Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0024
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til cannabisprodukter uden for sygehusvæsenet købt i andre EU/EØS-lande1)

I medfør af § 47 h, stk. 6, i lov nr. 1668 af 26. december 2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis, som ændret ved lov nr. 1519 af 18. december 2018, fastsættes:

§ 1. Der kan efter reglerne i kapital 6 a i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis, ydes tilskud efter ansøgning til visse cannabisprodukter uden for sygehusvæsenet, der købes i et andet EU/EØS-land.

Stk. 2. Stk. 1, gælder dog ikke for cannabisprodukter, som i Danmark er en del af sygehusbehandlingen, jf. § 2 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv.

Personkreds

§ 2. Gruppe 1- og 2-sikrede personer har ret til tilskud efter denne bekendtgørelse, jf. dog §§ 3-5.

§ 3. Følgende gruppe 1- og 2-sikrede personer, der har bopæl her i landet, har ikke ret til tilskud efter denne bekendtgørelse:

1) Personer som ifølge regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer har ret til sundhedslovens ydelser i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU-land.

2) Personer, som i henhold Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, jf. Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen har ret til ydelser efter sundhedsloven i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EØS-land.

§ 4. Følgende personer, der har bopæl i et andet EU/EØS-land, har ret til tilskud efter denne bekendtgørelse, jf. dog § 6:

1) Personer, der er dansk sygesikrede efter regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

2) Pensionister og deres familiemedlemmer, som har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark efter regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen, jf. dog § 5. Tilskud gives på samme vilkår som til gruppe 1-sikrede.

3) Grænsearbejderes familiemedlemmer, som har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark efter regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen. Tilskud gives på samme vilkår som til gruppe 1-sikrede.

§ 5. § 4, nr. 2, omfatter ikke pensionister og medforsikrede familiemedlemmer, der bor i EU/EØS-lande, som opkræver udgifter til sundhedsydelser i bopælslandet ved årlige faste beløb, jf. bilag 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 987/2009/EF af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning nr. 883/2004/EF om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag V (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

§ 6. Der kan ikke ydes tilskud til varer og tjenesteydelser købt eller leveret i bopælslandet til en person, der har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark i medfør af reglerne i Europa-Parlaments og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, med senere ændringer, samt personer omfattet af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

Betingelser for tilskud

§ 7. Tilskud efter § 1 er betinget af, at den sundhedstjenesteyder, der har ordineret cannabisproduktet i et andet EU/EØS-land, har kvalifikationer, der i medfør af § 3 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed eller bestemmelser fastsat i henhold til denne bestemmelse, ville give adgang til, som autoriseret læge, at ordinere cannabisslutprodukter omfattet af lov om forsøgsordning med cannabis i Danmark. I tvivlstilfælde kan Lægemiddelstyrelsen, som betingelse for at imødekomme borgerens ansøgning om tilskud, pålægge borgeren at dokumentere, at sundhedstjenesteyderen opfylder denne betingelse.

§ 8. Den sikrede skal selv udrede hele betalingen til det udenlandske apotek/sundhedstjenesteyder, inden sikrede kan søge om tilskud.

Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelse

§ 9. Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt regionsrådet i sikredes bopælsregion skal yde tilskud til cannabisprodukter købt i et andet EU/EØS-land.

Stk. 2. For personer, som ikke har bopæl her i landet, jf. § 4, nr. 1, træffer Lægemiddelstyrelsen afgørelse om, hvorvidt regionsrådet i den region, hvor den sikrede senest havde bopæl i Danmark, eller hvis den pågældende ikke har haft bopæl i Danmark, den region, hvor den sikredes arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves, skal yde tilskud.

Stk. 3. For pensionister og deres familiemedlemmer omfattet af § 4, nr. 2, træffer Lægemiddelstyrelsen afgørelse om, hvorvidt regionsrådet i pensionistens seneste bopælsregion skal yde tilskud.

Stk. 4. For grænsearbejderes familiemedlemmer omfattet af § 4, nr. 3, træffer Lægemiddelstyrelsen afgørelse om, hvorvidt regionsrådet i den region, hvor grænsearbejderens familiemedlemmer senest havde bopæl i Danmark, eller hvis et familiemedlem ikke har haft bopæl i Danmark, den region, hvor grænsearbejderens arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves, skal yde tilskud.

§ 10. Ved afgørelsen af, om der skal ydes tilskud efter § 1, vurderer Lægemiddelstyrelsen om det cannabisprodukt, som sikrede har købt i et andet EU/EØS-land og ansøger om tilskud til, er identisk med et cannabisudgangsprodukt, der på tidspunktet for købet er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over optagne cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter, der lovligt kan ordineres af en læge på recept og udleveres af et dansk apotek, samt at der på tidspunktet for købet er anmeldt en pris til Medicinpriser på et cannabismellemprodukt, der er fremstillet på baggrund af det pågældende cannabisudgangsprodukt. I bekræftende fald træffes afgørelse om, at der skal ydes tilskud til det pågældende cannabisprodukt efter reglerne i kapital 6 a i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Stk. 2. Tilskuddet efter stk. 1 beregnes på baggrund af tilskudsprisen på det cannabisslutprodukt i Danmark, der er fremstillet af et identisk cannabisudgangsprodukt, dog maksimalt forbrugerprisen på cannabisproduktet købt i det andet EU/EØS-land, jf. dog stk. 3. Tilskuddet til cannabisprodukter, der er købt i et andet EU/EØS-land kan aldrig udgøre mere end den pris, sikrede har betalt for cannabisproduktet.

Stk. 3. Hvis cannabisproduktet, som er købt i et andet EU/EØS-land, ikke udleveres i tilsvarende pakningsstørrelser i Danmark, beregnes tilskuddet på baggrund af enhedstilskudsprisen for den nærmest sammenlignelige pakningsstørrelse tilgængelig i Danmark, dog maksimalt forbrugerprisen på det cannabisprodukt, som er købt i det andet EU/EØS-land.

Krav til dokumentation

§ 11. En ansøgning om tilskud skal være vedlagt følgende oplysninger:

1) Specificeret og kvitteret regningsmateriale, der angiver hvad sikrede har købt, hvor og hvornår, det er købt.

2) Borgerens erklæring om, hvorvidt der allerede er ydet helt eller delvist offentligt tilskud.

3) En beskrivelse af den/de købte cannabisprodukter samt en kopi eller fotografi af pakningen med henblik på, at Lægemiddelstyrelsen kan fastslå, at det pågældende cannabisprodukt er identisk med et cannabisudgangsprodukt, der på tidspunktet for købet er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over optagne cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter, der lovligt kan ordineres af en læge på recept og udleveres af et dansk apotek, samt at der på tidspunktet for købet er anmeldt en pris til Medicinpriser på et cannabismellemprodukt, der er fremstillet på baggrund af det pågældende cannabisudgangsprodukt.

4) Kopi af recepten, der skal opfylde de indholdsmæssige krav i §§ 25 og 26 i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Stk. 2. For de under § 4, nr. 1, anførte sikrede vedlægges ansøgningen en kopi af den sikredes særlige sundhedskort.

Stk. 3. For de under § 4, nr. 2, anførte pensionister eller deres familiemedlemmer vedlægges ansøgningen en kopi af ansøgerens EU-sygesikringskort.

Stk. 4. For de under § 4, nr. 3, anførte familiemedlemmer til en grænsearbejder vedlægges ansøgningen en kopi af grænsearbejderens særlige sundhedskort og en kopi af ansøgerens EU-sygesikringskort.

Stk. 5. Lægemiddelstyrelsen skal i samarbejde med det relevante udenlandske kontaktpunkt, bidrage til at søge regningsmaterialets indhold afklaret.

Klage

§ 12. Klage over en afgørelse truffet af Lægemiddelstyrelsen i henhold til § 9 kan ifølge § 47 h, stk. 2, 2. pkt., i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019, jf. stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for køb af cannabisprodukter i andre EU/EØS-lande foretaget i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 18. december 2018

Ellen Trane Nørby

/ Winnie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, EU-Tidende 2011, nr. L 88, s. 45.