Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på pelsskind

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Pelsdyrafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Ved salg og ved eksport af ethvert pelsskind, der hidrører fra mink, ilder, farmræve eller finnracoon, produceret i Danmark, skal der betales en afgift.

Stk. 2. Afgiften udgør 1,25 kr. pr. pelsskind.

Stk. 3. Der skal kun betales afgift af pelsskind første gang, skindet sælges.

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte afgiftspligt, jf. stk. 2 og 3, gælder ikke for salg og eksport af pelsskind i perioden 1. januar til 31. december 2019.

§ 2. Det påhviler køberen, eksportøren eller såfremt salget foregår ved auktion, auktionshuset at indsende indberetning til Pelsdyrafgiftsfonden, c/o Dansk Pelsdyravlerforening, Langagervej 60, Postboks 79, 2600 Glostrup, om antallet af afsatte afgiftspligtige skind siden sidste opgørelse og samtidig at indbetale den herefter skyldige afgift til ovennævnte fond. Indberetningen skal indsendes til Pelsdyrafgiftsfonden inden 3 uger efter henholdsvis købet, eksporten eller auktionens sidste salgsdag.

Stk. 2. Ved hvert års afslutning skal køber, eksportør eller auktionshus indsende en af en godkendt revisor attesteret indberetning om den samlede afsætning af dansk producerede pelsskind i det forløbne år til fonden. Attestation afgives som en erklæring med sikkerhed.

Stk. 3. For så vidt angår salg og eksport af pelsskind i perioden 1. januar til 31. december 2019 skal køberen, eksportøren eller såfremt salget foregår ved auktion, auktionshuset, indsende indberetning til Pelsdyrafgiftsfonden, c/o Dansk Pelsdyravlerforening, Langagervej 60, Postboks 79, 2600 Glostrup, om antallet af afsatte afgiftspligtige skind siden sidste opgørelse. Indberetningen skal indsendes til Pelsdyrafgiftsfonden inden 3 uger efter henholdsvis købet, eksporten eller auktionens sidste salgsdag. Der betales ikke afgift af salget 1. januar til 31. december 2019.

§ 3. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 3 nævnte rentebeløb.

§ 5. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1363 af 4. december 2013 om produktionsafgift på pelsskind ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 14. december 2018

Jette Petersen

/ Mette Kathrine Fjelstrup Justesen