Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
31999L0031
 
32006L0066
 
32006L0123
 
32008L0098
 
32012L0019
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Affaldsdatasystemet
Kapitel 4 Indberetning af data
Kapitel 5 Tilsyn
Kapitel 6 Administrative bestemmelser
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse
Bilag 1 Indberetning af data, jf. kapitel 4
Bilag 2 Data om affaldsfraktion
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet1)

I medfør af § 46 a, stk. 1 og 2, § 67, § 79 b, stk. 1, nr. 7, § 80, stk. 1, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Affaldsdatasystemet og indberetning af data om affald.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler om indberetning finder anvendelse på virksomheder, der har ansvar for at behandle affald, hvor dette ansvar er reguleret i miljøbeskyttelsesloven eller regler fastsat i medfør heraf.

§ 2. Affaldsdatasystemet har til formål at indeholde oplysninger om affald og at stille oplysninger om affald til rådighed for myndigheder og for de, som indberetter til Affaldsdatasystemet.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

3) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

4) Affaldsfraktion: Affaldsfraktion som opregnet i tabellen i bilag 2.

5) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

6) Behandling: Behandling som opregnet i bilag 1, afsnit 6.

7) Bygge- og anlægsarbejder: Som defineret i bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen).

8) CVR-nummer: Det entydige identifikationsnummer, som en juridisk enhed tildeles efter CVR-loven.

9) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

10) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

11) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

12) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

13) Husholdningsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

14) Indberetning: Levering af data til Affaldsdatasystemet.

15) Indberetter: En virksomhed, som skal foretage indberetning ifølge denne bekendtgørelses § 5.

16) Indsamling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

17) Indsamlingsordning: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

18) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

19) Modtageanlæg: Affaldsbehandlingsanlæg, som ikke har status af indsamlingsvirksomheder.

20) P-nummer: Det entydige identifikationsnummer, som en produktionsenhed tildeles efter CVR-loven.

21) Transportforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald.

22) Udenlandsk virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

23) Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 3

Affaldsdatasystemet

§ 4. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre et register over data om affald (Affaldsdatasystemet).

Stk. 2. Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelserne efter de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Indberetning af data

§ 5. En virksomhed skal indberette til Affaldsdatasystemet, jf. dog § 7, når virksomheden

1) tager ansvar for behandling af affald - herunder når virksomheden planlægger at behandle affald, som virksomheden selv har produceret - ifølge relevante regler om indsamling og/eller behandling af affald, herunder men ikke begrænset til regler i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen, bilskrotbekendtgørelsen, elektronikaffaldsbekendtgørelsen, batteribekendtgørelsen, restproduktbekendtgørelsen og pantbekendtgørelsen,

2) modtager affald, som er overført til Danmark, på virksomheden, jf. transportforordningens anvendelse af begrebet ’anlæg’, eller

3) lader affald, som virksomheden har ansvar for, overføre fra Danmark.

Stk. 2. Indberetteren kan give fuldmagt til en anden virksomhed til at foretage indberetninger på indberetterens vegne. Fuldmagten skal afgives digitalt via selvbetjeningsløsningen på virk.dk. Uanset der er givet fuldmagt til at indberette, påhviler ansvaret for at indberette rettidigt og i rette form, under alle omstændigheder den virksomhed, som skal indberette efter stk. 1. En fuldmagt til en mægler eller forhandler til at anmelde eller stå for overførslen, jf. bestemmelserne i transportforordningens art. 2, nr. 15, litra iv) og v), er ikke at anse for en fuldmagt til at indberette til Affaldsdatasystemet.

Stk. 3. Hvis en virksomhed er bekendt med oplysninger, som skal indberettes ifølge denne bekendtgørelse, og den som har indberetningspligten ikke kan skaffe sig kendskab til de oplysninger, har førstnævnte virksomhed pligt til på anmodning at udlevere oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan fastsætte en frist for udleveringen af oplysninger.

§ 6. Hver indberetning skal ledsages af oplysninger i overensstemmelse med bilag 1 og 2.

Stk. 2. Indberetning skal ske med angivelse af mængder for hver indberetningsperiode, jf. stk. 1, og for hver affaldsleverandørs p-nummer, adresse uden p-nummer eller kommunekode. Indberetninger kan foretages i totale mængder for et år eller som delvise indberetninger.

Stk. 3. Indberetningerne, jf. § 5, skal foretages hvert år senest den 15. februar dækkende det foregående kalenderår.

Stk. 4. Indberetningerne skal foretages digitalt via virk.dk – Affaldsdatasystem, jf. dog stk. 7.

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan give adgang til frivilligt at indberette flere data og datatyper end de, som er indberetningspligtige efter denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Miljøstyrelsen kan gøre generelle eller specifikke undtagelser fra bekendtgørelsen for at gennemføre forsøgsordninger.

Stk. 7. Miljøstyrelsen kan gøre generelle undtagelser fra bekendtgørelsens anvendelsesområde, hvis styrelsen vurderer, at en nærmere bestemt indberetningspligt ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens formål. Miljøstyrelsen orienterer Miljø- og Fødevareministeren om sådanne beslutninger og oplyser om undtagne områder på sin hjemmeside.

Stk. 8. Miljøstyrelsen skal på anmodning af en udenlandsk virksomhed foretage indberetning for denne på baggrund af indsendt materiale.

§ 7. Følgende skal ikke indberettes:

1) Når en kommunal ordning (herunder genbrugspladser mv.) indsamler eller modtager affald, herunder også når en virksomhed ifølge aftale med en kommune indsamler eller modtager affald for den pågældende kommunale ordning.

2) Når en returmodtager modtager pantbelagt emballage ifølge reglerne i pantbekendtgørelsen.

3) Når en virksomhed modtager affald fra en affaldsproducent ifølge affaldsbekendtgørelsens regler om private tilbagetagningsordninger, dog er videreoverdragelse af affaldet til en ny placering og eventuel behandling indberetningspligtig.

4) Når en distributør, en kommunal indsamlingsordning eller et kommunalt opsamlingssted tager batteriaffald eller elektronikaffald tilbage ifølge reglerne i henholdsvis batteribekendtgørelsen eller elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

5) Når en virksomhed modtager spildevand gennem lukkede ledninger, jf. spildevandsbekendtgørelsen.

6) Når en virksomhed modtager et udtjent køretøj med henblik på særskilt behandling ifølge reglerne i bilskrotbekendtgørelsen.

7) Når en virksomhed modtager et særskilt behandlet køretøj med henblik på udtagning af yderligere materialer og komponenter til genbrug ifølge reglerne i bilskrotbekendtgørelsen.

8) Når en virksomhed modtager affald med henblik på anvendelse til jordbrugsformål ifølge reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

§ 8. Affaldsleverandøren er den offentlige eller private virksomhed i Danmark eller i udlandet, som har ansvar for affaldets håndtering og som i overensstemmelse med relevante regler om behandling af affald overdrager dette affald til indberetteren, medmindre andet følger af nedenstående. Det er uden betydning, om affaldsleverandøren har haft affaldet i hænde.

Stk. 2. Når indberetteren modtager affald, er affaldsleverandøren den kommune, hvor affaldet blev indsamlet (modtaget fra affaldsproducenten), såfremt affaldet er modtaget

1) i form af pantbelagt emballage fra en returmodtager, jf. pantbekendtgørelsen,

2) fra en privat tilbagetagningsordning, jf. affaldsbekendtgørelsen,

3) i form af batterier eller elektronikaffald fra en privatperson ifølge reglerne i batteribekendtgørelsen eller elektronikaffaldsbekendtgørelsen, eller

4) direkte fra et skib, hidrørende fra skibes eller platformes drift.

Stk. 3. Når indberetteren modtager affald fra en privatperson, eller fra en virksomhed, som ikke har et CVR-nummer, er affaldsleverandøren den kommune, som privatpersonen eller virksomheden er bosiddende eller beliggende i.

Stk. 4. Når indberetteren behandler affald, som virksomheden selv har produceret, er affaldsleverandøren virksomheden selv. Denne bestemmelse finder også anvendelse hvis det pågældende affald på et tidligere tidspunkt måtte have været produceret af en anden og leveret til indberetteren, som så har forbehandlet affaldet, men finder ikke anvendelse på en virksomhed, som alene foretager en komprimering af affald i et køretøj under transport.

Stk. 5. Når ingen anden affaldsleverandør kan identificeres ifølge ovenstående regler, er affaldsleverandøren affaldsproducenten.

Stk. 6. Når ingen affaldsproducent eller affaldsleverandør kan identificeres (’herreløst affald’), er affaldsleverandøren den kommune, hvor affaldet er fundet.

§ 9. Når en producentansvarlig virksomhed eller dennes kollektivordning (herefter: den producentansvarlige) indgår aftale med en dansk virksomhed (herefter: modtagevirksomheden) om afhentning og videre håndtering af affald fra en nærmere bestemt affaldsleverandør (herefter: afhentningsstedet), og den producentansvarlige ikke selv modtager affaldet på egen plads, kan den producentansvarlige aftale med modtagevirksomheden, at den producentansvarlige ikke indberetter, og at modtagevirksomheden i stedet skal indberette på den måde, som den producentansvarlige ville have været forpligtet til efter § 5, stk. 1. Aftalen får retsvirkning, jf. stk. 2 og 3, når begge parter har meddelt dette til Miljøstyrelsen. Det skal oplyses, hvis aftalen er tidsbegrænset.

Stk. 2. Aftalen medfører, at ansvaret for at indberette i overensstemmelse med denne bekendtgørelse påhviler modtagevirksomheden og ikke den producentansvarlige for så vidt angår det affald, som er indsamlet fysisk i en periode, hvor aftalen er gældende.

Stk. 3. Når der er indgået aftale efter stk. 1, skal modtagevirksomheden ved hver indberetning supplerende oplyse CVR-nummeret på den producentansvarlige i overensstemmelse med bilag 1, afsnit 3.

Stk. 4. Den producentansvarlige har læseadgang til data, som modtagevirksomheden indberetter i henhold til aftalen.

Stk. 5. Hver af parterne kan ophæve aftalen ved at meddele dette til Miljøstyrelsen.

§ 10. Virksomheder, jf. § 5, stk. 1, har adgang til og kan via virk.dk senest den 15. februar rette i de data, som virksomheden har indberettet til Affaldsdatasystemet dækkende indberettede oplysninger for det foregående kalenderår.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har fra den 16. februar til den 31. juni adgang til og kan rette i data i Affaldsdatasystemet om affald fra en affaldsleverandør indenfor den pågældende kommune for det foregående kalenderår. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen, og Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan give adgang til, at kommuner, som har indgået samarbejde med hinanden om affaldshåndtering, kan rette data om affald fra affaldsleverandører i de samarbejdende kommuner.

Stk. 3. En kommune kan henstille til, at en indberetter ikke foretager nye indberetninger eller ændrer indberetninger. Indberettere må ikke oprette eller ændre data i modstrid med en sådan henstilling.

Stk. 4. Miljøstyrelsen har adgang til og kan oprette, slette og/eller rette i alle data indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen opretter nye indberetninger, sletter indberetninger eller foretager rettelser i en eksisterende indberetning, skal Miljøstyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen.

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan henstille til, at kommuner og indberettere ikke opretter nye indberetninger, sletter indberetninger eller foretager rettelser i en eksisterende indberetning. Kommuner og indberettere må ikke efterfølgende oprette eller ændre data i modstrid med en sådan henstilling.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 11. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning fra Miljøstyrelsen meddele Miljøstyrelsen de oplysninger, der er nødvendige for, at Miljøstyrelsen kan føre tilsyn efter stk. 1.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 12. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke senest ved den af Miljøstyrelsen fastsatte frist har udleveret de anmodede oplysninger til Miljøstyrelsen, jf. § 5, stk. 3,

2) ikke senest ved fristens udløb, jf. § 6, stk. 3, har indberettet i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, eller

3) i strid med en henstilling ændrer data, som kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen har oprettet, slettet og/eller rettet, jf. § 10, stk. 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1511 af 4. december 2017 om Affaldsdatasystemet ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For indberetninger som vedrører indberetningsåret 2018 finder bekendtgørelse nr. 1511 af 4. december 2017 anvendelse.

Stk. 4. For indberetninger som vedrører indberetningsåret til og med 2017 finder reglerne i bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012 anvendelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 13. december 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Indberetning af data, jf. kapitel 4

Afsnit 1

Data om indberetteren

Ved dataindberetning skal indberetteren oplyse hvilket p-nummer indberetteren agerer fra. Indberetteren skal endvidere oplyse om en af følgende indberetningsroller:

1. Modtager, jf. § 5, stk. 1, nr. 1

2. Import, jf. § 5, stk. 1, nr. 2

3. Eksport, jf. § 5, stk. 1, nr. 3

4. Bygherre, jf. § 5, stk. 1, nr. 1

5. Eksport-Producent, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 og nr. 3

Virksomheder, der tager ansvar for affald (herunder godkendte indsamlingsvirksomheder), og virksomheder, der modtager affald til behandling eller behandler eget affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, benytter rolle 1 (Modtager), medmindre rolle 4 (Bygherre) er anvendelig. Hvis affaldet har været indsamlet i lastvogne mv., og muligvis har været komprimeret eller på anden måde forbehandlet i enheden, skal indberetningen foretages som om affaldet blev indsamlet til og/eller behandlet på det p-nummer, som tager ansvaret for affaldet, jf. § 5. Hvis virksomheden alene tager ansvar for affaldet men ikke fysisk placerer det på egne lokaliteter, skal indberetningen foretages som om affaldet blev indsamlet til det p-nummer, som tager ansvaret for affaldet, jf. § 5.

I stedet for rolle 1 (Modtager) anvendes rolle 4 (Bygherre) når indberetteren benytter det modtagne affaldsmateriale i et bygge- og anlægsarbejde, som indberetteren er bygherre for. Se endvidere bilag 1, afsnit 5, om indberetning som bygherre.

Når en virksomhed modtager affald, som er overført til Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, benyttes rolle 2 (Import).

Når en virksomhed lader affald overføre fra Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, benyttes rolle 3 (Eksport).

Når en virksomhed tager ansvar for affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, og lader det samme affald overføre fra Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, kan virksomheden som valgfrit alternativ til en indberetning i rolle 1 og en samtidig indberetning i rolle 3 benytte rolle 5 (Eksport-Producent). Rolle 5 indeholder derved indberetning af affaldet både i relation til den nødvendige indberetning af modtagelsen, jf. rolle nr. 1, og den nødvendige indberetning af eksporten, jf. rolle nr. 3.

Affald som ved passage gennem Danmark alene er i transit, jf. transportforordningens definition af transit, skal på baggrund af bekendtgørelsens almindelige regler ikke indberettes til Affaldsdatasystemet, da der ikke sker nogen overdragelse af affald til en virksomhed i Danmark. Affald, som overføres til Danmark, jf. transportforordningens definition af overførsel, skal derimod indberettes, når affaldet overdrages til en dansk virksomhed, hvilket kan være tilfældet også når overførslen til Danmark alene sker til midlertidigt oplag (R13 eller D15). Det er således transportforordningens definitioner af en ’behandling i Danmark’ kontra ’transit gennem Danmark’ som er afgørende for, om affaldet skal indberettes til affaldsdatasystemet.

Afsnit 2

Data om affaldsleverandøren

Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager), 2 (Import), 4 (Bygherre) eller 5 (Eksport-Producent), skal indberetteren oplyse stamdata om sin affaldsleverandør, som denne er identificeret ifølge § 8, i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer (Hvis indberetningsrollen er 3 (Eksport), skal indberetteren ikke oplyse stamdata om affaldsleverandøren, da indberetteren selv er affaldsleverandør).

Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager), 4 (Bygherre) eller 5 (Eksport-Producent):

Til affaldsleverandøren tilknyttes en producenttype, som kan være en virksomhed eller en kommune, alt efter om affaldsleverandøren identificeres som virksomhed eller kommune ifølge § 8. Virksomheder kan være med eller uden p-nummer.

Producenttyperne (typer af affaldsleverandører) er herefter følgende:

a) Offentlig eller privat virksomhed med p-nummer

b) Offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer

c) Kommune

Indberetteren skal oplyse affaldsleverandørens producenttype (i engelsk CSV benævnt WasteProducerType) og på baggrund af producenttypen oplyse stamdata om affaldsleverandøren:

a) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Offentlig eller privat virksomhed med p-nummer’, indberettes følgende stamdata om affaldsleverandøren:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Indtast P-nummer
ProducentPnummer
ProductionUnitIdentifier

b) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer’, indberettes følgende stamdata om affaldsleverandøren:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Indtast CVR-nummer
ProducentCVRnummer
CVRnumberIdentifier
Indtast virksomhedsnavn
Producentvirksomheds-navn
VirksomhedNavn
Gadenavn Husnummer,
Postnummer By
Vejnavn
StreetName
Husnummer
StreetBuildingIdentifier
Postnummer
PostCodeIdentifier
By
DistrictName

c) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Kommune’, indberettes følgende stamdata om affaldsleverandøren:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Kommunekode
Kommunekode
MunicipalityCode

Hvis indberetningsrollen er 2 (Import):

Indberetteren oplyser følgende stamdata om affaldsleverandøren (anmeldenummer, adresselinje 2 og postnummer skal kun oplyses, hvis de findes):

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Landekode
Landekode
CountryIdentificationCode
Anmelde nr.
Anmelde nr.
RepresentativeIdentifier
Navn på virksomhed eller modtageanlæg
Virksomhedsnavn
InternationalAddressName
Adresselinje 1
Adresse1
InternationalAddressLine1Text
Evt. adresselinje 2
Adresse2
InternationalAddressLine2Text
Postnummer
Postnummer
InternationalPostCodeIdentifier
By
By
InternationalCityIdentifier

Afsnit 3

Supplerende data om affaldsleverandøren

Hvis affaldet er indsamlet af en privat tilbagetagningsordning, hvis affaldet er modtaget direkte fra et skib, eller hvis miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 9, stk. 1, skal indberetteren give supplerende oplysninger om affaldsleverandøren i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer.

Hvis affaldsleverandøren er en privat tilbagetagningsordning:

Ved indberetning om affald, som affaldsleverandøren har indsamlet fra affaldsproducenter ifølge reglerne om private tilbagetagningsordninger, svarende til at affaldsleverandøren således er kommunen, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, og leverandøren ifølge § 7, stk. 1, nr. 3, ikke selv har foretaget indberetning, skal indberetteren oplyse CVR-nummeret på den virksomhed, som driver den private tilbagetagningsordning, under følgende kolonne:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Producentens ansvars-ID
Producentreference
ProducerResponsibilityId

Hvis affaldet stammer fra skibes eller platformes drift, jf. § 8, stk. 2, nr. 4:

Ved indberetning om affald, som er modtaget fra et skib (i modsætning til at være modtaget på en modtagefacilitet), svarende til at affaldsleverandøren således er kommunen, jf. § 8, stk. 2, nr. 4, skal indberetteren supplerende oplyse IMO-nummer på skibet under følgende kolonne:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Producentens ansvars-ID
Producentreference
ProducerResponsibilityId

Hvis den producentansvarlige har indgået aftale efter § 9:

Ved indberetning om affald, som er afhentet ifølge aftale med en producentansvarlig, og indberetningspligten påhviler modtagevirksomheden, jf. § 9, skal modtagevirksomheden i forbindelse med sin indberetning oplyse den producentansvarliges CVR-nummer under følgende kolonne:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Producentens ansvars-ID
Producentreference
ProducerResponsibilityId

Afsnit 4

Data om modtageren

Hvis indberetningsrollen er 3 (Eksport), eller 5 (Eksport-Producent), skal indberetteren oplyse stamdata om modtageren i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer (Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager), 2 (Import) eller 4 (Bygherre), skal indberetteren ikke oplyse data om modtageren, da indberetteren selv er modtager).

Hvis indberetningsrollen er rolle 3 (Eksport) eller 5 (Eksport-Producent):

Modtageren er den virksomhed i udlandet, som er modtager af affaldet i henhold til Transportforordningens anvendelse af begrebet ’Importør / Modtager’. Indberetteren skal indberette følgende stamdata om modtageren (anmeldenr., adresselinje 2 og postnummer skal kun oplyses hvis det findes):

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Landekode
Landekode
CountryIdentificationCode
Evt. anmelde nr.
Anmelde nr.
RepresentativeIdentifier
Navn på virksomhed eller modtageanlæg
Virksomhedsnavn
InternationalAddressName
Adresselinje 1
Adresse1
InternationalAddressLine1Text
Evt. adresselinje 2
Adresse2
InternationalAddressLine2Text
Postnummer
Postnummer
InternationalPostCodeIdentifier
By
By
InternationalCityIdentifier

Afsnit 5

Data om affaldet

Indberetteren skal oplyse data om affaldet i overensstemmelse med nedenstående.

Indberetteren skal oplyse følgende om affaldets sammensætning:

1) Mængde i ton og en angivelse af, om vægten er målt, beregnet eller skønnet. Hvis vægten er beregnet, angives beregningsmetode. Hvis vægten er skønnet, beskrives forudsætningerne for skønnet.

2) EAK-kode (Kode fra det Europæiske Affaldskatalog, jf. affaldsbekendtgørelsen) med 6 cifre.

3) Affaldsfraktion med E- eller H-kode, jf. bilag 2.

Hvis indberetningsrollen er 2 (Import), 3 (Eksport) eller 5 (Eksport-Producent) skal indberetteren supplerende oplyse følgende om affaldets sammensætning:

a) En baselkode eller OECD-kode (Materialespecifikt affaldskodesæt på transportforordningens bilag III, IIIA, IIIB og IV). For så vidt angår en del af koderne på bilag IIIA anvendes i ADS en kode med foranstillet BA, jf. den til en hver tid gældende værdikodeliste for Affaldsdatasystemet.

b) Hvis affaldet på de relevante transportpapirer er beskrevet med mere end én EAK-kode, da samtlige EAK-koder.

Hvis indberetningsrollen er 4 (Bygherre), skal indberetteren supplerende oplyse følgende om affaldets geografiske placering:

Indberetningen tilføjes en kommunekode:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Kommunekode
Kommunekode
MunicipalityCode

Hvis det bygge- og anlægsarbejde, hvor affaldet anvendes, er placeret på indberetterens eget p-nummer, oplyses kommunekode 100.

Hvis det bygge- og anlægsarbejde, hvor affaldet anvendes, er placeret et sted, som ikke er indberetterens p-nummer (fx på en adresse uden p-nummer eller på et sted der ikke har en adresse, som fx terrænregulering eller en støjvold), oplyses kommunekoden for den kommune, hvori bygge- og anlægsarbejdet er placeret. Hvis et anlægsarbejde, som ikke er på indberetterens p-nummer, strækker sig over mere end én kommune, foretages et tilsvarende antal indberetninger, med skønsmæssig fordeling af affaldsmængderne mellem kommunerne.

Hvis affaldsfraktionen, jf bilag 2, er E26 Slam, skal indberetteren supplerende oplyse følgende om sammensætningen:

For slam indberettes endvidere følgende oplysning om affaldet:

Manuel indberetning
Dansk benævnelse i CSV
Engelsk benævnelse i CSV
Tørstofprocent
Tørstofprocent
DryMatterPercentage

Hvis affaldsfraktionen, jf. bilag 2, er E- eller H-kode nummer 40 – 47 (elektronik underlagt producentansvar) skal oplyses følgende om affaldets oprindelse og karakteristika:

For disse koder foretages indberetningen ved følgende fremgangsmåde:

- Hvis affaldet er indsamlet fra private husholdninger (fx på en genbrugsplads eller via anden kommunal indsamlingsordning), er affaldsfraktionen en H-kode. Der anvendes en EAK-kode inden for kodesæt 20 01 xx.

- Hvis affaldet er indsamlet fra en erhvervsvirksomhed, er affaldsfraktionen en E-kode. Hvis affaldet er husholdningslignende, jf. hvordan dette begreb anvendes i elektronikaffaldsbekendtgørelsen, anvendes en EAK-kode inden for kodesæt 20 01 xx. Hvis affaldet ikke er husholdningslignende, anvendes en EAK-kode inden for kodesæt 16 02 xx.

Afsnit 6

Data om behandlingen

Indberetteren skal oplyse, hvilken behandling affaldet afleveres til eller modtages med henblik på, jf. nedenstående typer af behandlinger (Ved valget mellem flere relevante behandlinger indberettes den behandling, som hovedparten af affaldet bliver eller forventes at blive genstand for):

1) Genanvendelse (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet bliver eller forventes at blive omforarbejdet til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller opfyldningsoperationer, jf. definitionen af genanvendelse i bekendtgørelse om affald. Uanset definitionen af genanvendelse i bekendtgørelse om affald ikke omfatter biogasfremstilling, indberettes fremstilling af biogas dog som genanvendelse, hvis rester fra biogasproduktionen efterfølgende nyttiggøres ved udbringning på landbrugsjord.

2) Forbrænding (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet forbrændes eller forventes at blive forbrændt. Denne behandling skal ikke angives for affald til afgiftsfritaget forbrænding.

3) Deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet deponeres eller forventes deponeret.

4) Særlig behandling (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet behandles særskilt ved en særlig behandlingsform eller forventes behandlet særskilt ved en særlig behandlingsform. Denne behandling kan være eksempelvis en biologisk, fysisk og/eller kemisk behandling, og omfatter udelukkende behandling af farligt affald, herunder fx olie- og kemikalieaffald eller klinisk risikoaffald.

7) Afgiftsfritaget forbrænding (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affald forbrændes og er fritaget for affaldsvarmeafgift og tillægsafgift i henhold til kulafgiftsloven § 7a og afgifter i henhold til CO2-afgiftslovens § 6. Det gælder f. eks. rent træaffald fra træforarbejdningsanlæg (herunder spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering og maling, men også råtræ, herunder grene, stød, rødder og andet rent vedmateriale, bark, skovflis og ubehandlet savværksflis. Behandlingen angives kun om affald, som for hele læssets vedkommende er omfattet af reglerne om afgiftsfritagelse.

8) Afgiftsfritaget deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet deponeres eller forventes deponeret på specialdeponier til jord. Denne behandling omfatter bl.a. affald, der deponeres eller forventes deponeret på et deponeringsanlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) er fritaget for registrering, eller der er registreringspligtigt i henhold til affalds- og råstofafgiftsloven, men modtager affald, der er fritaget for affaldsafgift. Denne behandling omfatter endvidere affald såsom ren jord til daglig afdækning eller slutafdækning, kompost til slutafdækning, og affald som fjernes fra afsluttede deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter).

10) Forberedelse med henblik på genbrug (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affald bliver eller forventes at blive forberedt med henblik på genbrug, jf. definitionen af forberedelse med henblik på genbrug i affaldsbekendtgørelsen.

11) Anden endelig materialenyttiggørelse: Denne behandling angives, når affaldet bliver eller forventes at blive anvendt til en anden form for endelig materialenyttiggørelse end genanvendelse, jf. definitionen af anden endelig materialenyttiggørelse i affaldsbekendtgørelsen. Denne behandlingsform omfatter ikke forbrænding.

Desuden skal indberetteren ved forberedelse til genbrug, genanvendelse, anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse, forbrænding, deponering, særlig behandling eller eksport, hvor affaldet bringes ud af affaldsstrømmen, afkrydse, at der foretages en slutbehandling.

Afsnit 7

Data om form og metode

Indberetteren skal oplyse de former og metoder for nyttiggørelse og bortskaffelse, som affaldet modtages med henblik på, ved angivelse af R-kode eller D-kode, jf. bilag 5A og 5B til affaldsbekendtgørelsen, jf. nedenstående retningslinjer:

a) Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager), 2 (Import) eller 4 (Bygherre), angives den R-/D-kode, som beskriver form/metode hos indberetteren.

b) Hvis indberetningsrollen er 3 (Eksport) eller 5 (Eksport-Producent), angives den R-/D-kode, som beskriver form/metode hos den udenlandske modtager.

Ved valget mellem R- og D-kode tages udgangspunkt i, om behandlingen hos indberetteren er en nyttiggørelse, ’(R)ecovery’, eller bortskaffelse, ’(D)isposal’.

Koderne R1 – R11 er afsluttende behandlinger og er kendetegnede ved, at affaldet i det væsentligste når frem til affaldsfasens ophør ved en fuldstændig nyttiggørelse, herunder ved forbrænding, eller at affaldet på anden måde er endeligt nyttiggjort, som tilfældet kan være ved den ’anden endelige materialenyttiggørelse’. Koderne R12 – R13 er midlertidige behandlinger og er kendetegnede ved, at affaldet håndteres med henblik på en senere endelig nyttiggørelse. En indsamling af affald, som alene sker i en form for mobil enhed, som fx en lastvogn, eller som alene går ud på overtagelsen af ansvaret for affaldet og ingen fysisk håndtering, indberettes i alle tilfælde som oplag/R13, mens enhver håndtering af affaldet, som sigter mod at lette den videre transport og nyttiggørelse, indberettes som forbehandling/R12.

Koderne D1 – D7 og D10 – D12 er afsluttende behandlinger og kendetegnede ved, at affaldet har nået sin slutdestination. Koderne D8 – D9 og D13 – D15 er midlertidige behandlinger, som er kendetegnede ved, at behandlingen er foretaget med henblik på yderligere behandling og bortskaffelse efterfølgende.


Bilag 2

Data om affaldsfraktion

affaldsproducenten eller de affaldsproducenter, som størstedelen af affaldet stammer fra, idet den aktuelle affaldsleverandør er uden betydning. Ved indberetning om affald fra kommunale ordninger (genbrugspladser mv.) indberettes således med H-kode, også selv om der kan være affald produceret af erhvervsdrivende iblandt.

Ved videreoverdragelse af affald til en ny indberetter, skal den nye indberetter anvende E- eller H-kode alt efter sit kendskab til affaldets producent.

Affaldet indberettes med valg af den nærmere bestemte fraktion ud fra hvad der mest præcist beskriver affaldet.

Husholdningsaffald:
Erhvervsaffald:
H01 Dagrenovation
E01 Dagrenovationslignende affald
H02 Madaffald
E02 Madaffald
H03 Forbrændingsegnet
E03 Forbrændingsegnet
H04 Deponeringsegnet
E04 Deponeringsegnet
H05 Papir inkl. aviser
E05 Papir inkl. aviser
H06 Pap
E06 Pap
H07 Glas
E07 Glas
H08 Plast
E08 Plast
H09 Emballage papir
E09 Emballage papir
H10 Emballage pap
E10 Emballage pap
H11 Emballage glas
E11 Emballage glas
H12 Emballage metal
E12 Emballage metal
H13 Emballage plast
E13 Emballage plast
H14 PVC
E14 PVC
H15 Træ
E15 Træ
H16 Imprægneret træ
E16 Imprægneret træ
H17 Haveaffald
E17 Haveaffald
H19 Jern og metal
E19 Jern og metal
H20 Uforurenet jord1)
E20 Uforurenet jord1)
H21 Forurenet jord2), medmindre omfattet af H26
E21 Forurenet jord2), medmindre omfattet af E29
H24 Bygge- og anlægsaffald
E24 Bygge- og anlægsaffald
H25 Sten
E25 Sten
H26 Farligt affald3)
E29 Farligt affald3)
H27 Storskrald
 
H28 Gips
E30 Gips
H29 Øvrigt affald
E31 Øvrigt affald
H30 Emballage træ
E32 Emballage træ
H31 Dæk
E33 Dæk
 
E34 Asfalt
 
E35 Restprodukter fra forbrænding
H36 Blandet emballage
E36 Blandet emballage
 
E37 Slam4)
H38 Organisk affald, som ikke er omfattet af de øvrige
E38 Organisk affald, som ikke er omfattet af de øvrige
H39 Tekstiler
E39 Tekstiler
H40 Lyskilder
E40 Lyskilder
H41 Fotovoltaiske paneler
E41 Fotovoltaiske paneler
H42 Stort udstyr (weee)
E42 Stort udstyr (weee)
H43 Udstyr til temperaturudveksling (weee)
E43 Udstyr til temperaturudveksling (weee)
H44 Småt udstyr (weee)
E44 Småt udstyr (weee)
H45 Skærme, monitorer og udstyr med skærme >100 cm2
E45 Skærme, monitorer og udstyr med skærme >100 cm2
H46 Småt it- og teleudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
E46 Småt it- og teleudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
H47 Blandet elektronik (hvor ingen anden kode er mere præcis)
E47 Blandet elektronik (hvor ingen anden kode er mere præcis)
H48 Bærbare batterier
E48 Bærbare batterier
H49 Industribatterier
E49 Industribatterier
H50 Bilbatterier
E50 Bilbatterier

1)
Koderne for uforurenet jord omfatter jord, der må flyttes uden anmeldepligt, som ikke er analyseret, og som ikke er tilført forurening, og jord, der er kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3, tabel 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
2)
Koderne for forurenet jord omfatter jord, der er kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3, tabel 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, og i øvrigt jord, som er forurenet, men som ikke er farligt affald.
3)
Jord klassificeret som farligt affald er omfattet af denne kode.
4)
Se endvidere bilag 1, afsnit 5

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/720/EU af 29. april 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 115, side 11, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38, dele af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, som senest er ændret ved Rådets direktiv 2011/97/EU af 5. december 2011, EU-Tidende 2011, nr. L 328, side 49, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.