Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

I medfør af § 15 a, i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27 juni 2011, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2016, fastsættes:

§ 1. Reglerne i denne instruks gælder for regionerne.

§ 2. Revisionen vedrører de områder, der er omfattet af cirkulære nr. 9144 af 14. februar 2018 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. og bekendtgørelse nr. 1781 af 27. december 2016 om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, og udføres af vedkommende regions revision.

Stk. 2. Revisionen omfatter dokumentation af al indberetning i den pågældende region, herunder behandling af patienter bosiddende udenfor regionen.

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som den er fastsat i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr.101 af 19. januar 2012, og nærmere præciseret nedenfor i stk. 2, og §§ 4-5.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves:

1) Om de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder om tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 9144 af 14. februar 2018 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen m.v. og bekendtgørelse nr. 1781 af 27. december 2016 om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.

2) Om de aktivitetsoplysninger, som regionen har indberettet til Sundheds- og Ældreministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne er dokumenterede og rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

§ 4. Revisor efterprøver ved revisionsbesøg i løbet af året, om regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende tilrettelagt. Revisionen udføres som udgangspunkt som systemrevision, suppleret med substansrevision efter behov.

Stk. 2. Revisor skal løbende efterprøve, om mulighederne for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er udnyttet. For at sikre, at der ikke udbetales uretmæssigt tilskud fra staten eller opkræves uretmæssig betaling fra kommuner med betalingsmellemværende, skal revisor i den forbindelse påse, at der sker sammenholdelse af oplysninger fra relevante registre, der anvendes til dokumentation af aktiviteten, herunder opfyldelse af krav ifølge Sundhedsdatastyrelsens ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2018”.

Stk. 3. Revisor skal efter anmodning medvirke til oplysning og besvarelse af forespørgsler fra Sundheds- og Ældreministeriet eller kommuner med betalingsmellemværende med regionen.

Stk. 4. Revisionen skal i øvrigt tilrettelægges under hensyn til dens betydning for de statslige og kommunale myndigheder.

§ 5. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give regionen meddelelse derom samt påse, at regionen inden 3 uger giver Sundheds- og Ældreministeriet og kommuner med betalingsmellemværende, jf. medfinansieringsordningen, med regionen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Sundheds- og Ældreministeriet og kommuner med betalingsmellemværende med regionen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at gennemførelsen af det formål, hvortil bevillingen er givet, er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 6. Revisor skal senest samtidig med afgivelse af beretning om revision af regionernes øvrige regnskaber for 2018 afgive beretning til regionsrådet om revision i henhold til reglerne i denne instruks. Forbehold og evt. supplerende oplysninger skal fremgå af beretningen.

Stk. 2. I beretningen redegøres tillige for den udførte revision samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Desuden redegøres der for forhold af principiel eller økonomisk karakter, som revisor finder anledning til at fremdrage herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

Stk. 3. Der redegøres i beretningen nærmere for omfang og resultat af de stikprøver, der er foretaget. Herunder skal der redegøres for karakteren af eventuelle fejl og mangler.

Stk. 4. Der redegøres i beretningen endvidere for revisors undersøgelse, vurdering og konklusion vedrørende regionens interne kontrol, herunder eventuelle registreringssystemer.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 19. december 2018

Ellen Trane Nørby

/ Søren Helgaard Olesen