Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Indberetninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Kapitel 3 Grundlaget for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering af udbetalte ydelser
Kapitel 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb
Kapitel 5 Videregivelse af oplysninger til kommunerne
Kapitel 6 Opgørelsestidspunkt
Kapitel 7 Anvisning af finansieringsbeløbet
Kapitel 8 Regnskabsaflæggelse og revision
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

I medfør af § 5, stk. 5, § 6, stk. 3, og § 27, stk. 5-8, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 19. september 2017, og efter forhandling med vedkommende minister og KL fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

Anvendelsesområde

§ 1. Kommunerne skal bidrage til finansieringen af udgifterne til offentlige ydelser, der er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Stk. 2. Det er den kommune, som borgeren har som opholdskommune efter reglerne i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der skal bidrage til finansiering af udgifterne til offentlige ydelser til borgeren.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør kommunernes finansieringsbeløb efter reglerne i denne bekendtgørelse, frem til Ydelsesrefusion er sat i drift, jf. § 29, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Definitioner m.v.

§ 2. Ved refusion forstås, at kommunerne får en del af udgifterne til udbetalte ydelser refunderet af staten, jf. § 3, stk. 1, nr. 4 -10, og 12-14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Stk. 2. Ved medfinansiering forstås, at kommunerne skal bidrage til finansiering af statens udgifter til ydelser omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 11 og 15, jf. dog § 3, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Stk. 3. Ved finansieringsbeløb forstås det samlede beløb, som kommunen enten skal have udbetalt fra staten eller skal betale til staten på baggrund af opgørelsen af refusion og medfinansiering af udgifter til udbetalte ydelser, jf. stk. 1 og 2, opgørelse af medfinansiering af udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. § 4, stk. 2, samt opgørelse af det særlige fleksbidrag, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 4. Ved bruttobeløb forstås det beløb, der er refusionsberettiget eller medfinansieringspligtigt.

Stk. 5. Ved en uge forstås en kalenderuge fra mandag til søndag.

Stk. 6. Ved en berørt uge forstås en uge, hvor der er udbetalt en eller flere ydelser til en person, jf. § 3, stk. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Modtager personen forskellige ydelser i en uge, tæller ugen alene som berørt én gang ved opgørelsen af kommunernes refusion eller medfinansiering.

Stk. 7. Ved selvforsørgelse forstås perioder, hvor en person ikke har modtaget offentlig forsørgelse eller har været ansat i beskæftigelse, hvortil der er ydet støtte til løn, jf. §§ 3 og 26.

§ 3. I selvforsørgelse, jf. § 2, stk. 7, indgår ikke perioder, hvor en person har modtaget en eller flere offentlige forsørgelsesydelser efter stk. 2 i en uge.

Stk. 2. Offentlig forsørgelse efter denne bekendtgørelse er de ydelser, der er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Herudover er offentlig forsørgelse efter denne bekendtgørelse:

1) Kontanthjælp, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

2) Ledighedsydelse, jf. §§ 74, 74 a, 74 f og 74 h i lov om aktiv socialpolitik, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

3) Fleksløntilskud, jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 12, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

4) Tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 12, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

5) Tilskud til fleksjob, jf. §§ 71 og 72 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

6) Tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7) Førtidspension, jf. § 16 i lov om social pension, til personer, som har fast bopæl i Danmark, og som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 11, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

8) Førtidspension, jf. § 13 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., til personer, som har fast bopæl i Danmark.

9) Førtidspension, jf. § 3, stk. 2-5 i lov om social pension, eller § 3, stk. 2-4 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., til personer, der ikke har fast bopæl i Danmark.

10) Efterløn, jf. § 74 n i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

11) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

12) Delpension efter lov om delpension.

13) Feriedagpenge, jf. § 75 h i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

14) Barselsdagpenge efter barselsloven.

15) Jobrotationsydelse, jf. 98 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

16) Tilskud til lønnen til voksenlærlinge, jf. § 98 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

17) Seniorjob, jf. lov om seniorjob.

18) Statens Uddannelsesstøtte i form af stipendie, jf. § 7 i lov om statens uddannelsesstøtte.

19) Folkepension, jf. § 1 i lov om social pension.

Den enkelte kommunes finansieringsbeløb

§ 4. Den enkelte kommunes finansieringsbeløb består af summen af de beløb, som fremgår af § 2, stk. 3.

Stk. 2. Den enkelte kommune skal efter § 109, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medfinansiere statens udgifter til befordringsgodtgørelse, der udbetales af arbejdsløshedskasserne efter § 82 i samme lov, jf. § 79, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bidraget til udgifterne til befordringsgodtgørelse skal betales af den kommune, der er den lediges opholdskommune den første mandag i kalendermåneden.

Stk. 3. Den enkelte kommune har ret til et fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. § 7 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

§ 5. For at kommunen kan opnå ret til refusion, skal kravene i denne bekendtgørelse og § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder være opfyldt.

Stk. 2. Når det konstateres, at udbetaling af en ydelse er sket med urette, herunder på grund af fejl i sagsbehandlingen, skal kommunen korrigere data om ydelsen i de systemer, hvor data registreres og indberettes efter § 9 til brug for beregning af finansieringsbeløbet.

Stk. 3. Korrektion af data, jf. stk. 2, som følge af fejl og mangler, herunder misforståelser, skal ske uden hensyn til, om de ansvarlige har været i god tro, eller om fejlen eller manglen på anden måde har været undskyldelig.

Stk. 4. Hvis kommunen konstaterer, at der er fejl i de data, der ligger til grund for beregning af finansieringsbeløbet, og disse data ikke kan korrigeres af kommunen, skal kommunen gøre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejlen.

Stk. 5. Hvis kommunen undlader at korrigere data om ydelsen, jf. stk. 2, eller ikke gør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejl, jf. stk. 4, og dette har eller kan have medført økonomisk tab for staten, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretage modregning ved opgørelsen af finansieringsbeløbet til kommunen.

Stk. 6. Har revisionen konstateret, at der ved forkert anvendelse af reglerne er fejl og mangler med betydning for beregningen af finansieringsbeløbet i et større antal ensartede sager, skal kommunen gennemgå de øvrige sager inden for vedkommende område med henblik på korrektion af data i alle sager med fejl.

§ 6. Kommunen skal ikke medfinansiere udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til en forsikret ledig, hvis udbetalingen er sket med urette. Det gælder, uanset om det fejludbetalte beløb skal betales tilbage af arbejdsløshedskassen eller den ledige. Kommunen skal heller ikke medfinansiere ydelserne, hvis arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller befordringsgodtgørelse er udbetalt med rette, i de tilfælde hvor arbejdsløshedskassen har mistet retten til refusionen på grund af fejl i arbejdsløshedskassens sagsbehandling.

Kapitel 2

Indberetninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Indberetninger til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb

§ 7. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør de enkelte kommuners finansieringsbeløb på baggrund af oplysninger på individniveau fra kommunerne, Udbetaling Danmark, arbejdsløshedskasserne, Register for Arbejdsmarked (RAM), indkomstregisteret og det fælles datagrundlag.

Stk. 2. Kommunerne og Udbetaling Danmark har ansvaret for at registrere og indberette oplysninger i de systemer, som de har ansvaret for ift. data, der ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, således at finansieringsbeløbet efter § 4 kan beregnes korrekt.

Stk. 3. Kommunerne har ansvaret for, at de data, som ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, jf. § 9, stemmer overens med data i kommunernes dokumentations- og regnskabssystem.

§ 8. Kommunerne og Udbetaling Danmark indberetter oplysninger til brug for opgørelse af finansieringsbeløbet efter de tekniske specifikationer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående drøftelse med KL og Udbetaling Danmark.

Indberetninger fra kommunerne

§ 9. Kommunerne skal til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb indberette følgende oplysninger om udgifterne til ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 3-10, 12 og 14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, samt udgifter til ydelser efter § 3, stk. 2, nr. 1-4, i denne bekendtgørelse:

1) CPR-nummer.

2) Udbetalingskommune.

3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

4) Udgift til ydelse før skat.

5) Transaktionstype.

6) Tidsstempling.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1, nr. 4, skal for ydelser nævnt i § 3 stk. 1. nr. 3-6, 8-10, 12 og 14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige forsørgelsesydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, samt udgifter til ydelser efter § 3, stk. 2, nr. 1-4, i denne bekendtgørelse, indberettes i henhold til de autoriserede grupperinger i ”Budget- og Regnskabssystem for kommuner”.

Stk. 3. Kommunerne skal løbende registrere oplysningerne efter stk. 1 digitalt i kommunernes dokumentations- og regnskabssystemer.

Stk. 4. Oplysninger om udbetalte ydelser efter stk. 1 i en måned skal kunne udtrækkes digitalt via kommunernes dokumentations- og regnskabssystemer den 11. i den efterfølgende måned til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb. Hvis den 11. falder på en søndag, skal oplysningerne kunne udtrækkes den 8. i måneden.

Stk. 5. Oplysningerne indberettes ved filoverførsler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

§ 10. Kommunerne skal særskilt indberette følgende oplysninger om udgifter til ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 3-10, 12 og 14, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som ikke er refusionsberettiget, jf. § 5, stk. 1:

1) CPR-nummer.

2) Udbetalingskommune.

3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

4) Udgift til ydelse før skat.

5) Ydelsestype.

Stk. 2. Oplysningerne skal indberettes én gang årligt på den førstkommende hverdag efter den 31. december.

Stk. 3. Oplysningerne indberettes efter de tekniske specifikationer og for den indberetningsperiode, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. De indberettede oplysninger, jf. stk. 1, skal tillige indgå i den endelige refusions- og tilskudsopgørelse, som kommunalbestyrelsen afgiver efter reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Indberetninger fra Udbetaling Danmark

§ 11. Udbetaling Danmark skal til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb indberette følgende oplysninger om udgifterne til ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 11 og 15, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, samt udgifter til ydelser efter § 3, stk. 2, nr. 7, 8, 9 og 14, i denne bekendtgørelse:

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for den periode ydelsen omfatter.

3) Tidsstempling.

Stk. 2. For udbetalte ydelser efter § 3, stk. 1, nr. 11, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne skal der også indberettes:

1) Bevillingskommunen.

2) Betalingskommunen.

3) Udgift til ydelse før skat.

Stk. 3. Oplysninger om udbetalte ydelser efter stk. 1 og 2 i en måned skal kunne udtrækkes digitalt senest den 26. i samme måned til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb. Det gælder dog ikke oplysninger om udgifterne til særlig støtte, jf. § 3, stk. 1, nr. 15, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, hvor oplysningerne skal kunne trækkes digitalt senest den 11. i den efterfølgende måned. Hvis den 11. falder på en søndag, skal oplysningerne kunne trækkes digitalt den 8. i den efterfølgende måned.

Stk. 4. Oplysningerne indberettes ved filoverførsler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Indberetninger fra Udbetaling Danmark og kommunerne

§ 12. Udbetaling Danmark skal særskilt indberette følgende oplysninger om udgifter til førtidspension nævnt i § 3, stk. 1, nr. 11 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, hvor ydelsen er udbetalt med urette på grund af fejl fra Udbetaling Danmark, og skal finansieres efter § 26, stk. 2, i lov om Udbetaling Danmark, da borgeren ikke skal tilbagebetale ydelsen:

1) CPR-nummer.

2) Udbetalingskommune.

3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

4) Udgift til ydelse før skat.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal særskilt indberette følgende oplysninger om udgifter til førtidspension nævnt i § 3, stk. 1, nr. 11 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, hvor ydelsen er udbetalt med urette på grund af fejl fra kommunen, og hvor kommunen skal finansiere udgifterne fuldt ud efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark, da borgeren ikke skal tilbagebetale ydelsen:

1) CPR-nummer.

2) Udbetalingskommune.

3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

4) Udgift til ydelse før skat.

Stk. 3. Kommunen skal særskilt indberette følgende oplysninger om udgifter til særlig støtte nævnt i § 3, stk. 1, nr. 15, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, hvor ydelsen er udbetalt med urette på grund af fejl fra Udbetaling Danmark, og skal finansieres efter § 26, stk. 2, i lov om Udbetaling Danmark, da borgeren ikke skal tilbagebetale ydelsen:

1) CPR-nummer.

2) Udbetalingskommune.

3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

4) Udgift til ydelse før skat.

Stk. 4. Kommunen skal særskilt indberette følgende oplysninger om udgifter til særlig støtte nævnt i § 3, stk. 1, nr. 15, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, hvor ydelsen er udbetalt med urette på grund af fejl fra kommunen, og hvor kommunen skal finansiere udgifterne fuldt ud efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark, da borgeren ikke skal tilbagebetale ydelsen:

1) CPR-nummer.

2) Udbetalingskommune.

3) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

4) Udgift til ydelse før skat.

Stk. 5. Oplysningerne skal indberettes én gang årligt i den førstkommende uge efter den 31. december.

Stk. 6. Oplysningerne indberettes efter de tekniske specifikationer og for den indberetningsperiode, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 7. For udbetalte ydelser efter § 3, stk. 1, nr. 11, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne skal der også indberettes betalingskommune.

Indberetninger fra arbejdsløshedskasserne

§ 13. Arbejdsløshedskasserne skal særskilt indberette følgende oplysninger om udgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne:

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

3) Udgiften til ydelsen før skat.

Stk. 2. Oplysningerne indberettes efter de tekniske specifikationer og for den indberetningsperiode, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 14. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra de indberetninger, som arbejdsløshedskasserne i medfør af § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen m.v. laver til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om ikke-medfinansieringspligtige udgifter til ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 3, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne:

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

3) Udgift til ydelse før skat.

4) Ydelsestype.

Stk. 2. Arbejdsløshedskasserne skal endvidere til brug for opgørelsen af kommunernes finansieringsbeløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indberette følgende oplysninger om afgørelser truffet i perioden december til november vedrørende udgifter til ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 3, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, hvor udgiften er udbetalt med rette til modtageren af ydelsen, men hvor arbejdsløshedskasserne ikke har ret til refusion, da det er åbenbart, at arbejdsløshedskasserne har begået fejl i sagsbehandlingen, jf. § 6, 3. pkt.

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

3) Udgift til ydelse før skat.

4) Ydelsestype.

Stk. 3. Frem til udgangen af 2019 skal arbejdsløshedskasserne udover de oplysninger, der fremgår af stk. 1 og 2, desuden oplyse om berørte kalenderuger.

Stk. 4. Oplysningerne efter stk. 2 og 3 indberettes én gang årligt i den førstkommende uge efter den 31. december efter de tekniske specifikationer og for den indberetningsperiode, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Oplysninger fra indkomstregisteret

§ 15. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, om udgifterne til ydelser nævnt i § 3, stk. 2, nr. 11, 12, 18 og 19, i denne bekendtgørelse:

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

3) Udgift til ydelsen før skat.

4) Tidsstempling.

§ 16. Til brug for opgørelse af kommunernes medfinansiering af befordringsgodtgørelse, jf. § 4, stk. 2, anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister:

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for den periode udbetalingen omfatter.

3) Udgift til ydelsen.

Oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag

§ 17. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, om udgifter til ydelser nævnt i § 3, stk. 2, nr. 5, 6 og 15-17, i denne bekendtgørelse:

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for den periode, hvor personen er omfattet af kontaktgruppen.

§ 18. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, om ydelsen nævnt i § 3, stk. 2, nr. 10, i denne bekendtgørelse:

1) CPR-nummer.

2) År og måned, der indberettes oplysninger for.

3) Antal timer, der udbetales efterløn for i den pågældende måned.

Stk. 2. For ydelsen nævnt i § 3, stk. 2, nr. 13 i denne bekendtgørelse udtrækkes:

1) CPR-nummer.

2) Start- og slutdato for perioden med feriedagpenge.

§ 19. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger om fradragsperioder, karantæner, udbetalte timer pr. måned og sats pr. måned fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, om ydelserne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Stk. 2. Til brug for opgørelse af fradragsperioder, jf. stk. 3, anvendes følgende oplysninger:

1) CPR- nummer.

2) Start- og slutdato for fradragsperioden.

3) Fradragstype, jf. stk. 2.

4) Samlet antal timer.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 udtrækkes for følgende fradragstyper:

1) Arbejde.

2) Pension.

3) Belægning – Indtægter og hverv mm.

4) Selvstændig virksomhed.

5) Anden ydelse – Efterløn.

6) Anden ydelse – VEU.

7) Anden ydelse – LG lån.

8) Belægning – Karensperiode for dimittender/selvstændige.

9) Belægning – Fri for egen regning.

10) Belægning – Syg - ej Dagpenge Under Sygdom.

11) Belægning – Ferie.

12) Belægning – G-dage.

13) Belægning – Ej rådighed.

14) Belægning – Ej rettidig tilbagevenden efter EØS.

15) Belægning – Manglende frigørelsesattest.

16) Belægning – Udløb af ret til supplerende dagpenge, men arbejde i ugen.

17) Belægning – Fritidsaktivitet med fradrag.

18) Belægning – Frivilligt ulønnet arbejde ud over 44 timer pr. måned.

Stk. 4. Til brug for opgørelse af karantæneperioder anvendes følgende oplysninger:

1) CPR-nummer.

2) Samlet antal karantænetimer afviklet i perioden.

3) Dagpengeperiodens start- og slutdato.

Stk. 5. Til brug for opgørelse af udbetalte arbejdsløshedsdagpenge anvendes følgende oplysninger:

1) CPR-nummer.

2) Antal udbetalte timer pr. måned.

3) Sats pr. måned.

4) Periodens start- og slutdato.

Stk. 6. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra RAM om udgifterne til ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne vedrørende perioden før 1. juli 2017:

1) CPR-nummer.

2) Kalenderuge.

3) Udgiften til ydelsen før skat.

4) Samlet timeantal for ydelsen.

Oplysningerne nævnt i nr. 1-4 udtrækkes digitalt via RAM.

§ 20. Til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, om ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 13, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne:

1) Start- og slutdato for den enkelte aktivitet.

2) Gennemsnitlig ugentligt timetal og minuttal for den enkelte aktivitet.

Opgørelse af finansieringsbeløb ved tilbagebetalingspligt og efterbetaling

§ 21. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling eller efterbetaling af en ydelse for en periode, skal kommunen og Udbetaling Danmark registrere tilbagebetaling eller efterbetaling i de systemer, som ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, således at finansieringsbeløbet efter § 4 korrigeres, jf. dog § 20.

Stk. 2. Registreringen sker på tidspunktet for afgørelsen om tilbagebetalingspligt eller efterbetaling, og registreres på den periode, som tilbagebetalingen eller efterbetalingen dækker.

§ 22. Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik skal udbetales med tilbagebetalingspligt, hæver Udbetaling Danmark det fulde beløb hos staten. Når borgeren betaler den særlige støtte tilbage til kommunen, overfører kommunen tilbagebetalingerne til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via refusionssystemet, der anvendes ved anvisning og berigtigelse af statsrefusion og tilskud efter bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Stk. 2. Hvis Udbetaling Danmark har udbetalt særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, og kommunen efterfølgende træffer afgørelse om, at den særlige støtte skal tilbagebetales, overfører kommunen tilbagebetalingerne til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via refusionssystemet, der anvendes ved anvisning og berigtigelse af statsrefusion og tilskud efter bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder, når borgeren betaler den særlige støtte tilbage.

Kapitel 3

Grundlaget for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes refusion og medfinansiering af udbetalte ydelser

Beregningsgrundlag

§ 23. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør kommunernes refusion og medfinansiering på baggrund af kommunernes, Udbetaling Danmarks og arbejdsløshedskassernes indberettede oplysninger, og på baggrund af oplysninger fra RAM, indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag, jf. kapitel 2.

Stk. 2. Hvis udbetalingen af ydelsen, jf. § 1, dækker en længere periode end en uge, fordeles udgifterne ligeligt ud på dagene mellem start- og slutdato. Udgifterne fordeles på de dage, som udbetalingen dækker. Udgiften pr. uge udgør summen af udgiften pr. dag fra mandag til søndag.

Stk. 3. Som grundlag for beregning af refusion af udgiften til løntilskud, herunder løntilskud efter lov om integration af udlændinge i Danmark, anvendes de gældende satser for løntilskudsansættelse pr. time for offentlig og privat løntilskudsansættelse, jf. § 63, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ganget med det registrerede gennemsnitlige antal timer og minutter pr. uge, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For personer/målgrupper, hvor der ikke er en fast tilskudssats pr. time, anvendes den maksimale sats, der kan udbetales pr. time til disse personer/målgrupper.

Stk. 5. Hvis en person modtager en ydelse nævnt i § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne indenfor samme periode som den registrerede løntilskudsperiode, fratrækkes udgiften til denne ydelse i den beregnede udgift til løntilskud, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 6. Beregning af medfinansiering af udgifter til og fastlæggelse af perioder med arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 3, stk. 2, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, sker på baggrund af oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag om de udbetalte timer i måneden og satsen for måneden. Det samlede udbetalte beløb placeres på de perioder i måneden, der ikke er belagt med fradragstypen i § 19, stk. 3, nr. 2 og 5 eller fradragstyper defineret som selvforsørgelse, jf. § 26, stk. 3. Desuden fradrages timer med karantæne, jf. stk. 7. Perioder med de nævnte fradrag og karantæner tæller således ikke som berørt af arbejdsløshedsdagpenge.

Stk. 7. Antallet af afviklede karantænetimer for perioden deles ud på de dage i måneden, hvor ydelsesmodtageren kunne have modtaget dagpenge. Timerne deles ud på dagene således, at de placeres på den første mulige dag i måneden og efterfølgende dage, hvor ydelsesmodtageren helt eller delvist er berettiget til dagpenge. Der kan placeres op til 7,4 timer med karantæne pr. dag.

Refusions- og medfinansieringssatser

§ 24. Opgørelsen af kommunernes refusion og medfinansiering af udbetalte ydelser sker på baggrund af antallet af berørte uger, jf. § 2, stk. 6, samt oplysninger om berørte uger efter stk. 2 og § 25.

Stk. 2. Opgørelsen af berørte uger for udgifter til hjælp efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 3, stk. 4, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, til personer, som har fået tilkendt førtidspension før den 1. juli 2014, sker på baggrund af berørte uger, hvor der er udbetalt førtidspension fra den 1. juli 2014 og frem til og med den 31. december 2015.

Stk. 3. Antallet af berørte uger efter stk. 1 og antallet af uger med selvforsørgelse, jf. § 26, fra den 1. juli 2014 fastlægger, hvilken procentsats efter § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, der skal anvendes ved opgørelse af kommunernes refusions- eller medfinansieringsbeløb pr. uge.

Fastlæggelse af om en ydelse er omfattet af § 24, når en person er visiteret til fleksjob, har fået tilkendt støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed eller er bevilget førtidspension

§ 25. Ydelser nævnt i § 3, stk. 2, nr. 2-4, i denne bekendtgørelse, udbetalt til en person, som er visiteret til fleksjob eller som har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed i perioden fra den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2014, indgår som berørte uger i § 24, hvis kommunen har indberettet oplysningerne om ydelser nævnt i § 3, stk. 1, nr. 8 og 12, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne i de autoriserede grupperinger i henhold til kommunernes regnskabssystemer som følge af, at personen den 1. juli 2014 eller senere:

1) er blevet ansat i et fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) er revisiteret til fleksjob, jf. § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

3) på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Ved fastlæggelse af, om en person er visiteret til fleksjob eller har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed i perioden fra den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2014, skal kommunen anvende den tidligste af følgende datoer som visitationstidspunkt:

1) Startdato for udbetaling af fleksløntilskud fra og med den 1. januar 2013 (ny ordning).

2) Startdato for udbetaling af støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed fra og med den 1. januar 2013 til selvstændig virksomhed (ny ordning).

3) Startdato for fleksjob før den 1. januar 2013 (gammel ordning).

4) Startdato for tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed før den 1. januar 2013 til selvstændig virksomhed (gammel ordning).

5) Startdato for udbetaling af ledighedsydelse.

Stk. 3. Hvis kommunen har oplysninger om de faktiske visitationstidspunkter til fleksjobordningen, der afviger fra de datoer, der følger af stk. 2, skal kommunen anvende disse datoer og indberette disse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Ved fastlæggelsen af, om udbetalt førtidspension indgår i opgørelsen af berørte uger, jf. § 2, stk. 6, anvendes datoen, hvor kommunen træffer afgørelse om førtidspension.

Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver de oplysninger, som styrelsen har om cpr-numre og visitationstidspunkt for personer, der er visiteret til fleksjob eller har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed, til kommunerne til brug for kommunernes registrering af bogførte ydelser, i de autoriserede grupperinger i henhold til kommunernes regnskabssystemer, jf. stk. 1 og 2 og § 9, stk. 2.

Selvforsørgelse

§ 26. Hvis en person i en uge ikke har fået udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse efter § 3, stk. 2, tæller ugen som selvforsørgelse.

Stk. 2. Hvis en person er selvforsørgende i 52 uger inden for en 3-årig periode, starter kommunen forfra på refusions- eller medfinansieringstrappen. Den første uge med udbetaling af ydelser til personen, jf. § 1, efter genindplacering på refusions- eller medfinansieringstrappen tæller med som en berørt uge i den nye opgørelse efter § 24.

Stk. 3. Selvforsørgelse defineres for dagpengemodtagere som dage med fradragstyperne nævnt i § 19, stk. 3, nr. 1, 3-4, 6-18 samt dage med karantæne efter § 23, stk. 7.

Kapitel 4

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb

Opgørelse af refusion og medfinansiering af ydelser

§ 27. For hver ydelse beregnes kommunernes refusions- og medfinansieringsbeløb pr. uge på baggrund af den refusions- og medfinansieringsprocent, der følger af § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Beregningen foretages ved at gange den fastsatte refusions- eller medfinansieringsprocent i en given uge med udgiften pr. uge.

Opgørelse af fleksbidrag

§ 28. Fleksbidraget fra staten, jf. § 4, stk. 3, beregnes pr. måned. Fleksbidraget beregnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager 20 pct. i refusion fra staten af udbetalt fleksløntilskud i en eller flere uger indenfor en kalendermåned.

Stk. 2. Ved beregningen af fleksbidraget anvendes den lønindtægt fra fleksjobbet og evt. anden lønindtægt, som er indberettet til indkomstregisteret i den måned, hvor kommunen modtager 20 pct. i refusion.

Stk. 3. Lønnen er før skat og Arbejdsmarkedsbidrag fratrukket personens eget bidrag til ATP.

Opgørelse af medfinansiering af befordringsgodtgørelse

§ 29. Kommunernes medfinansiering af befordringsgodtgørelse beregnes pr. måned og udgør 50 pct. af statens udgifter til befordringsgodtgørelse før skat.

Afregning

§ 30. Afregning af finansieringsbeløbet sker for en hel kalendermåned af gangen.

Stk. 2. For uger, der berører 2 måneder, deles refusions- og medfinansieringsbeløbet forholdsmæssigt mellem månederne.

Stk. 3. Korrektioner til tidligere perioders opgjorte finansieringsbeløb, som skyldes efterregistreringer til de indberettede data, afregnes samtidig med finansieringsbeløbet.

Efterregulering af finansieringsbeløb på baggrund af ydelser, der er udbetalt med urette

§ 31. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efterregulerer én gang årligt kommunernes finansieringsbeløb på baggrund af de indberettede oplysninger om ydelser, der er ydet med urette, og derfor ikke er refusionsberettiget eller medfinansieringspligtige, jf. §§ 10, 12 og 14.

Stk. 2. Efterreguleringerne opgøres efter reglerne fastsat i §§ 23 - 27.

Stk. 3. Efterreguleringerne sker i forbindelse med den første opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb efter kalenderårets udløb.

Kapitel 5

Videregivelse af oplysninger til kommunerne

§ 32. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger, herunder oplysninger på individniveau, til kommunerne. Der videregives følgende oplysninger til den enkelte kommune om hver ordning, egne borgere og om de øvrige personer, kommunen har udbetalt ydelser til:

1) Bruttobeløb, finansieringsbeløb, samt fordelingen heraf på refusion, medfinansiering, medfinansiering af befordringsgodtgørelse og fleksbidrag.

2) Fordeling af bruttobeløb, refusion og medfinansiering på procentsatser, jf. § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

3) Oplysninger, der anvendes som beregningsgrundlag:

a) Oplysninger, der indberettes fra kommunerne, jf. §§ 9, 10 og 12, stk. 3 og 4.

b) Oplysninger, der indberettes fra Udbetaling Danmark, jf. §§ 11 og 12, stk. 1 og 2.

c) Oplysninger, der indhentes fra RAM og arbejdsløshedskasserne, jf. § 13.

d) Oplysninger, der indberettes fra arbejdsløshedskasserne, jf. § 14.

e) Oplysninger, der indhentes fra indkomstregisteret, jf. §§ 15 og 16.

f) Oplysninger, der indhentes fra det fælles it-baserede datagrundlag, jf. §§ 17-20.

4) Antallet af berørte uger med ydelse, jf. § 24, stk. 1 og antallet af uger med selvforsørgelse, jf. § 26.

Stk. 2. I forbindelse med opgørelsen af kommunernes finansieringsbeløb oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunen om, hvor stor en del af finansieringsbeløbet efter stk. 1, nr. 1-2, der vedrører opgørelsesmåneden og hvor stor en del, der vedrører efterreguleringer fra tidligere perioder.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, senest, når kommunernes finansieringsbeløb anvises i henhold til § 33, stk. 1, jf. dog § 33, stk. 3 og 4.

Kapitel 6

Opgørelsestidspunkt

§ 33. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør og meddeler kommunerne finansieringsbeløbet én gang månedligt på baggrund af de senest indberettede oplysninger fra kommunerne, Udbetaling Danmark, indkomstregisteret, RAM og det fælles it-baserede datagrundlag, jf. §§ 9-20.

Stk. 2. Opgørelsen sker månedligt, selv om der måtte være kendte fejl eller forsinkelser i dataleverancer.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i helt særlige tilfælde træffe afgørelse om en ekstra opgørelse af refusion og medfinansiering samt af fleksbidraget, jf. kapitel 4, og anvisning af finansieringsbeløbet, jf. § 34. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal i så fald give den enkelte kommune de oplysninger, som fremgår af § 32.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i helt særlige tilfælde træffe afgørelse om kortvarigt at afvige fra de frister, der fremgår af §§ 9-16. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal i så fald orientere kommunerne om, hvornår anvisning af finansieringsbeløb efter § 34 forventes at ske, og hvornår oplysningerne, jf. § 32, forventes videregivet.

Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i helt særlige tilfælde, f.eks. på grund af længerevarende servernedbrud, som medfører, at styrelsen ikke kan opgøre finansieringsbeløbet efter stk. 1, anvende det seneste opgjorte finansieringsbeløb til brug for a-conto udbetaling eller opkrævning fra kommunerne af finansieringsbeløbet.

Kapitel 7

Anvisning af finansieringsbeløbet

§ 34. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager en betalingsoverførsel på den enkelte kommunes konto i Offentlig BetalingsSystem (OBS). Det sker den sidste bankdag i måneden efter opgørelsesmåneden.

Stk. 2. Når betalingen, jf. stk. 1, er gennemført, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sende en kvittering digitalt til kommunen. Kvitteringen skal indeholde:

1) Betalingsmåned og år.

2) Opgørelsesmåned, dvs. måneden som opgørelsen vedrører.

3) Kommunenummer.

4) Betalt finansieringsbeløb.

5) Opgørelsestidspunkt.

Kapitel 8

Regnskabsaflæggelse og revision

§ 35. Regnskabsaflæggelse i kommunerne og revision af kommunernes regnskaber for udgifter omfattet af refusion eller medfinansiering efter denne bekendtgørelse sker efter reglerne herom i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. Revisionen påser tillige, at kommunen:

1) har korrigeret data i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, jf. § 5, stk. 2,

2) har gjort Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejl i data, jf. § 5, stk. 4,

3) har indberettet oplysninger om udgifter, som ikke er refusionsberettiget, jf. § 10, og udgifter til særlig støtte, jf. § 12, stk. 3 og 4,

4) har registreret tilbagebetaling eller efterbetaling i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløb, jf. § 21, og

5) har registreret finansieringsbeløb efter retningslinjerne i "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

§ 36. Reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser finder også anvendelse ved registreringer og indberetninger fra arbejdsløshedskasserne til brug for opgørelsen af kommunernes finansieringsbeløb.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2018.

Stk. 2. § 19, stk. 3, og § 26, stk. 3, har virkning fra den 1. oktober 2018.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 879 af 28. juni 2017 om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 11. december 2018

Maria Schack Vindum

/ Peter Truels Nielsen