Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om varenumre til lægemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 767 af 22. juni 2016 om varenumre til lægemidler, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 83, stk. 2, og § 104, stk. 3, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, fastsættes:«

2. I § 9 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for lægemiddelpakninger, som er fremstillet ved en dyrlæge eller et apoteks opsplitning af en lægemiddelpakning, jf. bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Lægemiddelstyrelsen, den 14. december 2018

Thomas Senderovitz

/ Mette Aaboe Hansen