Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love

(Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, § 1 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, § 45 i lov nr. 41 af 22. januar 2018 og § 19 i lov nr. 436 af 8. maj 2018 og senest ved § 1 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »15« til: »16«.

2. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »finder«: »§ 71 b,«.

3. I § 1, stk. 2, 4. pkt., udgår »og blandede holdingvirksomheder«.

4. I § 1 indsættes efter stk. 13 som nyt stykke:

»Stk. 14. Kapitel 20 h finder anvendelse på STS-certificeringsbureauer.«

Stk. 14-16 bliver herefter stk. 15-17.

5. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 68:

»68) STS-certificeringsbureau: En juridisk person omfattet af artikel 28 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering, der kontrollerer og erklærer, om en securitisering opfylder kriterierne i STS-forordningens artikel 19-22 eller 23-26.«

6. I § 24, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Som accessorisk virksomhed anses også digitale løsninger og services, der er forbundet med eller ligger i naturlig forlængelse af den tilladte virksomhed.«

7. I § 26 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Pengeinstitutter kan uanset §§ 7, 24 og 25 og reglerne i stk. 1 og 2 udøve visse aktiviteter, der ikke er omfattet af tilladt accessorisk virksomhed, hvis aktiviteten ligger i forlængelse af pengeinstituttets bankdrift og følgende betingelser er opfyldt:

1) Aktiviteterne udøves i et andet selskab end pengeinstituttet, og risiciene er indkapslet heri.

2) Selskabet, hvori aktiviteterne udøves, er et datterselskab til pengeinstituttet.

3) Selskabet, hvori aktiviteterne udøves, er selvstændigt kapitaliseret.

4) Selskabet, hvori aktiviteterne udøves, udgør ikke en betydelig del af pengeinstituttets aktiviteter.«

8. § 29, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

9. § 71, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

10. I § 71, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Finanstilsynet kan desuden fastsætte nærmere regler om hændelsesrapportering for de virksomheder, der udpeges som operatører af væsentlige tjenester i medfør af § 307 a, herunder om, at Finanstilsynet og Center for Cybersikkerhed underrettes ved en hændelse, der har en negativ indvirkning på sikkerheden i virksomhedens net- og informationssystemer.«

11. I § 71 b, stk. 1, 1. pkt., udgår », en blandet holdingvirksomhed«.

12. I § 88 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Selskabslovens § 96, stk. 2, § 106, stk. 1, og § 107, stk. 1 og stk. 2, nr. 1-4, 6 og 7, finder med de nødvendige tilpasninger og med de afvigelser, der fremgår af denne lovs bestemmelser, desuden anvendelse på andelskasser, som er omfattet af § 85 a, stk. 1, og hvor andelskassen ikke har fastsat stemmeretsbegrænsninger svarende til de lovbestemte stemmeretsbegrænsninger i andelskassens vedtægter.«

Stk. 2. bliver herefter stk. 3.

13. § 123 ophæves.

14. § 195, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Den godkendte årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter endelig godkendelse og senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Virksomheder, der har pligt til at udarbejde halvårsrapport, skal ligeledes indsende den udarbejdede halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter halvårsperiodens afslutning. Efter modtagelsen sender Erhvervsstyrelsen en kopi af årsrapporten og halvårsrapporten til Finanstilsynet.

Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskaber skal uanset stk. 1 indsende den af virksomheden udarbejdede halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 2 måneder efter halvårsperiodens afslutning.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

15. § 195, stk. 3 og 4, der bliver stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte nærmere regler om indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen og regler om offentliggørelse af årsrapporter. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om, at årsrapporter og halvårsrapporter skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt.«

16. I § 240 indsættes efter »Bestemmelserne i denne lov«: »eller i regler udstedt i medfør af denne lov«.

17. I § 246, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »sparekasser og andelskasser«: », hvor andelskassen har lovbestemte stemmeretsbegrænsninger eller tilsvarende vedtægtsmæssige stemmeretsbegrænsninger,«.

18. I § 308, stk. 2, nr. 3, 1. pkt., ændres »5 pct.« til: »3 pct.«

19. Efter afsnit X g indsættes:

»Afsnit X h

STS-certificeringsbureauer

Kapitel 20 h

STS-certificeringsbureauer

§ 343 å. Juridiske personer, der udøver virksomhed som STS-certificeringsbureau skal have tilladelse fra Finanstilsynet som STS-certificeringsbureau.

Stk. 2. Kapitel 21 og 23 og regler udstedt i medfør af disse kapitler finder med de fornødne ændringer tilsvarende anvendelse for STS-certificeringsbureauer.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for STS-certificeringsbureauer, herunder om ansøgning om tilladelse som STS-certificeringsbureau og om inddragelse af tilladelsen som STS-certificeringsbureau.«

20. I § 344, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution«: », Kommissionens delegerede forordning 2017/565/EU af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv, Rådets forordning 2017/1509/EU af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og regler udstedt i medfør heraf,«.

21. I § 345, stk. 7, nr. 7, ændres »der skal udstedes af Finanstilsynet,« til: »som Finanstilsynet er tillagt kompetence til at udstede,«.

22. I § 345, stk. 14, ændres »4, 6 og 8« til: »4 og 6-8«.

23. I § 361, stk. 2, nr. 10, ændres »kapitel 3 i lov om kapitalmarkeder« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked«.

24. I § 361, stk. 5, nr. 1, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse på virksomheder med tilladelse som finansiel rådgiver, jf. § 3 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.«

25. I § 372 a, stk. 1, ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirhandelsmyndighed)« til: », Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning nr. 1060/2009/EF, nr. 1094/2010/EU og nr. 1095/2010/EU for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering«.

26. I § 373, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 24, stk. 1, 3. pkt.«.

27. I § 373, stk. 1, indsættes efter »investeringsselskaber,«: »og artikel 6, 7, 9 og 18-26, artikel 27, stk. 1 og 4, og artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering«.

28. I § 373, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 122 og 123« til: »§ 122«.

§ 2

I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, som ændret ved § 20 i lov nr. 436 af 8. maj 2018 og § 2 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 345, side 64,«.

2. § 1, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-12 bliver herefter stk. 2-11.

3. § 3, nr. 21, ophæves.

Nr. 22-35 bliver herefter nr. 21-34.

4. I § 3, nr. 25, der bliver nr. 24, ændres »29« til: »28«.

5. I § 3, nr. 28, der bliver nr. 27, ændres »27« til: »26«.

6. § 10 affattes således:

»§ 10. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, finder ikke anvendelse på udbud af værdipapirer i Danmark, hvis den samlede værdi af udbuddet inden for Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er under 8 mio. euro, og hvis der ikke anmodes om et godkendelsescertifikat for udbuddet, jf. artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked. Grænsen på 8 mio. euro beregnes over en periode på 12 måneder.

Stk. 2. Finanstilsynet accepterer prospekter på dansk eller engelsk.

Stk. 3. Har Finanstilsynet ikke inden for fristerne i artikel 20, stk. 2, 3 og 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, truffet en afgørelse om at godkende eller afvise en ansøgning om godkendelse af et prospekt eller fremsat anmodning om ændringer eller supplerende oplysninger i forbindelse med ansøgningen, kan ansøgeren indbringe sagen for domstolene.«

7. §§ 11-14 ophæves.

8. I § 38, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 5,« til: »§ 1, stk. 4,«.

9. I § 39, stk. 2, nr. 1 og 2, ændres »§ 1, stk. 5, nr. 1,« til: »§ 1, stk. 4, nr. 1,«.

10. I § 76 ændres », jf. § 10« til: », jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked«.

11. I § 111, stk. 1, nr. 3, ændres »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked«.

12. I § 176, nr. 4, ændres »§ 3, nr. 28« til: »§ 3, nr. 27«.

13. I § 211, stk. 2, indsættes som nr. 10:

»10) Europa-Parlamentets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og regler fastsat i medfør heraf.«

14. I § 214 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Finanstilsynets beføjelser efter stk. 1 gælder tilsvarende i forhold til personer, der kontrollerer eller kontrolleres af udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, når Finanstilsynet skønner, at oplysningerne er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed i relation til eller til afgørelse af, om der er sket en overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked. 1. pkt. gælder tilsvarende for finansielle formidlere, der har til opgave at forestå udbud af værdipapirer til offentligheden eller søge om optagelse til handel på et reguleret marked.«

15. Efter § 218 indsættes:

»§ 218 a. Finanstilsynet kan, hvis der er begrundet mistanke om overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked,

1) forbyde et udbud af værdipapirer til offentligheden eller en optagelse til handel på et reguleret marked eller stille et sådant udbud eller en sådan optagelse i bero i op til 10 på hinanden følgende hverdage,

2) forbyde eller stille annoncering i bero eller kræve, at udstedere, udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, eller relevante finansielle formidlere stiller annoncering i bero i op til 10 på hinanden følgende hverdage, og

3) forbyde handelen eller stille handelen på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF) i bero i op til 10 på hinanden følgende hverdage eller kræve, at de relevante regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF’er) eller organiserede handelsfaciliteter (OHF’er) gør det.

Stk. 2. Finanstilsynet kan nægte at godkende et prospekt udarbejdet af en bestemt udsteder, udbyder eller person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, for en periode på op til 5 år, hvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, gentagne gange har begået alvorlige overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked.«

16. I § 231, stk. 2, nr. 1, ændres »§§ 74, 75« til: »§§ 68, 69«.

17. I § 231, stk. 2, nr. 2, ændres »§§ 74-76« til: »§§ 68-70«.

18. I § 247 udgår »§ 10, § 12, stk. 1,«.

19. Efter § 253 b indsættes før overskriften før § 254:

»§ 253 c. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde overtrædelse af artikel 3, 5 og 6, artikel 7, stk. 1-11, artikel 8-10, artikel 11, stk. 1 og 3, artikel 14, stk. 1 og 2, artikel 15, stk. 1, artikel 16, stk. 1-3, artikel 17 og 18, artikel 19, stk. 1-3, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1-4 og 7-11, artikel 22, stk. 2-5, artikel 23, stk. 1-3 og 5, og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked.«

20. I § 254, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, og i § 256, stk. 1, indsættes efter »en udsteder, «: »en udbyder, en person, der anmoder om optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked,«.

§ 3

I lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) Virksomhedens bestyrelse og direktion, indehaveren, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige for virksomheden, såfremt virksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion, opfylder kravene i § 4.«

2. I § 3, stk. 4, indsættes som nr. 4:

»4) Betingelserne i kapitel 2 a.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen hos en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler eller en indehaver af en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller boligkreditformidler, der er en enkeltmandsvirksomhed,

1) skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller stillingen,

2) skal have tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen,

3) må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde,

4) må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering og

5) må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at personen ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen hos en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler eller indehaveren af en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler, der er en enkeltmandsvirksomhed, skal informere Finanstilsynet om forhold som nævnt i stk. 1 i forbindelse med sin indtræden i virksomhedens ledelse eller for en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler, der er en enkeltmandsvirksomhed, i forbindelse med ansøgning om tilladelse, jf. § 3, stk. 1. Der skal endvidere gives meddelelse til Finanstilsynet, hvis der efterfølgende sker ændringer i de forhold, som er nævnt i stk. 1, nr. 2-5.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på den eller de ledelsesansvarlige for den finansielle rådgiver, investeringsrådgiveren eller boligkreditformidleren, hvis den finansielle rådgiver, investeringsrådgiver eller boligkreditformidler drives som en juridisk person uden en bestyrelse eller direktion.«

4. I § 5, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 3,« til: »§ 4, stk. 2,«.

5. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a

Særlige krav for investeringsrådgivere

§ 5 a. Bestyrelsen hos en investeringsrådgiver er ansvarlig for, skal fastlægge og føre tilsyn med gennemførelsen af ledelsesordninger, som skal sikre en effektiv og forsigtig ledelse, herunder at investeringsrådgiveren har

1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,

2) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter,

3) en politik vedrørende de tjenesteydelser, aktiviteter, produkter og transaktioner, som investeringsrådgiveren tilbyder eller leverer i overensstemmelse med virksomhedens risikovillighed og de karakteristika og behov, der kendetegner investeringsrådgiverens kunder, og

4) de nødvendige ressourcer til at gennemføre investeringsrådgiverens virksomhed, herunder at personalet har den fornødne faglige kompetence, viden og ekspertise, og at virksomhedens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Bestyrelsen skal have adgang til den information og de dokumenter, der er nødvendige for at føre tilsyn med beslutningstagningen på ledelsesniveau.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for det øverste ledelsesorgan, når en investeringsrådgiver drives som en juridisk person uden en bestyrelse.

Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for indehaveren, når en investeringsrådgiver drives som en enkeltmandsvirksomhed.

§ 5 b. Bestyrelsen hos en investeringsrådgiver skal sikre, at bestyrelsens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå investeringsrådgiverens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for det øverste ledelsesorgan, når en investeringsrådgiver drives som en juridisk person uden bestyrelse.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for en investeringsrådgiver, der er en enkeltmandvirksomhed.

§ 5 c. Et medlem af bestyrelsen eller direktionen hos en investeringsrådgiver eller indehaveren, når en investeringsrådgiver er en enkeltmandsvirksomhed, skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet eller stillingen hos den pågældende investeringsrådgiver.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse for den eller de ledelsesansvarlige, når investeringsrådgiveren drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion.

§ 5 d. En investeringsrådgiver skal afsætte de personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelige muligheder for introduktions- og efteruddannelseskurser for medlemmer af bestyrelsen og direktionen eller indehaveren af en investeringsrådgiver, der er en enkeltmandsvirksomhed.

Stk. 2. Investeringsrådgiveren skal afsætte de personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelige muligheder for introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af det øverste ledelsesorgan og den daglige ledelse, når investeringsrådgiveren drives som en juridisk person uden en bestyrelse eller direktion.«

6. I § 14, stk. 1 og 2, ændres »§ 4, stk. 2,« til: »§ 4, stk. 1, nr. 2-5, eller § 5 c, stk. 1,«.

7. I § 14, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 2, nr. 1« til: »§ 4 stk. 1, nr. 3«.

8. I § 14, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 2, nr. 2 eller 3,« til: »§ 4 stk. 1, nr. 4 eller 5,«.

9. § 14, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse på den eller de for virksomheden ledelsesansvarlige, når en virksomhed drives som en juridisk person uden en bestyrelse eller direktion.«

10. I § 15 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Finanstilsynet kan, indtil en straffesag er afgjort, inddrage en tilladelse, som er meddelt en finansiel rådgiver, en investeringsrådgiver eller en boligkreditformidler, der er en enkeltmandsvirksomhed, hvis der er rejst tiltale mod indehaveren af virksomheden for overtrædelse af straffeloven, denne lov eller anden finansiel lovgivning, og hvis en domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfylder kravene i § 4, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Indehaveren af en finansiel rådgiver, investeringsrådgiver eller boligkreditformidler, der er en enkeltmandsvirksomhed, kan forlange, at Finanstilsynets afgørelse om at inddrage en tilladelse i medfør af stk. 1, nr. 5, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-5, eller stk. 2 bliver indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4 uger efter at inddragelse af tilladelse er meddelt den pågældende. Finanstilsynet indbringer sagen for domstolene inden 4 uger efter modtagelse af anmodning herom. Sagen anlægges efter den borgerlige retsplejes former.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

11. I § 21 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Som part i forhold til Finanstilsynets afgørelser om egnethed og hæderlighed i henhold til § 4 anses både den berørte virksomhed og det pågældende bestyrelsesmedlem eller den direktør, som afgørelsen omhandler. Det samme gælder Finanstilsynets afgørelser efter § 14.«

12. I § 26, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 3 og 4, jf. stk. 2, nr. 1 og 2,« til: »§ 4, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, § 4, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3 og 4, § 5 a, § 5 b, stk. 1 og 2, og §§ 5 c og 5 d,«.

§ 4

I lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger, som ændret ved § 8 i lov nr. 1547 af 19. december 2017, § 17 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og § 12 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »finder alene kapitel 4-11 anvendelse«: »med undtagelse af § 126 og § 127, stk. 1«.

2. I § 1, stk. 3 og 4, indsættes efter »finder alene kapitel 4-11 anvendelse«: »med undtagelse af § 126 og § 127, stk. 1 og 3«.

3. I § 1, stk. 7, 1. pkt., ændres »120, 121 og 125« til: »og 120-123, § 124, stk. 4, og § 125«.

4. I § 1 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Erhvervsministeren kan for betalingsinstrumenter, der er omfattet af § 5, nr. 14-16, dispensere helt eller delvis fra kapitel 5-7, der dermed ikke finder anvendelse på et bestemt betalingsinstrument eller bestemte typer af betalingsinstrumenter. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte supplerende regler for bestemte typer af betalingsinstrumenter.

Stk. 9. Erhvervsministeren kan for tjenester og betalingstransaktioner, der er omfattet af § 1, stk. 5, dispensere helt eller delvis fra § 66, § 75, § 77, stk. 1, nr. 1 og 2, § 79, stk. 2, § 82, stk. 1 og 2, og §§ 96, 99, 100, 104, 108, 117-119, 122, 123 og 125, der dermed ikke finder anvendelse på en bestemt tjeneste eller betalingstransaktion eller bestemte typer af tjenester eller betalingstransaktioner. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte supplerende regler for bestemte typer af tjenester eller betalingstransaktioner.«

5. I § 14, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 7, nr. 14-17,« til: »§ 5, nr. 14-17,«.

6. I § 17 ændres »betalingsinstituttets« til: »instituttets«.

7. I § 20, stk. 4, nr. 4, ændres »basiskapital« til: »kapitalgrundlag«.

8. I § 25 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. E-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal have effektive procedurer for følgende:

1) Godkendelse af nye produkter og tjenesteydelser.

2) Væsentlige ændringer i eksisterende produkter og tjenesteydelser.

3) Distribution af produkter og tjenesteydelser.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler vedrørende de foranstaltninger, som e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal træffe, jf. stk. 2.«

9. Overskriften før § 31 affattes således:

»Kapitalgrundlag«.

10. I § 31, stk. 1, og § 32, stk. 1 og 2, ændres »en basiskapital« til: »et kapitalgrundlag«.

11. I § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, ændres »basiskapital« til: »kapitalgrundlag«.

12. I § 31, stk. 5, og § 33, stk. 1, ændres »Basiskapitalen« til: »Kapitalgrundlaget«.

13. I § 33, stk. 3, ændres »basiskapitalen« til: »kapitalgrundlaget«.

14. § 135, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven.«

15. I § 136, stk. 1, 1. pkt., ændres »kapitel 2 og 3« til: »kapitel 2, 3 og 8 og §§ 83-90«.

16. I § 144, stk. 6, 2. pkt., ændres »Markedsføringslovens § 20, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, og § 28« til: »Markedsføringslovens § 24, § 25, stk. 2, § 28, stk. 1, § 32, stk. 1, og § 34«.

17. I § 152, stk. 2, ændres »§§ 22 og 25,« til: »§ 22, § 25, stk. 1 og 2,«.

18. I overskriften til bilag 2 ændres »basiskapital,« til: »kapitalgrundlag,«.

19. Fire steder i bilag 2 ændres »basiskapital« til: »kapitalgrundlag«, og »Basiskapitalen« ændres til: »Kapitalgrundlaget«.

§ 5

I lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1154 af 19 september 2018, som ændret ved § 8 i lov nr. 532 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel, 2. pkt., ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger, EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 8« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger, EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 8, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning 1060/2009/EF og 648/2012/EU, EU-Tidende 2017, nr. L 347, side 35«.

2. I § 14, stk. 2, 1. pkt., udgår »og underskrevet«.

3. § 14, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet orienterer Erhvervsstyrelsen og foreningen eller SIKAV’en, når Finanstilsynet har givet foreningen eller SIKAV’en tilladelse eller har godkendt vedtægtsændringerne.«

4. § 14, stk. 4, ophæves.

5. I § 29, stk. 2, indsættes efter »redelig forretningsskik og god praksis«: »inden for virksomhedsområdet, herunder«.

6. I § 68, stk. 2, nr. 1, ændres »for at indløse investorernes andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler« til: »bortset fra lån med investeringsformål«.

7. I § 75, stk. 1, 2. pkt., udgår »og indberette forholdet til Finanstilsynet«.

8. § 75, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

9. I § 75, stk. 2, udgår »og Finanstilsynet«.

10. I § 139, stk. 3, ændres »underrette Finanstilsynet herom med en erklæring om« til: »kunne dokumentere«.

11. I § 139 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Er en afdeling i en dansk UCITS eksponeret mod en securitisering, der ikke længere opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU om securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering, skal ledelsen handle i investorernes interesse og om nødvendigt træffe korrigerende foranstaltninger.«

12. I § 161, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »(UCITS-direktivet),«: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og regler fastsat i medfør heraf,«.

13. I § 166, stk. 7, ændres »Det Finansielle Råd« til: »Finanstilsynets bestyrelse«.

§ 6

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 19. september 2018, som ændret ved § 35 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel, 2. pkt., ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger, EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 8« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger, EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 8, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning 1060/2009/EF og 648/2012/EU, EU-Tidende 2017, nr. L 347, side 35«.

2. § 26 affattes således:

»§ 26. Eksponeres en alternativ investeringsfond mod en securitisering, der ikke længere opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU om securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering, skal forvalteren af alternative investeringsfonde handle i investorernes interesse i de relevante alternative investeringsfonde og om nødvendigt træffe korrigerende foranstaltninger.«

3. I § 155, stk. 1, 5. pkt., ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 345/2013/EU af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger« til: », Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 345/2013/EU af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1131/EU af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og regler fastsat i medfør heraf«.

4. I § 190, stk. 1, indsættes efter »§ 25, stk. 1-3,«: »§ 26,«.

§ 7

I lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 30. august 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1547 af 19. december 2017 og § 14 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 8 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, som et ejendomskreditselskab skal træffe for at have effektive procedurer for udvikling og distribution af produkter.«

§ 8

I lov nr. 375 af 27. april 2016 om betalingskonti, som ændret ved § 49 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, § 156 i lov nr. 652 af 8. juni 2017, § 7 i lov nr. 1547 af 19. december 2017 og § 8 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som nr. 16-18:

»16) Gebyrer: Alle eventuelle omkostninger og strafafgifter, forbrugeren skal betale betalingstjenesteudbyderen for eller vedrørende de tjenester, der er knyttet til en betalingskonto.

17) Indlånsrentesats: Enhver rentesats, der betales til forbrugeren i forbindelse med midler på en betalingskonto.

18) Overtræk: Et stiltiende accepteret overtræk, hvorved en betalingstjenesteudbyder stiller midler til rådighed for en forbruger, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens betalingskonto eller den aftalte kassekredit.«

2. I § 26, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervsministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.«

§ 9

I lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1155 af 19. september 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, ændres »fondsmæglerselskabsafdelingen« til: »investerings- og forvaltningsafdelingen«.

2. I § 5, stk. 4, ændres »Fondsmæglerselskabsafdelingen« til: »Investerings- og forvaltningsafdelingen«.

3. I § 6, stk. 2, ændres »fondsmæglerselskabsafdelingerne« til: »investerings- og forvaltningsafdelingerne«.

4. § 7 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Garantiformuens midler skal for investerings- og forvaltningsafdelingens vedkommende bestå af indeståelser og skal udgøre mindst 10 mio. kr. De i § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, angivne institutters individuelle indeståelser beregnes som en fast indeståelse for hvert selskab og en variabel indeståelse med udgangspunkt i selskabernes relative størrelse.«

5. I § 10 og § 21, stk. 1, 2. pkt., ændres »fondsmæglerselskabsafdelingen« til: »investerings- og forvaltningsafdelingen«.

§ 10

I lov nr. 1549 af 13. december 2016 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕ er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 77 og 78, ophæves.

§ 11

I lov nr. 268 af 25. marts 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.), som ændret ved § 13 i lov nr. 1490 af 23. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 24 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. De dele af loven, som i medfør af stk. 1 er sat i kraft for Færøerne, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. De dele af loven, som i medfør af stk. 2 er sat i kraft for Grønland, kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.«

§ 12

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 969 af 27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 34 af 16. januar 2015, anordning nr. 35 af 16. januar 2015, anordning nr. 36 af 16. januar 2015, anordning nr. 37 af 16. januar 2015, anordning nr. 38 af 16. januar 2015, anordning nr. 39 af 16. januar 2015, anordning nr. 40 af 16. januar 2015, anordning nr. 41 af 16. januar 2015, anordning nr. 689 af 22. maj 2015, anordning nr. 693 af 22. maj 2015, § 3 i anordning nr. 756 af 19. juni 2017, anordning nr. 1580 af 19. december 2017, anordning nr. 1581 af 19. december 2017, anordning nr. 1582 af 19. december 2017, anordning nr. 1583 af 19. december 2017 og anordning nr. 1588 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 117 a indsættes:

»§ 117 b. Et pengeinstitut skal på anmodning fra Det Færøske Risikoråd eller på anmodning fra Landsbanki Føroya i dennes rolle som sekretariat for Det Færøske Risikoråd udlevere relevante oplysninger, som rådet vurderer er nødvendige, for at rådet kan udføre sine opgaver.«

2. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 80 c, stk. 1 og 2,«: »§ 117 b,«.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 19, og § 2 træder i kraft den 21. juli 2019.

Stk. 3. Eventuelle tillæg til prospekter, der er godkendt af Finanstilsynet inden den 21. juli 2019, skal udarbejdes efter reglerne om tillæg i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked.

Stk. 4. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 14 og 15, og § 10. Erhvervsministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 5. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 12 for Færøerne.

Stk. 6. Regler fastsat i medfør af § 71, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, som ændret ved § 19 i lov nr. 436 af 8. maj 2018, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

§ 14

Stk. 1. §§ 1-11 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger. §§ 1-11 kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. § 12 gælder ikke for Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Jarlov