Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fælles regler for tilmelding, opkrævning, betaling m.v.
Kapitel 3 Kommunens tilmelding og betaling
Kapitel 4 Anden aktørs tilmelding og betaling
Kapitel 5 Betingelser for andre aktørers adgang til at foretage tilmelding og betaling
Kapitel 6 Anden aktørs manglende betaling
Kapitel 7 Indberetninger
Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

I medfør af § 7 b i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 3. februar 2017, og efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Uddannelses- og forskningsministeren har i henhold til § 7 b i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsloven), truffet beslutning om, at loven også skal gælde for de uddannelser, der er berettiget til at modtage tilskud eller bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter betaling for uddannelse på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets lovgivning er berettiget til at modtage tilskud eller bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, men som i medfør af betalingslovens § 1, stk. 3, uanset tilskudsbestemmelserne i Uddannelses- og Forskningsministeriets lovgivning, ikke modtager aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til uddannelse af de i § 3 nævnte personer.

§ 3. Bekendtgørelsen omfatter betaling for uddannelse af de personer, der fremgår af § 1, stk. 2, i betalingsloven.

Kapitel 2

Fælles regler for tilmelding, opkrævning, betaling m.v.

§ 4. Tilmelding og betaling for uddannelse omfattet af § 2 foretages af kommunerne eller af anden aktør, som kommunen inddrager i beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som opfylder betingelserne i § 13.

Stk. 2. Ved tilmelding skal de eventuelle adgangskrav m.v., som gælder for ordinære studerende, være opfyldt.

§ 5. Kommunen eller anden aktør skal ved tilmelding til uddannelse omfattet af § 2 af en person, der er omfattet af personkredsen i § 3, udfylde og underskrive en tilmeldingsblanket, jf. §§ 9 og 11, og fremsende den til uddannelsesinstitutionen, hvor personen skal deltage i undervisning og uddannelse.

§ 6. Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen (betalingsaftalen) mellem uddannelsesinstitutionen og kommunen eller anden aktør, jf. betalingslovens § 2, stk. 4.

Stk. 2. Betalingsfristerne skal fremgå af betalingsaftalen. For kommunen skal betalingsfristen være inden for rammerne i § 10 og for anden aktør inden for rammerne i § 12.

§ 7. Uddannelsesinstitutioner m.fl. beregner og opkræver betaling hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven og betalingslovens § 2, stk. 1-3. Ved beregning af betalingen for videregående heltidsuddannelse (erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelse) medgår alene taksterne for heltidsuddannelser som fastsat på finansloven ganget med en faktor på 1,5, og ved beregningen af betalingen for åben uddannelse og deltidsuddannelse medgår taksterne for åben uddannelse og deltidsuddannelse som fastsat på finansloven samt deltagerbetaling, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved beregning af maritime uddannelser på ikke videregående niveau medgår det aktivitetsbestemte tilskud, og ved beregning af maritime efter- og videreuddannelser på ikke videregående niveau medgår tillige deltagerbetaling.

Stk. 3. For så vidt angår uddannelser ved videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet medgår alene den uddannelsestakst, som beregnes af Uddannelses- og Forskningsministeriet. For åben uddannelse kan tillige opkræves deltagerbetaling.

Stk. 4. Betalingen opkræves for antallet af årsstuderende efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Taksterne offentliggøres i takstkataloger på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 6. Opgørelsen af antallet af årsstuderende omfattet af kapitel 1 sker efter samme regler, som gælder for ordinære årsstuderende på heltidsuddannelser. Uddannelsesinstitutionen skal ved et semesters start registrere studerende under uddannelse efter denne bekendtgørelse. Opgørelsen på åben uddannelse og deltidsuddannelse skal følge de gældende regler for opgørelsen af ordinære studerende på åben uddannelse eller deltidsuddannelse.

§ 8. Hvis et uddannelsesforløb ikke ville have udløst statstilskud efter de regler, som gælder for ordinære studerende, jf. § 7, tilbagebetaler uddannelsesinstitutioner m.fl. eventuelt opkrævet betaling.

Stk. 2. Der beregnes ikke renter ved tilbagebetaling efter stk. 1.

Kapitel 3

Kommunens tilmelding og betaling

§ 9. Kommunen skal ved tilmelding efter § 5 bruge en tilmeldingsblanket, der indeholder de oplysninger, som fremgår af den standardblanket A med vejledning, der kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan ved tilmelding efter § 5 kræve, at kommunen bruger den i stk. 1 nævnte standardblanket A med vejledning.

§ 10. For kommunen er betalingsfristen senest 1 måned efter uddannelsesforløbets afslutning, medmindre tidligere betalingsfrister er aftalt i betalingsaftalen, jf. § 6.

Kapitel 4

Anden aktørs tilmelding og betaling

§ 11. Anden aktør skal ved tilmelding efter § 5 bruge en tilmeldingsblanket, der indeholder de oplysninger, som fremgår af den standardblanket B med vejledning, der kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan ved tilmelding efter § 5 kræve, at anden aktør bruger den i stk. 1 nævnte standardblanket B med vejledning.

§ 12. For anden aktør er betalingsfristen senest 2 uger inden uddannelsesforløbets afslutning, medmindre tidligere betalingsfrister er aftalt i betalingsaftalen, jf. § 6.

Kapitel 5

Betingelser for andre aktørers adgang til at foretage tilmelding og betaling

§ 13. Anden aktør, der af en kommune har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har adgang til at foretage tilmelding og betaling efter denne bekendtgørelse, hvis aktøren har en gældende aftale eller rammeaftale med en kommune, hvori indgår, at aktøren er forpligtet til at overholde betalingsloven, herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne.

Kapitel 6

Anden aktørs manglende betaling

§ 14. Uddannelsesinstitutioner m.fl. skal inden 10 dage eller hurtigst muligt derefter underrette kommunen, hvis en anden aktør ikke betaler for en uddannelsessøgende inden for en aftalt betalingsfrist, jf. §§ 6 og 12, og uddannelsesforløbet ikke er afsluttet, jf. dog § 18. Underretning gives til den kommune, der er anført på tilmeldingsblanketten, jf. § 11.

Stk. 2. Hvis kommunen er angivet fejlagtigt på tilmeldingsblanketten, jf. § 11, gives underretning efter stk. 1 hurtigst muligt, efter at rette kommune er identificeret, jf. § 18.

§ 15. Uddannelsesinstitutioner m.fl. skal hurtigst muligt ved anbefalet brev eller sikker digital post til anden aktør, jf. dog § 17, stille krav om betaling inden for 2 uger fra brevets eller den digitale posts afsendelse, hvis

1) uddannelsesforløbet er afsluttet,

2) anden aktør ikke har betalt inden for en aftalt betalingsfrist, og

3) der ville have været udløst statstilskud efter de regler, som gælder for ordinære årsstuderende, jf. § 7, stk. 4.

Stk. 2. En kopi af det i stk. 1 nævnte brev eller digitale post skal samtidig med afsendelse sendes til den kommune, der er anført på tilmeldingsblanketten, jf. § 11. Hvis kommunen er angivet fejlagtigt på tilmeldingsblanketten, skal en kopi af det i stk. 1 nævnte brev eller digitale post sendes til rette kommune hurtigst muligt efter, at denne er identificeret, jf. § 18.

§ 16. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har modtaget anden aktørs betaling for uddannelsesforløbet inden for 2 uger fra afsendelsen af det i § 15, stk. 1, nævnte brev, skal uddannelsesinstitutionen hurtigst muligt orientere den kommune, der har modtaget kopi af brevet, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 2. Den kommune, som har inddraget anden aktør i beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende den berørte uddannelsessøgende, skal hurtigst muligt betale det manglende beløb til uddannelsesinstitutionen. Der beregnes ikke renter af beløbet. Kommunen overtager uddannelsesinstitutionens krav mod aktøren vedrørende uddannelsesforløbet.

§ 17. Hvis uddannelsesinstitutionen er bekendt med, at den anden aktør er gået i betalingsstandsning eller er taget under konkursbehandling, skal den kommune, der er anført på tilmeldingsblanketten, jf. § 11, hurtigst muligt underrettes om uddannelsesforløb, der helt eller delvist ikke er betalt af aktøren. Hvis kommunen er angivet fejlagtigt på tilmeldingsblanketten, skal det ske til rette kommune hurtigst muligt efter, at denne er identificeret, jf. § 18.

Stk. 2. § 16, stk. 2, gælder tilsvarende for uddannelsesforløb omfattet af stk. 1. Dog er kommunen ikke forpligtet til at betale, før det følger af de betalingsaftaler, der er indgået mellem uddannelsesinstitutionen og aktøren.

§ 18. Hvis den i § 14, § 15, stk. 2, eller § 17, stk. 1, nævnte kommune er angivet fejlagtigt på tilmeldingsblanketten, jf. § 11, kan uddannelsesinstitutionen rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på bistand til identifikation af rette kommune.

Kapitel 7

Indberetninger

§ 19. Uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettiget til at modtage tilskud eller bevillinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. § 2, skal indberette antallet af årsstuderende efter denne bekendtgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Indberetningen sker på samme måde som indberetning af ordinære årsstuderende, herunder i elektronisk form. Indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årsstuderende på uddannelsen og skal følge de regler, der gælder for det pågældende uddannelsesområde.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 og finder anvendelse for studerendes uddannelsesaktiviteter, som gennemføres efter denne dato.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 104 af 28. januar 2015 om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 11. december 2018

Nikolaj Veje

/ Gertie Lund