Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Beløb
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forædlerafgift på markfrø

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Planteforædlingsfondens bestyrelse, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Enhver virksomhed, der erhvervsmæssigt sælger markfrø, skal anmeldes og registreres i Planteforædlingsfonden (planteforædlingsfonden.dk), c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forpligtelser gælder ikke for virksomheder, der udelukkende udportionerer og videresælger frø, der er købt i registrerede virksomheder.

§ 2. Ved hvert salg af certificeret frø af de arter af markfrø, der er nævnt i bilag 1, til forbrugere eller ikke registrerede firmaer her i landet skal betales en afgift, der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Afgiften indgår i Planteforædlingsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

§ 3. Afgiftspligten påhviler den registrerede virksomhed. Virksomheden skal hvert år senest den 31. august indsende en opgørelse pr. 30. juni over salget af markfrø i de foregående 12 måneder og samtidig indbetale afgiftsbeløbet til Planteforædlingsfonden. For så vidt angår opgørelsen af salget 1. juli 2019 til 30. juni 2020 skal der senest den 31. august 2020 alene indsendes opgørelse. Der betales ikke afgift af salget 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Opgørelsen skal vise de beregnede afgiftsbeløb fordelt på arter og sorter og skal angive sortsejerens navn i henhold til sortsliste. Når den årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal opgørelsens overensstemmelse med virksomhedens afregninger være attesteret af en godkendt revisor. Attestation afgives som en erklæring med sikkerhed.

Stk. 2. En registreret virksomhed, der ikke i de foregående 12 måneder har solgt afgiftspligtigt markfrø, skal hvert år senest den 31. august give Planteforædlingsfonden oplysninger herom.

§ 4. Såfremt salg til forbruger sker direkte fra en udenlandsk sælger, påhviler det forbrugeren at indbetale de i bilag 1 nævnte afgifter. Forbrugeren skal inden en måned efter modtagelsen af markfrø indsende en opgørelse over købet af markfrø og indbetale afgiftsbeløbet til Planteforædlingsfonden. For så vidt angår opgørelsen af købet 1. juli 2019 til 30. juni 2020 skal der senest 31. august 2020 alene indsendes opgørelse. Der betales ikke afgift af salget 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Når afgiftsbetalingen er over 10.000 kr., skal forbrugeren samtidig indsende dokumentation fra en godkendt revisor for afgiftens overensstemmelse med forbrugerens afregning med den udenlandske sælger. Attestation afgives som en erklæring med sikkerhed.

Stk. 2. Såfremt en uregistreret virksomhed, uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, har udportioneret og solgt markfrø, der ikke er indkøbt hos en registreret virksomhed, kan krav om indbetaling af afgift gøres gældende mod både leverandøren af frøet og virksomheden.

§ 5. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 6. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 5 nævnte rentebeløb.

§ 7. Overtrædelse af §§ 3 og 4 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 803 af 29. juni 2015 om forædlerafgift på markfrø ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 14. december 2018

Jette Petersen

/ Mette Kathrine Fjelstrup Justesen


Bilag 1

Beløb

Afgiften udgør følgende beløb:
1)
For frø af græsmarksbælgplanter og græsser
 
1,25 kr./kg
2)
For ubehandlet og slebet frø af bederoer til foderbrug
 
2,34 kr./kg
3)
For pilleret frø af bederoer til foderbrug
 
4,69 kr./kg
     
14,08 kr./unit á 100.000 stk. frø
4)
For frø af kålroe og turnips
 
6,24 kr./kg
5)
For pilleret frø af kålroe
 
16,21 kr./unit á 100.000 stk. frø
6)
For majs
 
2,34 kr./unit á 50.000 kærner.
7)
For frø af lupin, vikke og andre grøntfoder planter
 
0,17 kr./kg
       
Hvor varen omsættes efter vægt, beregnes ovennævnte afgifter efter varens bruttovægt.