Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Regnskabsoplysninger mv.
Kapitel 3 Aflæggelse af reguleringsregnskab
Kapitel 4 Korrektion
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Ledelsespåtegning
Bilag 2 Revisionsinstruks
Bilag 3 Uafhængig revisors erklæring
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

I medfør af § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på netvirksomheders aflæggelse af reguleringsregnskab til Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

Kapitel 2

Regnskabsoplysninger mv.

§ 2. Netvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og aflægge årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Reguleringsregnskabet består af følgende:

1) Netvirksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, med tilhørende noter, herunder en forklarende note til afstemning mellem reguleringsregnskabet og netvirksomhedens årsrapport.

2) Redegørelser i medfør af § 4, stk. 3-7.

3) Dokumentation i medfør af § 3, stk. 2.

4) En ledelsesberetning, der opfylder årsregnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 2, 3, 4, 5 og 9. Ledelsesberetningen skal endvidere indeholde oplysning om anvendt regnskabspraksis og redegørelse for eventuel ændring af regnskabsmæssige skøn og regnskabspraksis, herunder hvilke regnskabsposter der er påvirket af ændringen.

5) En ledelsespåtegning, jf. § 6, stk. 3.

6) En revisorerklæring, jf. § 7, stk. 3.

Stk. 3. Reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør af loven.

§ 3. Reguleringsregnskabet skal indeholde følgende oplysninger:

1) Indtægter, jf. § 2, nr. 10, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, herunder andre indtægter, jf. § 2, nr. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

2) Driftsomkostninger, jf. § 2, nr. 5, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, heraf:

a) omkostninger til nettab, og

b) omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000.

3) Viderefakturering til overliggende net.

4) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens historiske aktivbase til forrentning, jf. § 2, nr. 9, i bekendtgørelse om indtægtsrammer.

5) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens aktiver til brug for netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver.

6) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens fremadrettede aktivbase til forrentning, jf. § 2, nr. 8, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

7) Afskrivninger af netvirksomhedens netaktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017.

8) Afskrivninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver.

9) Afskrivninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018.

10) Leveret elektricitet, jf. § 2, nr. 11, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

11) Fysisk nettab som opgjort af Energinet ved saldoafregningen i årene:

a) 2014.

b) 2015.

c) 2016.

d) 2017.

12) Nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab.

13) Antal elmålere, jf. § 2, nr. 6, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, i årene:

a) 2012.

b) 2013.

c) 2014.

d) 2015.

e) 2016.

f) 2017.

g) 2018.

14) Antal stationer, jf. § 2, nr. 17, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, i årene:

a) 2012.

b) 2013.

c) 2014.

d) 2015.

e) 2016.

f) 2017.

g) 2018.

15) Et af netvirksomheden modtaget beløb til hel eller delvis dækning af et tab, som netvirksomheden i et tidligere reguleringsår har fået indtægtsrammeforhøjelse for efter § 20 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 21 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

16) Færre omkostninger som følge af pålæg fra myndighed eller Energinet eller ændring af disse pålæg, jf. § 24, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

17) Færre omkostninger som følge af ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, jf. § 25, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

18) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved udskiftning og opgradering af elmålere til fjernaflæste målere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste elmålere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 1 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

19) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste i henhold til regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

20) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved betaling af omkostninger til myndighedsbetaling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat i medfør heraf, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

21) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved overdragelse og varetagelse af måleransvar for elforbrugere og elproducenter direkte tilsluttet i transmissionsnettet i medfør af lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 4, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

22) Færre omkostninger som følge af ændringer i system- og transmissionsdriften på transmissionsniveau foretaget af Energinet, jf. § 28, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

23) Færre omkostninger som følge af overdragelse af anlæg, der har karakter af kollektivt elforsyningsnet, til tredjemand, f.eks. Energinet, der ikke er underlagt indtægtsrammeregulering efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 30, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

Stk. 2. Reguleringsregnskabet skal indeholde dokumentation for netvirksomhedens eventuelle ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen efter §§ 18 og 20 og om forhøjelse af omkostningsrammen og justering af det samlede forrentningsgrundlag efter §§ 24-33, jf. § 36, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.

Energibesparelser

§ 4. En netvirksomhed skal under overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse i § 18 i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder i sit reguleringsregnskab redegøre for det samlede beløb for regnskabsårets faktisk afholdte omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser og samlede indtægter fra overdragelse af retten til at lade en energibesparelse indgå i en net- og distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter § 6, stk. 4, i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder til Energistyrelsen samt administrative indtægter.

Stk. 2. Det samlede beløb i stk. 1 skal fordeles på følgende:

1) Omkostninger til realisering af energibesparelser.

2) Omkostninger til administration i forbindelse med realisering af energibesparelser.

3) Indtægter ved overdragelse af rettigheder til at lade en energibesparelse indgå i en net- eller distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter § 6, stk. 4, i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder til Energistyrelsen samt administrative indtægter.

Stk. 3. En netvirksomhed skal i forhold til beløbet i stk. 1 i sit reguleringsregnskab redegøre for følgende:

1) Beløb for den del af de samlede omkostninger afholdt i året, som virksomheden i henhold til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, har valgt at få dækning for i regnskabsåret samt den del af de samlede omkostninger afholdt i året, som netvirksomheden vil have dækning for i senere år med angivelse af årstallet for dækningen.

2) Beløbet for omkostninger afholdt i forudgående år, hvis dækning virksomheden i henhold til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, tidligere har indberettet at få dækning for i regnskabsåret.

Stk. 4. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for, hvorvidt de indberettede energibesparelser efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder for året alene og fuldt ud er realiseret ved omkostningerne og indtægterne omfattet af stk. 1. Er det ikke tilfældet, oplyses det samlede beløb for indtægter og omkostninger til årets indberettede energibesparelser fordelt på følgende:

1) Omkostninger afholdt i året til realisering af energibesparelser, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i året.

2) Omkostninger afholdt i tidligere år til realisering af energibesparelser, som er forbundet med de indberettede energibesparelser i året.

3) Omkostninger afholdt i året til administration.

4) Indtægter i året fra overdragelse af retten til at lade en energibesparelse indgå i en net- eller distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt administrative indtægter.

Stk. 5. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for afvikling af energisparedifferencer fra de forudgående år.

Stk. 6. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for indtægter fra tarifopkrævning hos kunder til dækning af det samlede beløb efter stk. 1 eller det beløb for regnskabsåret, som beregnes, hvis virksomheden har anmodet om at fordele omkostninger over flere år efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Stk. 7. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for sin afvikling af for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til sine energibesparende aktiviteter i det foregående reguleringsår.

§ 5. Tages der ved revisorpåtegningen helt eller delvist forbehold for en omkostning til realisering af energibesparelser i reguleringsregnskabet, er omkostningen ikke dokumenteret, og omkostningen medregnes ikke ved beregningen af den midlertidige forhøjelse af en netvirksomheds indtægtsramme efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder og indgår ikke i omkostningsstatistikken efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Stk. 2. Fremsender virksomheden et regnskab med revisorpåtegning uden forbehold, eller hvor forbeholdet kun gælder et mindre beløb end tidligere, skal afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen ændres og den seneste revisorpåtegning lægges til grund for den nye afgørelse om ændring af forhøjelse af indtægtsrammen. Tilsvarende skal oplysningerne i den seneste revisorpåtegning indgå i udarbejdelsen af omkostningsstatistikken efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Kapitel 3

Aflæggelse af reguleringsregnskab

§ 6. Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab skal være kommet frem til Forsyningstilsynet senest den 30. juni i året efter reguleringsåret.

Stk. 2. Reguleringsregnskabet skal aflægges i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem.

Stk. 3. Netvirksomhedens tegningsberettigede i henhold til selskabslovens § 135 skal afgive en ledelsespåtegning på reguleringsregnskabet ved anvendelse af blanket, jf. bilag 1. Den ledelsespåtegnede blanket, jf. bilag 1, skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab.

Stk. 4. Forsyningstilsynet offentliggør reguleringsregnskabet på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Revision

§ 7. Netvirksomheden skal lade reguleringsregnskabet revidere af en godkendt revisor.

Stk. 2. Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med revisionsinstruksen i bilag 2.

Stk. 3. Revisor skal afgive en revisionserklæring ved anvendelse af revisionsinstruksen, jf. bilag 3. Revisionserklæringen skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab.

Kapitel 4

Korrektion

§ 8. Netvirksomheder kan skriftligt ansøge Forsyningstilsynet om at få korrigeret regnskabsoplysningerne i et aflagt reguleringsregnskab. Forsyningstilsynet kan alene korrigere for ansøgte korrektioner til regnskabsoplysninger, såfremt korrektionen

1) er væsentlig, jf. stk. 2,

2) gennemføres ved aflæggelse af et nyt reguleringsregnskab, hvor korrektionen er revisorpåtegnet uden forbehold,

3) er indsendt til Forsyningstilsynet senest tre år efter fristen for virksomhedens aflæggelse af det reguleringsregnskab, der korrigeres,

4) har betydning for fastsættelsen af indtægtsrammen, og

5) angår enten fejlagtige oplysninger eller berigtiger ulovlige forhold.

Stk. 2. En korrektion, jf. stk. 1, er væsentlig, hvis denne vil medføre en ændring af en regnskabsoplysning i et aflagt reguleringsregnskab på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for korrektion af regnskabsoplysninger om realisering af energibesparelser. Sådanne korrektioner skal alene have betydning for den midlertidige forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Stk. 4. Netvirksomhederne skal uden ugrundet ophold underrette Forsyningstilsynet om fejlagtige oplysninger eller ulovligheder i aflagte reguleringsregnskaber, som påvirker et aflagt reguleringsregnskabs difference i kundernes favør.

Stk. 5. Forsyningstilsynet kan af egen drift korrigere konstaterede fejlagtige oplysninger eller ulovlige forhold i virksomhedernes aflagte reguleringsregnskaber, såfremt korrektionen er i kundernes favør.

Stk. 6. Korrektioner skal være i overensstemmelse med stk. 1-3 for at kunne danne grundlag for en ændring af afgørelser truffet i henhold til § 4 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Stk. 7. Indeholder et aflagt reguleringsregnskab fejl, kan netvirksomhederne ikke korrigere den beløbsmæssige effekt af fejlen ved, at netvirksomheden indregner den beløbsmæssige effekt direkte på egenkapitalen primo ved aflæggelse af et senere reguleringsregnskab (primokorrektion).

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. december 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 902 af 26. juni 2018 om netvirksomheders reguleringsregnskaber ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for netvirksomhedens reguleringsregnskaber fra 2018.

Forsyningstilsynet, den 10. december 2018

Carsten Smidt

/ Thorbjørn Nejsum


Bilag 1

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning om aflæggelse af [netvirksomhedens navn]’ reguleringsregnskab

Til [netvirksomhedens revisionsselskab] og Forsyningstilsynet

[Netvirksomhedens navn]’ tegningsberettigede ledelse har behandlet, godkendt og underskrevet netvirksomhedens reguleringsregnskab for regnskabsåret [indsæt årstal], som netvirksomheden har indberettet via Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem, Energianmeldelse online (ENAO).

Den tegningsberettigede ledelse bekræfter efter bedste overbevisning:

At ledelsen er bekendt med ansvaret for, at reguleringsregnskabet for regnskabsåret [indsæt årstal] er udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsyning og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 med senere ændringer om indtægtsrammer for netvirksomheder, bekendtgørelse nr. [indsæt identifikation af denne bekendtgørelse når den er endelig] om netvirksomheders reguleringsregnskaber samt bekendtgørelse nr. 1622 af 18. december 2017, jf. bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

At reguleringsregnskabet for regnskabsåret [indsæt årstal] er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør af loven.

At indberetningen af reguleringsregnskabet for regnskabsåret [indsæt årstal] er retvisende og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

At [netvirksomhedens navn] til dags dato har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til rådighed for netvirksomhedens revisor.

At reguleringsregnskabet for regnskabsåret [indsæt årstal] er__/ikke er__ udarbejdet i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og Forsyningstilsynets vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Såfremt udarbejdelsen af reguleringsregnskabet afviger fra Forsyningstilsynets vejledninger, gør ledelsen særskilt opmærksom på dette i ledelsesberetningen med angivelse af, hvorledes indberetningen metode- og resultatmæssigt afviger fra den i vejledningen beskrevne metode.

[By], den [dd/mm]-2019

[Underskrift af den tegningsberettigede ledelse]


Bilag 2

Revisionsinstruks

Indhold

1. Indledning

1.1. Formålet med revisionsinstruksen

1.2. Krav til revisor

2. Indberetning af reguleringsregnskab

3. Generelle handlinger vedrørende indberetningen

3.1. Afstemning af regnskabsmateriale

3.2. Nettoficering af regnskabsoplysninger

3.3. Regnskabsmæssig adskillelse

3.4. Ændring af regnskabsmæssige skøn eller regnskabspraksis

3.5. Korrektioner

3.6. Periodisering

3.7. Vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber

4. Specifikke handlinger vedrørende indberetningen

4.1. Regnskabsoplysninger i reguleringsregnskabet

4.1.1. Indtægter

4.1.2. Driftsomkostninger

4.1.3. Viderefakturering til overliggende net

4.1.4. Aktiver

4.1.5. Afskrivninger

4.1.6. Leveret elektricitet

4.1.7. Fysisk nettab

4.1.8. Aktivitetsniveau

4.1.9. Justeringer

5. Energibesparelser

5.1. Nettoomkostninger

5.2. Tarifindtægter

1. Indledning

Netvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og aflægge årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet i henhold til regler, som Forsyningstilsynet har fastsat efter § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning. På baggrund af de af netvirksomhederne aflagte regnskabsoplysninger træffer Forsyningstilsynet afgørelse om en netvirksomheds årlige indtægtsramme, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 med senere ændringer om indtægtsrammer for netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

1.1. Formålet med revisionsinstruksen

Denne revisionsinstruks vedrører netvirksomhedens indberetning af reguleringsregnskab.

Revisor skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt:

Reguleringsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven, og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. [identifikation af denne bekendtgørelse indsættes når den er endelig] om netvirksomheders reguleringsregnskaber (herefter regnskabsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18. december 2017, jf. bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen).

Reguleringsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven med mindre andet er fastsat i elforsyningsloven eller regler udstedt i medfør af loven.

Reguleringsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber1) og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.2)

Revisor skal i sin vurdering af, hvorvidt regnskabsoplysningerne indeholder væsentlige fejl eller mangler, ikke anvende samme væsentlighedsniveau, som er anvendt ved revision af den eksterne årsrapport. Revisor skal anvende samme metode ved anlæggelse af væsentlighedsniveauet, som er anvendt ved revision af den eksterne årsrapport. I forbindelse med revisors indberetning i Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem, Energianmeldelse online (herefter ENAO) skal revisor oplyse hvilket væsentlighedsniveau, der er anvendt ved revisionen af reguleringsregnskabet.

Eventuelle forbehold til regnskabet samt eventuelle fremhævede forhold skal fremgå af revisorerklæringen, jf. bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017 om godkendte revisorers erklæring, jf. §§ 18-19.

Revisor skal afgive revisorerklæringen med høj grad af sikkerhed.

Revisor skal tilrette sin revision efter gældende lovgivning og i henhold til internationale standarder for revision samt yderligere krav efter dansk lovgivning. Desuden skal revisor foruden egen tilrettelagte revision udføre samtlige handlinger i revisionsinstruksen og erklære sig ud fra denne.

1.2. Krav til revisor

Forsyningstilsynet stiller krav om, at det er en godkendt revisor, der erklærer sig om det af netvirksomhederne aflagte reguleringsregnskab, jf. § 7, stk. 1, i regnskabsbekendtgørelsen.

2. Indberetning af reguleringsregnskab

Revisor skal påse, at netvirksomhedens reguleringsregnskab indeholder følgende dokumenter, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 2, stk. 2:

Netvirksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, med tilhørende noter, herunder forklarende noter med afstemning mellem reguleringsregnskabet og netvirksomhedens årsrapport.

Redegørelser i medfør af regnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 3-7.

Dokumentation i medfør af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 2.

En ledelsesberetning, der opfylder årsregnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 2, 3, 4, 5 og 9. Ledelsesberetningen skal endvidere indeholde oplysning om anvendt regnskabspraksis og redegørelser for eventuel ændring af regnskabsmæssige skøn og regnskabspraksis, herunder hvilke regnskabsoplysninger, der er påvirket af ændringen.

En ledelsespåtegning jf. regnskabsbekendtgørelsen § 6, stk.3.

En revisorerklæring, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 7, stk. 3.

Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning til Forsyningstilsynet, skal revisor fremhæve forholdet i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis virksomheden har udeladt at aflægge hele eller dele af reguleringsregnskabet.

3. Generelle handlinger vedrørende indberetningen

Dette afsnit vedrører revisors handling ved gennemgangen af indberetningen uanset konkret påset regnskabsoplysning.

3.1. Afstemning af regnskabsmateriale

Revisor skal påse, at de indberettede regnskabsoplysninger er afstemt med bogføring og årsregnskabet/årsrapporten.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med afstemning af oplysningerne til årsregnskabet/årsrapporten, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen.

3.2. Nettoficering af regnskabsoplysninger

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden i de aflagte regnskabsoplysninger ikke har indregnet nettoposter i regnskabsposter medmindre, at det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen eller regnskabsbekendtgørelsen, at regnskabsposterne skal aflægges som nettoposter. Det drejer sig f.eks. om forsikringsindtægter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 44, stk. 2.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med virksomhedens indberetning, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis netvirksomheden har indregnet nettoposter.

3.3. Regnskabsmæssig adskillelse

Revisor skal påse, at de aflagte regnskabsoplysninger i alle henseender kan henføres til driften af den bevillingspligtige aktivitet vedrørende eldistribution.

Ved organisering i en multiforsyningsvirksomhed/et koncernforbundet selskab skal revisor særligt påse netvirksomhedens sandsynliggørelse af, at fordeling af overhead/fællesomkostninger f.eks. administrationsomkostninger er foretaget efter anerkendte metoder for fordeling af omkostninger mellem koncernforbundne enheder.

Revisor skal endvidere påse, at netvirksomheden holder indtægter og omkostninger forbundet med henholdsvis realisering af energibesparelser og virksomhedens øvrige drift regnskabsmæssigt adskilt.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med den regnskabsmæssige adskillelse, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis virksomhedens administrative forretningsgange medfører risiko for sammenblanding af regnskabsoplysninger herunder også risiko for sammenblanding af omkostninger og indtægter vedrørende energispareordningen og den øvrige drift.

3.4. Ændring af regnskabsmæssige skøn eller regnskabspraksis

Revisor skal påse, netvirksomhedens redegørelse for ændring af enten regn-skabsmæssige skøn eller regnskabspraksis.

Såfremt revisor konstaterer, at netvirksomhedens oplysninger om ændrede regnskabsmæssige skøn eller regnskabspraksis, ikke er korrekt eller mangler skal revisor tage forhold i revisorerklæringen.

3.5. Korrektioner

Netvirksomheder kan skriftligt ansøge Forsyningstilsynet om at korrigere regnskabsoplysningerne i virksomhedernes aflagte reguleringsregnskaber, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Forsyningstilsynet bemærker, at regnskabsbekendtgørelsens regler afviger fra årsregnskabslovens regler om korrektion, således at der ikke kan gennemføres primokorrektioner. Korrektioner kan alene gennemføres efter regnskabsbekendtgørelsens regler, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 8, stk. 1-7.

Revisor skal ved bilagskontrol påse korrektionen. Såfremt korrektionen berigtiges af revisor, skal revisor påtegne et nyt, revideret reguleringsregnskab, hvor korrektionen er revisorpåtegnet uden forbehold.

3.6. Periodisering

Revisor skal påse, at netvirksomheden har foretaget korrekt periodisering af indtægter og udgifter samt i henhold til Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl og mangler i forbindelse med virksomhedens indberetning, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen.

3.7. Vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Revisor skal påse, om netvirksomheden i sin indberetning af reguleringsregnskabet har fulgt Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og Forsyningstilsynets vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Såfremt revisor identificerer, at netvirksomheden ved indberetning af reguleringsregnskab har fraveget Forsyningstilsynet vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, skal revisor fremhæve forholdet i revisorerklæringen og samtidig angive hvilke regnskabsoplysninger, der ikke er opgjort i overensstemmelse med disse vejledninger.

4. Specifikke handlinger vedrørende indberetningen

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber omhandler netvirksomhedens indberetning af reguleringsregnskab.

Det er et krav, at netvirksomheden i reguleringsregnskabet fordeler indirekte produktionsomkostninger efter gældende årsregnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C.

Det bemærkes, at såfremt netvirksomhedens faktiske regnskabsklasse er lavere end C, er det ikke et krav, at netvirksomheden i øvrigt følger regnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C, men det er et krav, at indirekte produktionsomkostninger indregnes i forbindelse med anlægsinvesteringer uanset netvirksomhedens faktiske tilhørende regnskabsklasse.

4.1. Regnskabsoplysninger i reguleringsregnskabet

Afsnit 4.1.1 til 4.1.10 vedrører netvirksomhedernes indberetning af reguleringsregnskab. Det bemærkes, at regnskabsoplysninger relateret til energibesparelser skal aflægges som en del af reguleringsregnskabet. Grundet krav om regnskabsmæssig adskillelse fremgår revisionshandlingerne for så vidt angår netvirksomhedens energibesparelser særskilt af revisionsinstruksens afsnit 5, hvortil der henvises.

4.1.1. Indtægter

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr.1, at netvirksomheden skal aflægge oplysning om indtægter, heraf andre indtægter.

Revisor skal påse, at netvirksomheden ved aflæggelse af reguleringsregnskabet har indberettet indtægter og andre indtægter i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 2 og nr. 10.

Specifikt skal revisor stikprøvevist påse, at de af netvirksomheden indberettede indtægter (samlede indtægter) er sammensat af:

Nettarif (eget net).

Abonnement (eget net).

Tilslutningsbidrag.

Indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende netvirksomhed, f.eks. gebyrindtægter.

Andre indtægter (skal også aflægges som en særskilt regnskabsoplysning i reguleringsregnskabet jf. nedenstående).

Indtægter fra opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år.

Gevinster ved salg af anlægsaktiver.

Revisor skal stikprøvevist påse, at følgende beløb ikke indregnes i de af netvirksomheden aflagte driftsmæssige indtægter:

Indtægter forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af energisparebekendtgørelsen.

Indtægter, som netvirksomheden oppebærer fra anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, f.eks. anlæg finansieret af udligningsordningen, så længe disse indtægter alene dækker medgående omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 10.

Indtægter fra tredjemand til dækning af driftsomkostninger til anlæg betalt af tredjemand, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 42, stk. 5.

Forsikringsindtægter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 44, stk. 2.

Indtægter til hel eller delvis dækning af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. indtægtsrammebekendtgørelse § 44, stk. 2.

Viderefakturering til overliggende net.

Netvirksomheden skal, udover at indberette virksomhedens samlede indtægter, jf. ovenstående, særskilt indberette andre indtægter.

Andre indtægter er indtægter, som virksomheden opnår ved andre aktiviteter end den bevillingspligtige, men hvor omkostningen er båret af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 2.

Revisor skal påse, at beløbet, for så vidt angår andre indtægter, stemmer overens med beløbet for andre indtægter, som netvirksomheden har indregnet i de samlede indtægter.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning af indtægter, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet indtægter, der ikke er indregningsberettigede efter deres art, eller resultatet af en eventuel fordeling af indtægter er direkte urimelig, det vil sige, hvis indtægterne ikke direkte vedrører netvirksomheden og ikke tilhører denne.

4.1.2. Driftsomkostninger

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 2, at netvirksomheden skal aflægge oplysning om driftsomkostninger, heraf omkostninger til nettab, afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 og omkostninger til tab på debitorer.

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden ved indberetning af driftsomkostninger har fulgt årsregnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C for så vidt angår konteringen af indirekte produktionsomkostninger.

Revisor skal endvidere påse, at de af netvirksomheden indberettede samlede driftsomkostninger kan anses som driftsomkostninger efter deres art, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, der opregner de omkostninger, netvirksomheden kan og ikke kan indregne som driftsomkostninger.

Specifikt skal revisor påse, at netvirksomheden har indregnet følgende regnskabsoplysninger i de indberettede driftsomkostninger:

Omkostninger til vedligeholdelse.

Omkostninger til tjenesteydelser.

Omkostninger til administration.

Omkostninger til lønninger.

Omkostninger til indkøb af energi.

Driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet.

Omkostninger til nettab.

Omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden 1. januar 2000.

Omkostninger til tab på debitorer.

Tab ved salg af anlægsaktiver.

Omkostninger til anlæg betalt af tredjemand.

Omkostning til demontering af eksisterende anlæg, som ikke allerede er tillagt aktivets kostpris og som ikke indgår i beregningen af en forhøjelse af indtægtsrammen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 24-33.

Forsikringsindtægter skal regnskabsføres som negative driftsomkostning, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 44, stk. 2.

Indtægter fra tredjemand (f.eks. fra udligningsordningen) til dækning af driftsomkostninger, herunder omkostninger til nettab, modregnes i driftsomkostningerne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 42, stk. 5.

Indtægter, som netvirksomheden modtager til hel eller delvis dækning af et tab fra elhandelsvirksomheder, skal regnskabsføres som negative omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 44, stk. 2.

Specifikt skal revisor stikprøvevist påse, at de indberettede driftsomkostninger ikke indeholder følgende regnskabsoplysninger:

Afskrivninger.

Omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af energisparebekendtgørelsen.

Omkostninger til demontering af eksisterende anlæg, som indgår i beregningen af projekter, der medfører en forhøjelse efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 24-33.

Viderefakturering til overliggende net.

Netvirksomhederne skal, udover at indberette de samlede driftsomkostninger i overensstemmelse med både § 2, stk. 1, nr. 5, samt ovenstående beskrivelse af omkostningsoplysningerer, lave en særskilt opgørelse af nedenstående punkt 1-2.

Revisor skal påse, at disse regnskabsoplysninger er indberettet særskilt og i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber, samt at de enkelte beløb stemmer overens med beløbene, der er indregnet i det totale beløb, for så vidt angår driftsomkostninger.

1. Omkostninger til nettab: Revisor skal påse, at netvirksomheden har opgjort årets omkostninger til nettab i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber.

2. Omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser: Revisor skal påse, at de af netvirksomheden indberettede omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser udelukkende kan henføres til gæld stiftet inden 1. januar 2000.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning af driftsomkostninger, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks. men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet omkostninger, der ikke er indregningsberettigede efter deres art, eller resultatet af en eventuel fordeling af omkostninger er direkte urimelig (det vil sige, hvis omkostninger ikke direkte vedrører netvirksomheden og ikke er afholdt af denne).

4.1.3. Viderefakturering til overliggende net

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 3, at netvirksomheden skal aflægge oplysning om viderefakturering til overliggende net.

Revisor skal påse, at netvirksomheden ved aflæggelse af reguleringsregnskabet har indberettet eventuelle indtægter og omkostninger forbundet med viderefakturering til overliggende net, og at eventuelle indtægter og omkostninger forbundet med viderefakturering til overliggende net ikke indgår i indberettede indtægter og driftsomkostninger jf. henholdsvis afsnit 4.1.1. om indtægter og afsnit 4.1.2. om omkostninger.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning af indtægter, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen.

4.1.4. Aktiver

Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens historiske aktivbase til forrentning

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 4, at netvirksomheden skal indberette oplysninger om den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens historiske aktivbase til forrentning.

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden har opgjort værdien af den historiske aktivbase som den bogførte værdi af netaktiver idriftsat økonomisk før 2018, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 9.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning af værdien af den historiske aktivbase til forrentning, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet værdier, der ikke er indregningsberettigede efter deres art.

Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens aktiver til brug for netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 5, at netvirksomheden skal indberette oplysninger om den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens aktiver til brug for netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden har opgjort værdien ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens aktiver til brug for netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning af værdien af aktiverne, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet værdier, der ikke er indregningsberettigede efter deres art.

Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens fremadrettede aktivbase til forrentning

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 6, at netvirksomheden skal aflægge oplysninger om den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens fremadrettede aktivbase til forrentning.

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden har opgjort værdien af den fremadrettede aktivbase som den bogførte værdi af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, der er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 8.

For så vidt angår den fremadrettede aktivbase, skal revisor endvidere stikprøvevist påse, at netvirksomheden udelukkende har indregnet aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet. Det vil sige, at revisor stikprøvevist skal påse, at udelukkende aktiver jf. bilag 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen er indregnet. Det bemærkes, at omsætningsaktiver, goodwill, finansielle anlægsaktiver, udviklingsprojekter under udførelse, anlægsaktiver under udførelse, aktiver betalt af tredjemand (f.eks. anlæg finansieret af udligningsordningen) og anlæg, der er afhændet eller skrottet ikke er indregningsberettigede, hvorfor revisor stikprøvevist skal påse, at netvirksomheden ikke har indregnet disse i den fremadrettede aktivbase.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning af værdien af den fremadrettede aktivbase til forretning, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks. men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet værdier, der ikke er indregningsberettigede efter deres art.

4.1.5. Afskrivninger

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden ved indberetning af afskrivninger på korrekt vis har skelnet mellem:

1. Afskrivninger af netvirksomhedens netaktiver som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 7.

2. Afskrivninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 8.

3. Afskrivninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 9.

For så vidt angår afskrivninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk efter 31. december 2017, skal revisor stikprøvevist påse, at afskrivningerne udelukkende baserer sig på aktiver, der er indregningsberettigede jf. bilag 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen.

Revisor skal endvidere stikprøvevist påse, at de standardlevetider netvirksomheden har anvendt ved opgørelse af afskrivninger på aktiver idriftsat efter den 31. december 2017 er i overensstemmelse med bilag 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen.

Såfremt netvirksomheden tilfører et aktiv, der er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018, nye eller forbedrede egenskaber, forøger aktivets nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, skal revisor stikprøvevist påse, at disse forbedringsudgifter afskrives med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbedringen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 41, stk. 7.

Såfremt netvirksomheden tilfører et aktiv, der er idriftsat økonomisk før den 1. januar 2018, nye eller forbedrede egenskaber, forøger aktivets nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, skal revisor påse, at forbedringen er håndteret som et selvstændigt aktiv med egen idriftsættelsesdato, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 41, stk. 7.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med virksomhedens opgørelse af afskrivninger, skal revisor tage forbehold i erklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis opgørelsen ikke er i overensstemmelse med ordlyden af indtægtsrammebekendtgørelsen for så vidt angår den historiske og fremadrettede aktivbase, det vil sige hvis der ved indberetning af afskrivningerne ikke er foretaget korrekt skelnen mellem aktiver henholdsvis netaktiver og idriftsættelsesår, eller såfremt de af netvirksomheden anvendt levetider for investeringer afviger fra de i bilag 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen angivne standardlevetider.

4.1.6. Leveret elektricitet

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 10, at netvirksomheden skal aflægge oplysninger om leveret elektricitet.

Revisor skal påse, at den af netvirksomheden indberettede leverede mængde elektricitet er opgjort som antal kWh leveret af netvirksomheden til slutbruger eller anden aftager, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 11.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberettede leverede mængde, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen.

4.1.7. Nettab

Revisor skal påse, at netvirksomheden har indberettet nettab på følgende vis (to regnskabsoplysninger):

1. Fysisk nettab, som opgjort af Energinet ved saldoafregning for året forud for reguleringsåret, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 11. ¬Revisor skal ved bilagskontrol påse, at det indberettede fysiske nettab stemmer overens med det af Energinet opgjorte fysiske nettab for året forud for reguleringsåret.

2. Nettab der ligger til grund for den indberettede nettabsomkostning jf. afsnit 4.1.2 i revisionsinstruksen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk.1, nr. 12.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning af fysisk nettab til Forsyningstilsynet, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der ikke er foretaget afstemning af de indberettede oplysninger for så vidt angår fysisk nettab.

4.1.8. Aktivitetsniveau

Elmålere

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 13, at netvirksomheden skal aflægge oplysninger om elmålere.

Revisor skal påse, at netvirksomheden har indberettet antal elmålere opgjort ultimo året. Endvidere skal revisor påse, at netvirksomheden særskilt har indberettet elmålere, som netvirksomheden i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen § 27, har ansøgt om forhøjelse af omkostningsrammen og justeret det samlede forrentningsgrundlag på baggrund af.

Netvirksomheden skal overfor revisor sandsynliggøre det indberettede antal elmålere. Revisor skal i forlængelse heraf kontrollere netvirksomhedens sandsynliggørelse af antal elmålere og eventuel sammenholde dette med årets modtagne tilslutningsbidrag.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning til Forsyningstilsynet, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der ikke er foretaget afstemning af de indberettede oplysninger for så vidt angår antal elmålere.

Stationer

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 14, at netvirksomheden skal aflægge oplysninger om stationer.

Revisor skal påse, at netvirksomheden har indberettet antal stationer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 17, opgjort ultimo året, fordelt på spændingsniveauer. Endvidere skal revisor påse, at netvirksomheden særskilt har indberettet stationer, som netvirksomheden i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen § 27 har ansøgt om forhøjelse af omkostningsrammen og justeret det samlede forrentningsgrundlag på baggrund af.

Netvirksomheden skal overfor revisor sandsynliggøre det indberettede antal stationer. Revisor skal i forlængelse heraf kontrollere netvirksomhedens sandsynliggørelse af antal stationer, og eventuel sammenholde dette med årets tilgang af aktiver eller GIS-systemer.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning til Forsyningstilsynet, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der ikke er foretaget afstemning af de indberettede oplysninger for så vidt angår antal stationer.

4.1.9. Justeringer

Forhøjelser

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 2, at netvirksomheden skal indsende dokumentation for netvirksomhedens eventuelle ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen.

Revisor skal stikprøvevist ved bilagskontrol påse, at den af netvirksomheden indberettede dokumentation for ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen § 18 (omkostninger til nettab) og § 20 (tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder) og/eller dokumentation for ansøgning om forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen § 24 (myndighedspålæg), §§ 25-26 (ændrede opgaver for netvirksomheder), § 27 (nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller produktionsenheder), § 28 (ændringer på transmissionsniveau), § 29 (kabellægning af luftledninger), §§ 30-31 (erhvervelse og overdragelse m.v. af anlæg fra og til tredjemand), § 32 (væsentlig afvigelse i udvikling i eksogene forhold) og/eller § 33 (force majeure), er korrekt og vedrører den af netvirksomheden indberettede ansøgning.

Såfremt revisor observerer, at den af netvirksomheden indberettede dokumentation for ansøgningen om forhøjelser ikke er korrekt, eller såfremt netvirksomheden har indregnet endnu ikke afgjorte ansøgninger i reguleringsregnskabet, skal revisor fremhæve forholdet i revisorerklæringen. En undtagelse herfra er elmålere og stationer, jf. afsnit 4.1.8, hvor elmålere og stationer, der er ansøgt om forhøjelse for, må indgå i de indberettede antal stationer og målere. Det bemærkes, at der senere vil blive truffet afgørelse om den ansøgte forhøjelse.

Nedsættelser

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 16-23, at netvirksomheden skal aflægge oplysninger om færre omkostninger med henblik på nedsættelse af netvirksomhedens indtægtsramme.

Revisor skal påse, om netvirksomheden har haft ændringer i medfør af følgende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelsen, der fører til nedsættelse af omkostningsrammen og det samlede forretningsgrundlag:

§ 24, stk. 2, (myndighedspålæg).

§ 25, stk. 2, (ændrede opgaver for netvirksomheder).

§ 26, stk. 2, (ændrede opgaver for netvirksomheder).

§ 28, stk. 2, (ændringer på transmissionsniveau).

§ 30 (erhvervelse og overdragelse m.v. af anlæg fra og til tredjemand)

Revisor skal påse netvirksomhedens sandsynliggørelse af reduktionen i netvirksomhedens omkostninger.

Revisor skal påse, om netvirksomheden har haft ændringer i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen § 21 (tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder), der fører til en midlertidig nedsættelse af indtægtsrammen.

Såfremt netvirksomheden yder en bindende midlertidig prisnedsættelse, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 19, skal revisor påse det til Forsyningstilsynet indberettede beløb, som den bindende midlertidige prisnedsættelse forventes at reducere indtægterne med. Revisor skal herunder påse netvirksomhedens sandsynliggørelse for reduktionen i indtægterne.

Såfremt revisor identificerer fejl eller mangler i forbindelse med netvirksomhedens indberetning for så vidt angår nedsættelser, skal revisor fremhæve forholdet i revisorerklæringen.

5. Energibesparelser

Reguleringsregnskabet indeholder oplysninger om netvirksomhedens aktiviteter vedrørende energibesparelser, herunder indtægter og omkostninger. Specifik gælder det for regnskabsoplysningerne relateret til energibesparelser, at disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige drift. Revisors arbejdshandlinger ved gennemgangen af netvirksomhedens indtægter og omkostninger relateret til energibesparelser behandles således også i nærværende afsnit 4 adskilt fra revisors handlinger for så vidt angår den øvrige del af reguleringsregnskabet, som behandles i afsnit 3.1.

5.1. Nettoomkostninger

Revisor skal ved stikprøver påse, at de omkostnings- eller indtægtsbilag, som indgår i summen af hhv. energibesparelser, administration og indtægter, jf. energisparebekendtgørelsen, §§ 16-19, er berettigede omkostninger og indtægter, det vil sige, at de vedrører energibesparelser. Revisor skal påse, at der er foretaget afstemning til virksomhedens bogføring. Revisor skal desuden inddrage kvalitetskontrollantens og auditørens årlige rapporter, jf. kvalitetssikringssystemet omfattet af energisparebekendtgørelsen samt Forsyningstilsynet bemærkninger i forbindelse med afholdte tilsyn. Antallet og typen af fejl vedrørende indtægter og omkostninger påvirker tilrettelæggelsen af revisionen og revisor skal påse, at virksomheden har fulgt op på væsentlige, påpegede fejl vedrørende omkostninger og indtægter i disse rapporter og bemærkninger.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med berettigelsen af omkostningerne og indtægterne vedrørende energibesparelser, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis virksomheden medregner en ikke retvisende andel af dens fællesomkostninger til energispareordningen, eller, alternativt, til det beregnede beløb, hvis virksomheden har valgt at fordele sine omkostninger over flere år.

5.2. Tarifindtægte

Revisor skal påse, at netvirksomheden i sit reguleringsregnskab har angivet tarif-indtægterne, som er opkrævet hos kunderne til dækning af dens samlede nettoom-kostninger til energispareaktiviteter i regnskabsåret, eller til dækning af det bereg-nede beløb, hvis virksomheden har valgt at fordele sine omkostninger over flere år. Som følge af den regnskabsmæssige adskillelse mellem energispareaktiviteter og virksomhedens øvrige bevillingspligtige aktiviteter skal revisor i forbindelse med revisionen af den fastsatte tarif påse, at virksomheden på forhånd har define-ret de tarifelementer, der skal henføres til energibesparelser. Revisor skal påse, at virksomheden anvender samme metode til fordeling af indtægter i reguleringsregnskabet som den har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af tariffer for året. Revisor skal desuden påse, at indtægter fra salg af realiserede energibesparelser ikke indgår i opgørelsen og indberetningen af tarifindtægter.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med angi-velsen af tarifindtægterne i reguleringsregnskabet eller definitionen af tarifelemen-terne, skal revisor tage forbehold. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis tarifelementerne ikke er klart definerede eller, at de opkrævede tariffer ikke svarer til de beregnede tariffer ud fra de samlede nettoomkostninger eller, alternativt, det beregnede beløb, hvis virksomheden har valgt at fordele sine omkostninger over flere år.


Bilag 3

Uafhængig revisors erklæring

Uafhængig revisors erklæring om [Netvirksomhedens navn]’ aflæggelse af reguleringsregnskab

Til [netvirksomhedens navn] og Forsyningstilsynet

Reguleringsregnskabet for regnskabsåret [indsæt årstal] for [netvirksomhedens navn], CVR-nr. [netvirksomhedens CVR-nr.], er udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsyning (herefter elforsyningsloven) og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 med senere ændringer om indtægtsrammer for netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. [indsæt identifikation af denne bekendtgørelse når den er endelig] om netvirksomheders reguleringsregnskaber (herefter regnskabsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18. december 2017, jf. bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen) samt Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. også bilag 1 i regnskabsbekendtgørelsen.

Vores erklæring omfatter reguleringsregnskabets punkt [udfyldes af Forsyningstilsynet, når netvirksomhederne kan indberette reguleringsregnskabet via ENAO] i Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem, Energianmeldelse online (herefter ENAO).

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for [netvirksomhedens navn] og Forsyningstilsynet og kan ikke anvendes til andet formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen, regnskabsbekendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen, samt Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt reguleringsregnskabets punkt [udfyldes af Forsyningstilsynet, når netvirksomhederne kan indberette reguleringsregnskabet via ENAO] er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen, regnskabsbekendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen, samt Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vi har herudover udført vores revision i overensstemmelse med Forsyningstilsynets revisionsinstruks, jf. bilag 2 til regnskabsbekendtgørelsen.

Vi er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi kontrolleret, at punkt [udfyldes af Forsyningstilsynet, når netvirksomhederne kan indberette reguleringsregnskabet via ENAO] i reguleringsregnskabet for [netvirksomhedens navn], overholder elforsyningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen, regnskabsbekendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen, samt Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at punkt [udfyldes af Forsyningstilsynet, når netvirksomhederne kan indberette reguleringsregnskabet via ENAO] i reguleringsregnskabet for [indsæt årstal] i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen, jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen. Endvidere er både Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder fulgt, jf. også bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen.

[By – revisors kontorsted], den dd/mm-2019

[Netvirksomhedens revisionsfirma]

CVR-nr. [revisionsfirmaets CVR-nr.]

[Registreret revisor/Statsautoriseret revisor]

Officielle noter

1) Vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber foreligger på Forsyningstilsynets hjemmeside.

2) Vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder foreligger på Forsyningstilsynets hjemmeside.