Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til alle valg, landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger
Kapitel 3 Hjælpemidler, der alene skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger
Kapitel 4 Forskellige bestemmelser
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

I medfør af § 49, stk. 5, og § 63, 2. pkt., i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, og § 55, stk. 5, § 69, 2. pkt., § 105 g, stk. 8, 2. pkt., og § 105 h, stk. 12, 3. pkt., i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg, landsdækkende folkeafstemninger, jf. kapitel 12 i lov om valg til Folketinget, og bindende kommunale folkeafstemninger, jf. kapitel 11 a i lov om kommunale og regionale valg.

Kapitel 2

Hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til alle valg, landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger

§ 2. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med sorte penne med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen.

Stk. 2. Sorte penne, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 3. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (f.eks. en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.

Stk. 2. En lup, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 4. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.

Stk. 2. En LED-lampe, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 5. På mindst ét afstemningssted i kommunen eller ved folketingsvalg, hvis kommunen består af flere opstillingskredse, på mindst ét afstemningssted i opstillingskredsen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et bord, der af vælgeren kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord), og som måler minimum 90 x 60 cm og har fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

Stk. 2. Et hæve-/sænkebord, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

§ 6. På mindst ét afstemningssted i kommunen eller ved folketingsvalg, hvis kommunen består af flere opstillingskredse, på mindst ét afstemningssted i opstillingskredsen skal mindst ét stemmerum være forsynet med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen skal kunne låses fast, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data.

Stk. 2. Et forstørrelsesapparat, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Kapitel 3

Hjælpemidler, der alene skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen til landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger

§ 7. Ved landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger skal hvert afstemningssted være forsynet med overlægsplader til stemmesedlen, hvor »Ja« og »Nej« er anført med punktskrift, og hvor der ud for »Ja« og »Nej« er udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladerne skal være udformet på en sådan måde, at stemmesedlen kan ligge fast under overlægspladen, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen.

Stk. 2. Overlægsplader til stemmesedlen, jf. stk. 1, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal forud for begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivningen, hvor enhver vælger kan brevstemme, på kommunens hjemmeside og eventuelt ved annoncering i relevante medier gøre vælgerne bekendt med muligheden for at benytte de i §§ 2-7 nævnte hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgivningen på valgdagen.

Stk. 2. På hvert afstemningssted og på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, skal der være opslag, der oplyser om de hjælpemidler, som stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.

§ 9. Såfremt anvendelsen af hjælpemidler på valgdagen giver anledning til bemærkninger, skal disse anføres i afstemningsbogen.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for folketingsvalg, der udskrives fra og med den 1. januar 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse for bindende kommunale folkeafstemninger om beslutninger, der vedtages i kommunalbestyrelsen fra og med den 1. januar 2019.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1066 af 12. september 2017 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen, ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 12. december 2018

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christine Boeskov