Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 111 af 2. februar 2015 om momskompensation til velgørende foreninger m.v. foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad 09.51.14 til § 9 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes:«

2. I § 1, stk. 1, ændres »og« til: »eller«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Skatteministeriet, den 27. december 2018

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen