Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler

I medfør af § 33 stk. 5, 2. pkt., i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for folkehøjskoler jf. lov om folkehøjskoler § 1.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for kombinerende institutioner, hvori en højskole indgår. For kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, er bekendtgørelse nr. 1348 23. november 2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler m.v., gældende.

Bogføring

§ 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 3, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Årsrapport

§ 3. Regnskabsåret er kalenderåret. For hvert regnskabsår skal skolen aflægge en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af stk. 2. Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner. Ved hver post i resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter anføres de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår.

Stk. 2. Alene følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder anvendelse: § 8, stk. 1 og stk. 2, 1. og 3. pkt., § 9. stk. 1-2, § 10, §§ 11-13, § 15, stk. 1, § 19, stk. 1, § 22, stk. 1, § 25, § 26, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. og 2. pkt., §§ 27-28, § 33, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3-4, § 36, stk. 1, § 37, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, § 39, stk. 1, § 40, § 41, stk. 1, 1. pkt. og stk. 3, nr. 1, 2 og 4, § 42, § 43, stk. 1, §§ 44-46, § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, § 49, stk. 1, 1. pkt. og 4. pkt., nr. 2-3, stk. 2, nr. 1 og 3-6, §§ 50-52, § 53, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2, nr. 2 og 3, §§ 54-55, § 58, nr. 1, §§ 59-60, § 63, § 64, stk. 1 og 2, § 67 a, § 76 a, § 86, stk. 1-3, § 87, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, § 88, § 98 d, § 99, stk. 1, nr. 1-5, § 100 og bilag 1 afsnit C-D.

Stk. 3. Årsrapporten skal indeholde følgende:

1) Generelle oplysninger om skolen.

2) Ledelsespåtegning og ledelsens underskrifter, jf. § 5, stk. 1 og 2, samt bestyrelsens habilitetserklæring, jf. § 5, stk. 3.

3) Den uafhængige revisors erklæringer.

4) Ledelsesberetning, inklusive hoved- og nøgletal.

5) Årsregnskab, herunder:

a) anvendt regnskabspraksis,

b) resultatopgørelse,

c) balance,

d) pengestrømsopgørelse,

e) noter og

f) særlige specifikationer.

Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med det til enhver tid gældende paradigme. Paradigme og vejledning findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapport

§ 4. Skolens ledelse, hvorved forstås bestyrelsen og forstanderen, skal aflægge årsrapport for skolen.

Stk. 2. Skolens bestyrelse har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, og at årsrapporten kan revideres og godkendes i tide.

§ 5. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen samt forstanderen, underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer,

1) om årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,

2) om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og

3) om der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten, og ved driften af skolen.

Stk. 2. Underskrives årsrapporten digitalt, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

Stk. 3. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen afgive en tro- og loveerklæring om, at de opfylder habilitetskravene i § 6 stk. 2 og stk. 5 i lov om folkehøjskoler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en underskreven årsrapport samt et underskrevet revisionsprotokollat opbevares af skolen.

Stk. 5. Bestyrelsen tager stilling til revisors kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet.

Stk. 6. Bestyrelsen skal udfylde en bestyrelsestjekliste i forbindelse med afgivelse af ledelsespåtegningen på årsrapporten, der er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Bestyrelsestjeklisten findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolen til Slots- og Kulturstyrelsen indberetter oplysninger i regnskabsportalen og vedhæfter årsrapporten, revisionsprotokollater, bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger/bemærkninger samt bestyrelsestjeklisten inden den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Stk. 8. Bestyrelsen bemyndiger en person til på bestyrelsens vegne at signere indberetningen digitalt efter stk. 7. Det indberettede materiale skal være i overensstemmelse med det materiale, der opbevares af skolen, jf. stk. 4.

Anlægsaktiver og anlægskartotek

§ 6. Skolen skal udarbejde et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over 25.000 kr. eksklusive moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne beløbsgrænse omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, opfører skolen dette særskilt i anlægskartoteket.

§ 7. Kostprisen for materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med lineære afskrivninger. Afskrivningerne skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid målt til værdien på tidspunktet for brugstidens begyndelse.

Stk. 2. Skolen kan foretage aktivering af anskaffelser, der har en værdi under den i § 6, stk. 1, fastsatte grænse, hvis disse er bestemt til at fungere samlet og den samlede anskaffelsessum overstiger den i § 6, stk. 1, fastsatte grænse.

Stk. 3. For bygninger, eksklusive installationer, udgør brugstiden højst 60 år og restværdien maksimalt 50 pct. Brugstid og restværdi skal fastsættes på grundlag af en vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand, konstruktion og anvendelsesformål.

Stk. 4. For øvrige materielle anlægsaktiver skal anvendes følgende brugstider:

1) Bygningsinstallationer: 10-30 år.

2) Indretning af lejede lokaler: højst den resterende lejeperiode eller, hvis der ikke er fastsat en sådan, højst 5 år.

3) It-udstyr: 3-5 år.

4) Andet udstyr og inventar: 5-15 år.

5) Bus, traktorer og andre køretøjer: 3-8 år.

Stk. 5. For inventar- og udstyrsgenstande af særlig beskaffenhed og for fredede bygninger kan skolen fastsætte en længere brugstid. Begrundelse herfor angives i årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra regnskabsåret 2019.

Kulturministeriet, den 11. december 2018

Mette Bock

/ Per Nylykke