Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompetenceforholdet mellem bestyrelsen for en institution for forberedende grunduddannelse og en produktionsskole ved visse økonomiske dispositioner

I medfør af § 60, stk. 4, i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter produktionsskoler og institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for enhver af produktionsskolens økonomiske dispositioner, der indebærer, at produktionsskolen optager lån eller påtager sig lignende økonomiske forpligtelser, herunder tilvejebringer og anvender kassekreditter og lignende kreditfaciliteter.

§ 2. Enhver beslutning, som træffes af eller efter bemyndigelse fra produktionsskolens bestyrelse om dispositioner omfattet af § 1, stk. 2, kræver, at beslutningen er eller bliver godkendt af bestyrelsen for den institution for forberedende grunduddannelse, som produktionsskolen henhører under, jf. § 59 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, eller er omfattet af en bemyndigelse til, inden for en nærmere fastsat økonomisk ramme, at foretage dispositioner efter § 1, stk. 2, som bestyrelsen for den nævnte institution for forberedende grunduddannelse har truffet beslutning om.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 12. december 2018

Birgitte Hansen
Direktør

/ Kristian Brink