Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 655 af 20. juni 2012 om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 68 f, stk. 1 og 2, og § 118, stk. 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1521 af 18. december 2018 og lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 9, stk. 1, ændres »Trafikstyrelsens« til: »Færdselsstyrelsens«.

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Trafikstyrelsen« til: »Færdselsstyrelsen«.

4. Overalt i bekendtgørelsen ændres »bilag 1« til: »bilag 4«.

5. Som bilag 4 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 3

Stk. 1. Personbiler, hvis brændstofforbrug er målt efter NEDC-metoden (New European Driving Cycle), kan registreres i Køretøjsregistret til og med den 31. august 2019. Personbilerne skal ved udstilling på et salgssted være mærket med informationer om brændstofforbrug og andre standardiserede vareoplysninger, som angivet i bilag 1, og være ledsaget af oplysninger om, at personbilen er et restkøretøj, og at værdierne ikke er sammenlignelige med de værdier, der er baseret på WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Stk. 2. Varebiler, hvis brændstofforbrug er målt efter NEDC-metoden, kan, med en restkøretøjsdispensation, registreres i Køretøjsregistret til og med den 31. august 2020. Varebilerne skal ved udstilling på et salgssted være mærket med informationer om brændstofforbrug og andre standardiserede vareoplysninger, som angivet i bilag 1, og om at værdierne ikke er sammenlignelige med de værdier, der er baseret på WLTP. Fra den 1. september 2019 skal varebilen ligeledes være ledsaget af oplysninger om, at bilen er et restkøretøj.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. december 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

»Bilag 4

Noter vedrørende energimærket til nye person- og varebiler

Følgende noter henviser til eksemplet på energimærke, som er medtaget sidst i dette bilag, og beskriver, hvilke oplysninger der skal angives.

1) Køretøjsart: Varebil eller personbil.

Brændstof: Benzin eller diesel.

Mærke: Fabrikantens firmanavn f.eks. Opel, Toyota, eller Volkswagen.

Model: Biler med væsentlige fælles dele af konstruktionen f.eks. Astra, Corolla eller Golf.

Variant: Motorstørrelse samt evt. supplerende udstyrsbetegnelse eller karrosseriudformning f.eks. 1,6 Turbo, 1,8 Hybrid eller 2,0 TDI.

2) Bilens brændstofforbrug målt efter WLTP i henhold til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017 omregnes til km. pr. liter, og afrundes til én decimal, og indplaceres fra A+++ til G efter følgende skema.

Energiklasser
Brændstofforbrug km pr. liter
 
Benzin
Diesel
A+++
Mindst 28,4
Mindst 31,9
A++
20,8-28,3
23,2-31,8
A+
16,6-20,7
18,6-23,1
A
15,0-16,5
16,9-18,5
B
12,7-14,9
14,3-16,8
C
11,8-12,6
13,3-14,2
D
10,3-11,7
11,7-13,2
E
9,8-10,2
10,9-11,6
F
8,7-9,7
9,8-10,8
G
Under 8,7
Under 9,7

Energiklassen vises på energimærket ved en pil med bogstav svarende til og ud for den relevante klasse.

3) Bilens brændstofforbrug i henhold til punkt 2 anføres i km pr. liter.

4) CO2-udledning målt efter WLTP i henhold til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017 angives i g/km.

5) Beregnet brændstofforbrug i henhold til brændstofforbrugsafgiftsloven i km pr. liter samt deraf følgende ejerafgift i henhold til brændstofforbrugsafgiftsloven i kr. pr. år.

Brændstofudgifter pr. år angives som et beregningseksempel ved 20.000 km for personbiler og 25.000 km for varebiler og en literpris, der fastsættes af Færdselsstyrelsen. For varebiler angives også tillægsafgift for blandet privat/erhverv og privat anvendelse.

6) Det anføres i form af »stjernemærkning« med farvekode 00-70-X-00 eller »Ikke afprøvet« om bilens sikkerhed er bedømt på grundlag af test i henhold til Euro NCAP (European New Car Assessment Programme).

7) Teksten under eksemplets punkt 6 skal altid anføres.

Energimærkets størrelse: Mærket skal overholde målet 297 x 210 mm (A4).

Skrifttype: Ariel.

Farver: CMYK Cyan, Magenta, Gul, Sort.

Farveeksempel: 070X0: 0% Cyan, 70% Magenta, 100% Gul, 0% Sort.

Pile:

A+++: X-00-X-00

A++: 70-00-X-00

A+: 30-00-X-00

A: 00-00-X-00

B: 00-30-X-00

C: 00-70-X-00

D: 00-X-X-00

E: 00-X-X-00

F: 00-X-X-00

G: 00-X-X-00

Al tekst med sort. Baggrunden hvid.

Yderligere oplysninger fås hos:

Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, telefon 72 21 88 99.

1

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).