Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægt for DR

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1288 af 18. november 2015 om vedtægt for DR foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15, stk. 9, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, som ændret ved lov nr. 1548 af 18. december 2018, fastsættes:«

2. I § 10, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »licensmidler«: »eller tilskud fra staten«.

3. § 12, stk. 1, affattes således:

»DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger tre medlemmer (herunder formanden), og de fastansatte medarbejdere i DR udpeger to medlemmer og to suppleanter herfor. Folketingets seks største partier indstiller hver to kandidater, som kulturministeren og partierne i fællesskab skal vælge imellem med henblik på udpegning af de seks resterende medlemmer. Kulturministeren beskikker næstformanden blandt de seks medlemmer, der er udpeget af kulturministeren og partierne.«

4. I § 12, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan alene én gang ske genbeskikkelse af bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 1.«

5. I § 13 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for direktionens lønforhold.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

6. § 22, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) ansættelse og afskedigelse af direktionen og lytternes og seernes redaktør, jf. § 13, stk. 3 og 4, og retningslinjer for direktionens lønforhold, jf. § 13, stk. 5, med undtagelse af sager, der vedrører ansættelse og afskedigelse af generaldirektøren og generaldirektørens lønforhold.«

7. § 30, stk. 1, affattes således:

»DR’s virksomhed finansieres gennem tilskud fra staten, DR’s andel af licensafgifterne samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v., jf. lovens § 15, stk. 2-6.«

8. I § 30 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. DR er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler, og de statslige regler for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 6-10.

9. I § 30, stk. 6, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Kulturministeriet, den 18. december 2018

Mette Bock

/ Lars M. Banke