Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Folkehøjskoler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler

I medfør af § 33 stk. 5, 2. pkt., i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for folkehøjskoler jf. lov om folkehøjskoler § 1.

Revisor

§ 2. Skolens regnskab revideres af en godkendt revisor, der udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Slots- og Kulturstyrelsen om den udpegede revisor og om skift af revisor.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

Revision

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i nærværende bekendtgørelse i stk. 2-5, §§ 4-8 og ifølge Standarderne for Offentlig Revision (SOR).

Stk. 2. Revisionen omfatter:

1) skolens årsregnskab,

2) kontrol med skolens tilskudsgrundlag, og

3) attestation af indberetninger, hvor Slots- og Kulturstyrelsen kræver særskilt revisorerklæring.

Stk. 3. Revisor efterprøver:

1) om årsregnskabet er rigtigt, dvs. om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat for skolens regnskabsaflæggelse, og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og

2) om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med vilkår for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 4. Forvaltningsrevisionen indgår som en integreret del af revisionen. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i Standard for Offentlig Revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revisioner - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab.

Stk. 5. Revisor afgiver en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

§ 4. Revisor planlægger revisionen med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Væsentlige og risikofyldte områder revideres hvert år. De enkelte revisionshandlinger inden for områderne udføres over en årrække og ikke nødvendigvis hvert år.

Stk. 2. Revisionens omfang afhænger af skolens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 5. Revisor foretager revision i årets løb og foretager revision af årsrapporten. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, at den interne kontrol er betryggende. Revisor udfører systemrevision og i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen og kontrol af tilskudsgrundlag udføres som udgangspunkt ved stikprøve. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen.

§ 6. Skolen skal give revisor de oplysninger, som må anses for at have betydning for bedømmelsen af skolens årsrapport og for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Skolen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 7. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, skal revisor give skolens bestyrelse meddelelse derom, og påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver Slots- og Kulturstyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Slots- og Kulturstyrelsen om forholdet. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre årsager, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 8. Revisor skal afgive en revisorerklæring på det reviderede årsregnskab, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold, fremhævelser om henholdsvis revision og regnskab, usikkerhed om fremtidig drift og andre rapporteringsforpligtelser skal fremgå af erklæringen. Revisor skal afgive en udtalelse om ledelsesberetningen. Revisor skal anvende det gældende erklæringsparadigme, der findes på Rigsrevisionens hjemmeside.

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 3. I revisionsprotokollen skal revisor redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Revisor skal som minimum oplyse om følgende, når der er udført revision:

1) Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende skolens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

2) Den udførte forvaltningsrevision, dvs. revisor navnlig skal oplyse om revisors undersøgelser, vurderinger og konklusioner i forhold til emnerne i henhold til Standard for Offentlig Revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revision og Standard for Offentlig Revision nr. 7 - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab samt om dispositioner uden for skolens formål.

3) Andre ydelser end revision der er leveret til den reviderede skole af revisionsvirksomheden.

Stk. 4. Revisor skal afgive et revisionsprotokollat i tilknytning til revisionen af årsregnskabet.

Stk. 5. Det skal i revisionsprotokollatet til årsregnskabet oplyses:

1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed,

2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 6. Revisor skal udfylde en revisortjekliste i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, der er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Revisortjeklisten findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Tjeklisten er en del af revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Revisionsprotokollatets sider skal nummereres fortløbende.

Stk. 7. Revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet kan ikke erstattes af andre meddelelser.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra regnskabsåret 2019.

Kulturministeriet, den 11. december 2018

Mette Bock

/ Per Nylykke


Bilag 1

Folkehøjskoler

Revisors opgaver

1. Indledning

1.1. De nævnte revisionsopgaver i dette bilag er ikke en udtømmende oplistning af revisors opgaver.

1.2. Revisionen planlægges ud fra en risikovurdering med henblik på at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og revisionsmålsniveau og i forhold til overholdelse af gældende love og øvrig regulering samt forvaltningen af skolen.

1.3. Revisor efterprøver skolens forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse, herunder at skolen følger regler og retningslinjerne i:

1) Lov om folkehøjskoler med tilhørende bekendtgørelser samt skolens vedtægter.

2) De gældende forretningsgange og interne kontroller, herunder

a) interne disponerings- og godkendelsesregler,

b) fornøden personel adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner,

c) behørig dokumentation af indtægts- og udgiftsposter ved bilag, kontrakter m.v. og registrering på korrekte konti, og

d) etablering af tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver samt af korrekt registrering af alle indtægter.

3) Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsmeddelelser med vilkår for tilskuddene.

2. Tilskud, elevopgørelser og revisorerklæringer herom

2.1. Revisor kontrollerer, at skolens dispositioner på tilskudsområdet sker i overensstemmelse med de love, der gælder for skoleformen, jf. bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler

2.2. Elektroniske indberetninger

2.2.1. Revisor kontrollerer, at skolens oplysninger til brug for tilskudsberegning og -udbetaling er korrekte, herunder at skolens registrering af antallet af årselever er rigtig.

2.2.2. Revisor påser i forbindelse med attestation af disse oplysninger, at opgørelsen af skolens årselevtal er korrekt.

2.2.3. Revisor attesterer skolens indberetninger af årselever med udgangspunkt i foretagne indberetninger af årselever.

2.2.4. Revisors attestation til Slots- og Kulturstyrelsen afgives på en særlig blanket udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

2.2.5. Revisor attesterer, inden tilskud udbetales.

3. Løn- og ansættelsesvilkår

3.1. Revisor kontrollerer, at skolens dispositioner på løn- og ansættelsesområdet sker i overensstemmelse med de love, overenskomster, aftaler m.m., der gælder for skolens personale, jf. statsligt fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår.

3.2. Revisor gennemgår skolens forretningsgange på løn- og ansættelsesområdet, og revisor påser ved revision af enkeltsager blandt andet at:

1) Der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler.

2) Der på personalesagerne er den fornødne dokumentation.

3) Resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats for øverste leder og for øvrige ledere følger de gældende regler, herunder bemyndigelser.

4. Aktiviteter uden for loven

Revisor påser, at skolens udbud og gennemførelse af aktiviteter uden for loven sker i overensstemmelse med gældende love og regler.

5. Fast ejendom

Revisor påser, at:

1) Skolen ikke har erhvervet bygninger med henblik på udlejning.

2) Skolens egne bygninger, der midlertidigt ikke benyttes, kun udlejes i en afgrænset periode eller til udløbet af en på købstidspunktet gældende lejekontrakt.

6. Egenbetaling

Revisor påser, at elevbetalingen opfylder reglerne i lov om folkehøjskoler med tilhørende bekendtgørelser og den fastsatte mindstebetaling på Finansloven.

7. Statslig elevstøtte til elever på ungdomshøjskoler

Revisor påser, at skolen har beregnet det korrekte antal elever, der modtager den tillægstakst, som staten yder til ungdomshøjskoler, hvori der alene indgår de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse jf. lov om folkehøjskoler § 26.