Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse af midler mv.
Kapitel 2 Budgetter
Kapitel 3 Regnskaber
Kapitel 4 Revision
Kapitel 5 Forvaltning
Kapitel 6 Inddrivelse af skyldige produktionsafgifter mv.
Kapitel 7 Ophør
Kapitel 8 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet

I medfør af § 9, stk. 2-4, og § 10, stk. 3, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse af midler mv.

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte de nærmere bestemmelser om administration, budgetlægning og regnskabsaflæggelse for de i landbrugsstøttelovens § 6, stk. 1-3, nævnte fonde og disse fondes tilskudsmodtagere, herunder at fastlægge procedure for inddrivelse af de i landbrugsstøttelovens § 6, stk. 1, nævnte afgifter.

§ 2. Fondenes midler skal anvendes til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med de i landbrugsstøttelovens § 7 nævnte formål. Ved fondsmidler forstås i denne bekendtgørelse produktionsafgifter, promillemidler, andre offentlige midler, eventuelle særbevillinger samt øvrige indtægter.

Stk. 2. Produktionsafgiftsfondene må ikke have andre aktiviteter end opkrævning af produktionsafgifter i henhold til de enkelte fondsvedtægter og forvaltning af fondenes midler i forbindelse med ydelse af tilskud til tilskudsmodtagere med henblik på aktiviteter, der er omfattet af de i § 7 i landbrugsstøtteloven nævnte formål.

Stk. 3. Promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug må ikke have andre aktiviteter end forvaltning af fondenes midler i henhold til de enkelte fondsvedtægter i forbindelse med ydelse af tilskud til tilskudsmodtagere med henblik på aktiviteter, der er omfattet af de i § 7 i landbrugsstøtteloven nævnte formål.

§ 3. Fondene opkræver produktionsafgifter og anvender fondsmidler indenfor rammerne af lovgivningen, herunder Det Europæiske Fællesskabs statsstøtteregler og EU's udbudsregler.

Stk. 2. Fondene må ikke anvende fondsmidler til finansiering af fondens administrationsudgifter eller til finansiering af organisationspolitiske opgaver. Fondene må anvende fondsmidler til kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Kontrol med midlernes korrekte anvendelse omfatter fondens udgifter til advokatbistand og revision samt til eventuel regnskabskontrol, effektvurdering af aktiviteter, jf. § 23, og uafhængig ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter.

Stk. 3. Tilskudsmodtagernes administrative udgifter, som udgør en integreret del af den tilskudsberettigede aktivitet, kan afholdes af fondsmidler.

Stk. 4. Fondene skal anbringe fondsmidler på en konto i et anerkendt pengeinstitut til bedst mulig forrentning under hensyntagen til den nødvendige likviditet og sikkerhed.

Stk. 5. Fondene og fondenes tilskudsmodtagere må ikke opsamle fondsmidler. Fondene kan dog budgettere med en sikkerhedsmargen af en størrelsesorden, som fondsbudgettet berettiger til. Uforbrugte fondsmidler hos fondens tilskudsmodtagere skal tilbageføres til fonden. Tilbageførsel skal ske senest på tidspunktet for tilskudsmodtagerens udarbejdelse og godkendelse af regnskabet, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning for produktionsafgiftsfondene og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning for promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug.

§ 4. Fondene skal sikre, at anvendelsen af produktionsafgifter, promillemidler, andre offentlige midler, eventuelle særbevillinger samt øvrige indtægter kan adskilles på aktivitetsniveau.

Kapitel 2

Budgetter

§ 5. Fondenes budgetår følger kalenderåret. Inden den 1. november, jf. dog stk. 2, indsender fonden forslag til budget for det kommende regnskabsårs indtægter og udgifter til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Budgetter, der omfatter forhøjelse eller nedsættelse af produktionsafgifter, skal indsendes til Landbrugsstyrelseninden 1. oktober.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsendes i så fald inden en frist, som fastsættes af Landbrugsstyrelsen.

Stk. 4. Forslag til ændringsbudget skal indsendes til Landbrugsstyrelsensenest 3 måneder før budgetårets slutning.

Stk. 5. Fonden skal indsende forslag til ændringsbudget, hvis

1) afgiftssatserne skal ændres,

2) der ønskes optaget udgifter under et formål, der ikke tidligere er godkendt, jf. landbrugsstøttelovens § 7,

3) de samlede udgifter under et formål ønskes øget med mere end 20 pct., dog minimum 250.000 kr., eller

4) de samlede udgifter under budgettet ønskes øget med mere end 10 pct.

Stk. 6. Budgetter og ændringsbudgetter indsendes elektronisk til Landbrugsstyrelsen i et format, som fastlægges af Landbrugsstyrelsen.

§ 6. Budgetter og ændringsbudgetter skal omfatte samtlige indtægter og udgifter i fonden og opstilles efter et skema, der rekvireres fra Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Budgetter og ændringsbudgetter skal endvidere indeholde en særskilt beskrivelse af de omfattede aktiviteter, herunder en beskrivelse af hvilke nye aktiviteter, der igangsættes, samt de ændringer, der er foretaget i aktiviteterne, i forhold til det senest godkendte budget.

Stk. 3. Budgetter og ændringsbudgetter skal ud for hver enkelt aktivitet indeholde en angivelse af den relevante bestemmelse i aktivitetsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.) eller Det Europæiske Fællesskabs statsstøtteregler (EF - Rammebestemmelser for statsstøtte, forordninger om statsstøtte til virksomheder eller forordninger om de minimisstøtte), som aktiviteten er omfattet af. Det skal ligeledes angives i budgettet, hvis der ikke er tale om statsstøtte sammen med en begrundelse herfor.

Kapitel 3

Regnskaber

Fondenes regnskaber

§ 7. Fondenes regnskabsår følger budgetåret. Regnskabet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest den 1. juni i året efter regnskabsåret. For så vidt angår promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug er fristen senest den 1. juli. Anvender fonden et andet budgetår end kalenderåret, jf. § 5, stk. 2, indsendes regnskabet inden en frist, som fastsættes af Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Fondens underskrevne regnskab indsendes elektronisk til Landbrugsstyrelsen i et format, som fastlægges afLandbrugsstyrelsen.

§ 8. Fondens regnskab skal være underskrevet af fondsbestyrelsen og påtegnet af revisor. Regnskabet skal være ledsaget af en af bestyrelsesformanden underskrevet beretning om fondens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Stk. 2. Det skal fremgå af ledelsespåtegning, revisionspåtegning og eventuel regnskabspraksis, at regnskabet er aflagt i henhold til administrationsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Fondens regnskab udarbejdes efter god regnskabsskik.

Stk. 4. Fondens regnskab udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb mv., så regnskabet giver et retvisende billede af samtlige indtægter og udgifter for regnskabsåret samt aktiver og passiver ved regnskabsårets udløb.

Stk. 5. Regnskabet skal indeholde en oversigt over udviklingen i fondens indtægter samt udgifter fordelt på formål de seneste 5 regnskabsår.

Stk. 6. Opkræver fonden afgifter ved eksport, skal beretningen mindst hvert 5. regnskabsår indeholde følgende for den forløbne periode:

1) Opdeling af de afgiftsbetalende producenter i relevante segmenter i forhold til Det Europæiske Fællesskabs regler om interne afgifter. Opdelingen skal indeholde en opgørelse over den totale årlige afgiftsindtægt for hvert segment.

2) Opgørelse af de udgifter, der er afholdt til fordel for hvert af disse segmenter. Opgørelsen skal omfatte en specifikation af de årlige afholdte udgifter for hver enkelt aktivitet under de enkelte segmenter. Aktiviteterne opdeles efter landbrugsstøttelovens formål. I opgørelsen indgår alene finansiering ved produktionsafgifter.

3) Erklæring om hvorvidt fondsbestyrelsen har fundet en ubalance i forhold til Det Europæiske Fællesskabs regler om interne afgifter.

Tilskudsmodtagernes regnskaber

§ 9. Fondens tilskudsmodtagere aflægger et regnskab til fonden for anvendelsen af fondens tilskud.

Stk. 2. Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af en organisationsansvarlig for tilskudsmodtageren. Regnskabet skal være påtegnet af tilskudsmodtagerens revisor. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af revisor.

Stk. 3. Af tilskudsmodtagers regnskab skal fremgå størrelsen af det samlede tilskud fra fonden og tilskuddets fordeling på hver enkelt aktivitet. Kreditnotaer og rabatter skal modregnes i de støtteberettigede udgifter.

Stk. 4. Eventuelle salgs- og lejeindtægter samt anden tilskudsfinansiering vedrørende den enkelte aktivitet skal fremgå af tilskudsregnskabet.

Stk. 5. Hvis der af tilskuddet finansieres administrative udgifter, jf. § 3, stk. 3, skal regnskabet indeholde en specifikation af de tilknyttede udgifter. Nøglen til fordeling af de indirekte administrative udgifter på tilskudsmodtagerens aktiviteter skal specificeres.

Stk. 6. Hvis tilskuddet udgør over 1 mio. kr. eller mere end 10 pct. af fondens udgifter, dog minimum 150.000 kr., indsender fonden det underskrevne tilskudsregnskab elektronisk til Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 4

Revision

Revision af fondenes regnskaber og tilskudsmodtagernes regnskaber

§ 10. Regnskabet for fonden og regnskaberne for fondens tilskudsmodtagere skal revideres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR) .

Stk. 2. Revisionen udføres af en godkendt revisor.

Stk. 3. Regnskabet for fonden og regnskaberne for fondens tilskudsmodtagere må ikke revideres af samme person.

Stk. 4. Revisionens omfang afhænger af fondens størrelse, administrative struktur og forretningsgang, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 11. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 2. Revisor foretager endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. Herudover foretager tilskudsmodtagers revisor en vurdering af, om der hos tilskudsmodtager er tale om et økonomisk rimeligt og sædvanligt forhold mellem de enkelte aktiviteter og dertil knyttede administrative udgifter.

Stk. 3. Hvis en tilskudsmodtager benytter eget personale, lokale mv. som led i gennemførelsen af en støtteberettiget aktivitet, skal tilskudsmodtagers revisor påse, at tidsforbrug mv. samt honorering herfor er veldokumenteret og ikke urimelig.

Stk. 4. Revisor foretager uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, når revisor finder det hensigtsmæssigt.

Stk. 5. Ud over de almindelige regler for revision skal revisor under revisionen af fondes og tilskudsmodtageres regnskaber være specielt opmærksom på, om

1) der foreligger redegørelse for væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab,

2) der sker opsamling af fondsmidler i fonden eller hos fondens tilskudsmodtagere,

3) fonden har anbragt fondsmidlerne på en økonomisk forsvarlig måde, der ikke indebærer en unødig risiko,

4) fondens indsigt i og kontrol med det fysiske afgiftsgrundlag fungerer tilfredsstillende og

5) alle tilskudsregnskaber er modtaget ved fondsbestyrelsens godkendelse af fondens årsregnskab.

Stk. 6. Det skal af revisionspåtegningen på regnskabet fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Revisionsberetning for fondene og fondenes tilskudsmodtagere

§ 12. Fondens revisor udarbejder en revisionsberetning for fonden. For de af fondens tilskudsmodtagere, der modtager over 150.000 kr., udarbejder tilskudsmodtagers revisor en revisionsberetning. Såfremt en revisionsberetning for tilskudsmodtagere, der modtager over 150.000 kr. ikke udarbejdes separat, skal tilskudsmodtagers revisors bemærkninger anføres i et bilag, der vedlægges regnskabet for tilskudsmodtager. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, udarbejdes der ikke revisionsberetning.

Stk. 2. Revisionsberetningen for fonden skal være underskrevet af fondsbestyrelsen og fondens revisor. Den underskrevne revisionsberetning indsendes elektronisk til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3. Revisionsberetningen for de af fondens tilskudsmodtagere, der skal indsende regnskab i henhold til § 9, stk. 6, skal være underskrevet af en organisationsansvarlig for tilskudsmodtageren og tilskudsmodtagerens revisor. Den underskrevne revisionsberetning indsendes elektronisk til Landbrugsstyrelsen.

§ 13. I revisionsberetningen indføres følgende:

1) Overordnet resultat af det udførte revisionsarbejde, evt. ved gengivelse af den forventede konklusion i revisionspåtegningen samt omtale af revisionsmetode.

2) Forhold af ledelsesmæssig interesse vedrørende fonden og fondens tilskudsmodtagere, herunder væsentlige regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold og revisors stillingtagen hertil.

3) Redegørelse for de udførte revisionsarbejder og konklusioner herpå, herunder notering om foretagne uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn.

4) Redegørelse for væsentlige usikkerheder, fejl og mangler vedrørende fondens og fondens tilskudsmodtageres bogholderi, regnskabsvæsen eller intern kontrol.

5) Redegørelse for revisionen af tilskud, herunder de bemærkninger, som gennemgangen af tilskudsregnskaberne måtte give anledning til.

6) Afgivelse af lovkrævede oplysninger og erklæringer.

Stk. 2. Revisors erklæring i revisionsberetningen afgives under iagttagelse af revisorloven. Det skal fremgå af revisorerklæringen, at

1) revisor opfylder lovgivningens krav til uafhængighed,

2) revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) fondsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne regler og vilkår og

4) revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægter samt denne bekendtgørelse.

Oplysningspligt

§ 14. Fondene og fondenes tilskudsmodtagere skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fondenes eller fondenes tilskudsmodtageres regnskab. Fondene og fondenes tilskudsmodtagere skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på overtrædelser af lovgivningen, herunder overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs regler eller andre regler af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes opkrævning eller forvaltning, skal revisor give fonden meddelelse herom samt påse, at fonden inden 3 uger giver Landbrugsstyrelsen meddelelse herom. Revisor skal straks give Landbrugsstyrelsen meddelelse om overtrædelsen, såfremt fonden ikke overholder denne frist.

Kontrol

§ 15. Landbrugsstyrelsen kan kræve regnskabsmateriale samt andet relevant materiale, der vedrører fondens midler og administration heraf, fremlagt til gennemsyn på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis det findes nødvendigt, kan Landbrugsstyrelsen kræve specifikation af enkelte konti i regnskabet, herunder opgørelse over anvendelse af midler til særlige formål eller projekter.

Stk. 2. Rigsrevisionen har adgang til at foretage gennemsyn af regnskaberne efter lov om revision af statens regnskaber m.m. Rigsrevisionen kan efter samme lov til enhver tid foretage regnskabsmæssig gennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres. Rigsrevisionen kan fra fondene eller fondenes tilskudsmodtagere kræve alle de oplysninger, som Rigsrevisionen skønner, er relevante for gennemgangen af regnskaberne.

Kapitel 5

Forvaltning

§ 16. Fondene er særlige forvaltningsmyndigheder og omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Stk. 2. Bestyrelsen er det besluttende organ i fonden. Beslutninger efter denne bekendtgørelse træffes af bestyrelsen.

§ 17. Hver fond skal oprette en selvstændig hjemmeside på internettet. Hjemmesiden skal indeholde direkte link til relevante hjemmesider for fondens tilskudsmodtagere.

Stk. 2. Fonden skal offentliggøre ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv. på fondens hjemmeside, jf. også stk. 3.

Stk. 3. Fonden skal forud for en ansøgningsrunde overveje om offentliggørelse af ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv. på egen hjemmeside skal suppleres med offentliggørelse på andre platforme og i andre relevante medier. Fondens overvejelser, herunder begrundelse for fravalg eller tilvalg af supplerende offentliggørelse, skal fremgå af bestyrelsesreferatet, jf. § 24.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis fonden skal fordele overskydende midler på allerede godkendte aktiviteter, jf. § 20, stk. 1, nr. 2.

Stk. 5. Fonden skal offentliggøre det af miljø- og fødevareministeren godkendte budget og regnskab på fondens hjemmeside senest 14 dage efter, godkendelsen er meddelt fonden.

§ 18. Fonden skal forud for hver ansøgningsrunde beslutte tildelingskriterier for de hovedformål i landbrugsstøtteloven, som er relevante for fonden. Tildelingskriterierne skal offentliggøres sammen med ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv., jf. § 17, stk. 2 og 3.

§ 19. Fondene fordeler fondsmidlerne på baggrund af indkomne ansøgninger.

Stk. 2. Fonden skal anvende tildelingskriterier, jf. § 18, aktivt i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger. Tildelingskriterierne skal endvidere anvendes aktivt i begrundelserne over for ansøgere, der meddeles afslag.

Stk. 3. De hovedhensyn, der ligger til grund for fondens beslutninger om bevilling af tilskud og afslag på tilskud, skal fremgå af bestyrelsesreferatet, jf. § 24.

§ 20. Fonden kan opgøre et forventet mindre forbrug af bevilgede tilskud for et budgetår og beslutte at:

1) Iværksætte en ny ansøgningsrunde.

2) Indkalde ansøgninger for så vidt angår allerede godkendte aktiviteter.

Stk. 2. Fondens bevilling af tilskud efter stk. 1, nr. 2 er betinget af, at:

1) tilskudsmodtager har fået bevilget tilskud fra fonden i det pågældende budgetår, og

2) aktiviteterne er godkendt af fonden i en forudgående ansøgningsrunde i det pågældende budgetår.

Stk. 3. Fonden skal forud for meddelelse af endelig bevilling efter stk. 1, nr. 2, forelægge ansøgningerne for fondens revisor. Revisor foretager en vurdering af, om betingelserne nævnt i stk. 2, er opfyldt.

Stk. 4. Det af fonden opgjorte mindre forbrug af bevillinger og omfanget af nye bevillinger efter stk. 1, nr. 2, skal beskrives i ledelsesberetningen til årsregnskabet samt fremgå af noter til fondens ændringsbudgetter og regnskaber.

§ 21. I det omfang fondene udbetaler tilskud til modtagere, der forvalter støtten på vegne af de endelige støttemodtagere, skal fondene sikre, at den umiddelbare støttemodtager kan dokumentere de økonomiske sammenhænge indenfor organisationen på en sådan måde, at det klart fremgår, at den modtagne støtte er videregivet til de endelige støttemodtagere i form af subsidierede tjenesteydelser.

§ 22. Fondene skal sikre, at oplysninger om og resultater af godkendte forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter offentliggøres på internettet, jf. kapitel 3 i aktivitetsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU's statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.). Oplysninger om, at aktiviteten vil finde sted og med hvilket formål, skal således offentliggøres på internettet, inden aktiviteten påbegyndes. I offentliggørelsen skal indgå angivelse af, hvornår resultaterne forventes at foreligge, og hvor de forventes at blive offentliggjort på internettet.

§ 23. Hver fond skal forud for en ansøgningsrunde beslutte en strategi for effekten af sine aktiviteter og heri opstille konkrete og målbare effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder. Strategien skal offentliggøres sammen med ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv., jf. § 17, stk. 2 og 3, samt tildelingskriterier, jf. § 18.

Stk. 2. Det påhviler fondene at vurdere effekten af udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder.

Stk. 3. Fondene skal anvende effektvurderingerne i den løbende udvikling af strategien.

Stk. 4. Fondene skal redegøre for resultatet af effektvurderingen i ledelsesberetningen til årsregnskabet.

§ 24. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referatet skal indsendes til Landbrugsstyrelsen senest 6 uger efter mødets afholdelse.

§ 25. Hver fond skal sørge for, at der udføres egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.

Stk. 2. Egenkontrollen beskrives i et egenkontrolprogram, der som minimum skal dokumentere, at

1) fonden har offentliggjort ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv., jf. § 17, stk. 2 og 3,

2) fonden har offentliggjort det godkendte budget og regnskab senest 14 dage efter godkendelsen er meddelt, jf. § 17, stk. 5,

3) fonden har formuleret og offentliggjort tildelingskriterier for de hovedformål i landbrugsstøtteloven, som er relevante for fonden, jf. § 18,

4) fonden har anvendt tildelingskriterier aktivt i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger og over for ansøgere, der meddeles afslag, jf. § 19, stk. 2,

5) fonden i bestyrelsesreferatet har angivet de hovedhensyn, der ligger til grund for fondens beslutninger om bevilling af tilskud og afslag på tilskud, jf. § 19, stk. 3,

6) fonden har fulgt proceduren for fordeling af overskydende midler, jf. § 20,

7) fonden har formuleret og offentliggjort en strategi for effekten af aktiviteter samt opstillet konkrete og målbare effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder, jf. § 23, stk. 1,

8) fonden har vurderet effekten af udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder, jf. § 23, stk. 2,

9) fonden har inddraget effektvurderingerne i den løbende udvikling af strategien, jf. § 23, stk. 3.

10) fonden har indsendt bestyrelsesreferater til Landbrugsstyrelsen, jf. § 24,

11) fonden har forvaltet i overensstemmelse med egne sagsgangsbeskrivelser, og

12) fordelingen af midlerne har været gennemsigtig og sagligt begrundet.

Stk. 3. Egenkontrolprogrammet skal løbende opdateres af fonden, dog mindst én gang årligt.

Stk. 4. Resultatet af den udførte egenkontrol opsummeres i en årlig rapport, der udarbejdes af fonden. Fondens revisor skal i tilknytning hertil gennemgå fondens sagsgangsbeskrivelser og egenkontrolprogrammet og udtage et antal sager til stikprøvekontrol. Revisor skal afgive erklæring om, hvorvidt egenkontrollen er beskrevet i et egenkontrolprogram. Revisor skal endvidere erklære, om tilskudsforvaltningen har været i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.

Stk. 5. Den revisorattesterede rapport, jf. stk. 4, indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med årsregnskabet. Fonden skal i ledelsesberetningen til årsregnskabet redegøre for resultatet af den udførte egenkontrol.

§ 26. En støttemodtager, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud, som EU-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, er udelukket fra at søge om tilskud.

Kapitel 6

Inddrivelse af skyldige produktionsafgifter mv.

§ 27. Hvis en korrekt udfyldt indberetning om afgiftsgrundlaget ikke er rettidigt indsendt til fonden, skal fonden inden 14 dage rette henvendelse til den afgiftspligtige om at indsende indberetningen inden 14 dage.

Stk. 2. Hvis en afgiftspligtig på trods af den i stk. 1 nævnte henvendelse undlader at indsende indberetning, skal fonden tilkendegive over for den afgiftspligtige, at sagen vil blive overdraget til politiet, såfremt indberetningen ikke fremsendes til fonden inden 10 dage.

Stk. 3. Betales skyldige afgifter ikke rettidigt, skal fonden overdrage inddrivelsen af det skyldige beløb med tillæg af renter til restanceinddrivelsesmyndigheden. Forinden skal fonden skriftligt underrette den afgiftspligtige om overdragelse af sagen til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Kapitel 7

Ophør

§ 28. Fondsbestyrelsen kan indstille, at fonden ophører. Budget for afvikling af fonden indsendes senest 3 måneder før det sidste budgetårs slutning. Der aflægges likvidationsregnskab for fonden senest 1 år efter sidste budgetårs slutning.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for fondenes årsregnskaber og tilskudsregnskaber for 2017 og 2018.

Landbrugsstyrelsen, den 14. december 2018

Jette Petersen

/ Mette Kathrine Fjelstrup Justesen