative årsager, se punkt 1.5 herunder.

1.4 Varer af blandede ædelmetaller

En vare af blandede ædle metaller er en vare, der består af to eller flere ædelmetallegeringer.

1.5 Varer, der er sammensat af flere metaller

En vare, der er sammensat af flere metaller, er sammensat af dele af ædelmetal og dele af uædle metaller.

1.6 Holdighed

Holdigheden er indholdet af det navngivne ædelmetal målt i dele pr. tusind af legeringens vægt.

1.7 Standardholdighed

Standardholdigheden er minimumsindholdet af de navngivne ædle metaller målt i dele pr. tusind af legeringens vægt.

1.8 Belægning/plettering

Belægning/plettering er et eller flere lag af et materiale, tilladt af kontrolmyndigheden, påført alle eller dele af en vare af ædelmetal, fx ved en kemisk, elektrokemisk, mekanisk eller fysisk proces.

1.9 Uædle metaller

Uædle metaller er alle metaller undtagen platin, guld, palladium og sølv.

1.10 Afprøvning eller undersøgelse

En afprøvning er en kvantitativ analyse af en ædelmetallegering ved en metode defineret i § 11 i bekendtgørelsen.

2. Holdigheder, der anvendes i henhold til Konventionen

2.1 I henhold til artikel 1, punkt 2, i Konventionen er holdigheder, der anvendes i henhold til Konventionen, de holdigheder, der er defineret af den stående komité.

3. Anvendelse af slaglod

3.1 Principperne er:

a) Slaglod må kun anvendes til sammenføjning.

b) Slagloddets holdighed skal være den samme som varens holdighed.

c) Hvis et slaglod af en lavere standardholdighed end det pågældende ædelmetalarbejde anvendes, skal hele varen have en tilladt standardholdighed.


Bilag 3

Uddrag af bilag II til Konvention om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972, som senest ændret 20. april 2018

Kontrol ved den autoriserede kontrolmyndighed

1.

1.1 Kontrolmyndigheden skal undersøge, om varer af ædle metaller, der overgives til denne med henblik på stempling med det fælles kontrolstempel, opfylder betingelserne i bilag I til Konventionen.

2. Prøvning

2.1 Prøvningen af varer af ædelmetal, der er indgivet til stempling med det fælles kontrolstempel, består af de to følgende trin:

a) evalueringen af partiets homogenitet og

b) fastslåelsen af legeringens holdighed (afprøvning).

2.2 Formålet med en afprøvning er at fastslå, at en legering eller en vare af ædelmetal lever op til kravene.

3. Stempling

3.1 Princip

3.1.1 Varer, der opfylder kriterierne i bilag I, skal stemples med det fælles kontrolstempel (CCM) som beskrevet i punkt 3.5 i henhold til retningslinjerne i dette bilag.

3.1.2 CCM-stemplet påføres sammen med andre stempler (af hvilke nogle kan kombineres), som samlet giver de følgende minimumsoplysninger om:

a) Hvem der har produceret (eller importeret) varen: Dette er angivet med et navnestempel.

b) Hvem der har kontrolleret varen: Dette er vist med kontrolmyndighedens stempel.

c) Hvad ædelmetalindholdet af varen er: Dette er angivet med et holdighedsstempel skrevet med arabertal.

d) Hvilket ædelmetal varen består af: Dette er vist med et stempel, symbol eller en figur, der angiver, hvilket ædelmetal der er anvendt.

3.2 Metoder

Følgende er accepterede metoder til prægning: stempling og laser.

3.3 Visning

Hvor det er muligt, skal alle mærker placeres i umiddelbar nærhed af hinanden. Andre mærker (f.eks. årstalsstempel), som ikke må kunne forveksles med de ovennævnte stempler, er tilladt som yderligere mærker.

3.4 Register for navnestempler

Navnestemplet skal være registreret i et officielt register hos kontrolmyndigheden, jf. bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller.

3.5 Det fælles kontrolstempel (CCM)

3.5.1 Beskrivelse

3.5.1.1 CCM-stemplet er et overensstemmelsesmærke, der viser, at ædelmetalvaren er blevet kontrolleret i henhold til Konventionens krav som anført i dette bilag og i samlingen af tekniske beslutninger. Det skal bestå af en afbildning af en vægt i relief på en linjeret baggrund omgivet af en geometrisk varierende ramme.

3.5.1.2 CCM-stemplet kan være kombineret med et holdigheds- og ædelmetalstempel: I så tilfælde skal det være omgivet af en ramme, der viser arten af ædelmetal og inkluderer et tal skrevet med arabertal, der i relief viser varens standardholdighed i dele pr. tusind, som beskrevet herunder (Type 1).

3.5.1.3 CCM-stemplet kan bestå alene af et overensstemmelsesmærke, der viser, at varen er kontrolleret i henhold til forskrifterne: I så tilfælde er det omgivet af en standardiseret ottekantet ramme som beskrevet herunder (Type 2).

Type 1