Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af hvidvaskloven

(Skærpelse af hvidvaskreglerne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I hvidvaskloven, lov nr. 651 af 8. juni 2017, som ændret ved § 9 i lov nr. 1547 af 19. december 2017 og § 3 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 78 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved udmåling af bøder efter stk. 1 skal der lægges vægt på gerningspersonens økonomiske forhold. For overtrædelser begået af virksomheder lægges vægt på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Jarlov