Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2019)

I medfør af § 205, stk. 3, § 213, stk. 2, og § 244, stk. 2, i kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

§ 1. Med virkning frem til den 31. december 2019 fastsættes det beløb, der er nævnt i § 18, stk. 1, i genstandsbekendtgørelsen til 508,40 kr., jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skal den indsatte have udbetalt kostbeløb og selvforvaltningsbeløb efter kapitel 5 i beskæftigelsesbekendtgørelsen, forhøjes beløbet i stk. 1 med de pågældende satser herfor, jf. § 2 og beskæftigelsesbekendtgørelsens kapitel 5.

Stk. 3. Udbetaling i medfør af stk. 1 nedsættes forholdsmæssigt i det omfang, den indsatte ikke har indtægter, der kan modsvare det fastsatte beløb.

§ 2. Med virkning frem til den 31. december 2019 gælder følgende satser for de beløb, der er nævnt i beskæftigelsesbekendtgørelsen:

1) Det i bekendtgørelsens § 4 nævnte beløb udgør 12,71 kr. (grundbeløb).

2) Det i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nævnte beløb udgør 3,87 kr. (stabilitetstillæg).

3) Det i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 3,87 kr. (kompetencetillæg).

4) Det i bekendtgørelsens § 7 nævnte beløb udgør 6,66 kr. (ulempetillæg).

5) Det i bekendtgørelsens § 8 nævnte beløb udgør 50 % af grundbeløbet inklusive eventuelle stabilitets- og kompetencetillæg (overarbejdstillæg).

6) Det i bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nævnte beløb udgør 84,67 kr. (søgnehelligdagsvederlag).

7) Det i bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nævnte beløb udgør 75,26 kr. (sygevederlag).

8) Det i bekendtgørelsens § 16, stk. 1, nævnte beløb udgør 86,03 kr. (kostbeløb).

9) Det i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nævnte beløb udgør 9,24 kr. (selvforvaltningsbeløb).

10) Det i bekendtgørelsens § 17, stk. 2, nævnte beløb udgør 1,37 kr. (vask pr. dag).

11) Det i bekendtgørelsens § 17, stk. 3, nævnte beløb udgør 113,79 kr. (frisør).

12) Det i bekendtgørelsens § 18, stk. 2, nævnte beløb udgør 391,12 kr. (forskudsbeløb til nydelsesmidler).

13) Det i bekendtgørelsens § 19, stk. 2, nævnte beløb udgør 156,44 kr. (forskudsbeløb til kost og selvforvaltning).

§ 3. Med virkning frem til den 31. december 2019 udgør betaling for ophold i medfør af reglerne i bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner 27,50 kr. pr. arbejdstime, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Betaling for ophold i medfør af reglerne i bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner kan maksimalt udgøre 1.100,04 kr. pr. uge.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Kriminalforsorgen i Grønland, den 18. december 2018

Naaja Hjelholt Nathanielsen

/