Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)

I medfør af § 8, stk. 2, i lov nr. 1665 af 26. december 2017 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.), fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 12-15, og §§ 2-5 i lov nr. 1665 af 26. december 2017 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Erhvervsministeriet, den 10. december 2018

Rasmus Jarlov

/ Katrine Winding