Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Optagelse på valglisten efter ansøgning
Kapitel 2 Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten
Kapitel 3 Ansøgningens indhold
Kapitel 4 Københavns Kommunes behandling af ansøgningen
Kapitel 5 Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.
Kapitel 6 Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland

I medfør af § 96 b, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, og § 14 b, stk. 5, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018, som ændret ved lov nr. 1739 af 27. december 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Optagelse på valglisten efter ansøgning

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, for vælgere, der er omfattet af § 96 a i lov om valg til Folketinget, og som er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst eller med bopæl i Grønland. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet for vælgere, der er omfattet af §§ 3 a eller 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og som er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst eller med bopæl i Grønland.

Stk. 2. De vælgere, der er nævnt i stk. 1, skal optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune.

Stk. 3. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 2-4, jf. § 16, og at afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 7.-dagen før valgdagen.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til Folketinget eller § 14 b, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet skal indgives til Københavns Kommune.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse på valglisten efter § 14 b, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan tidligst indgives den 1. august i det andet år forud for det år, hvor der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet. Københavns Kommune afviser en ansøgning om optagelse på valglisten efter 1. pkt., der er indgivet forud for det i 1. pkt. nævnte tidspunkt.

Stk. 3. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter stk. 1 indgivet til en anden kommune end Københavns Kommune, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen til Københavns Kommune.

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøgningsskema) til ansøgning efter § 96 a i lov om valg til Folketinget eller § 3 a i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet henholdsvis til ansøgning efter § 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stk. 3. Ansøgningsskema kan fås hos alle kommuner og på valg.oim.dk. Ansøgningsskema til ansøgning efter § 96 a i lov om valg til Folketinget eller § 3 a i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan endvidere fås hos rigsombuddene på Færøerne og i Grønland. Ansøgningsskema til ansøgning efter § 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan endvidere fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i lande uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland).

Stk. 4. Rigsombuddene på Færøerne og i Grønland bekendtgør så vidt muligt 2 måneder før afholdelse af en folkeafstemning, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, og 2 måneder før valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet på rigsombuddenes hjemmesider og i de stedlige dagblade eller lokalaviser, at personer som nævnt i § 1, stk. 1, kan ansøge om at blive optaget på valglisten, jf. § 1, stk. 2.

Kapitel 3

Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal indeholde oplysning om ansøgerens

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato eller fraflytningsdato og

4) adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller – hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til opholdet uden for Danmark. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 3, i lov om valg til Folketinget og § 3 a, stk. 2, og § 3 b, stk. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen herudover tillige indeholde oplysning om opholdets forventede varighed.

Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen henholdsvis fraflytningsdatoen fra Danmark.

Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 1, tillige indeholde oplysning om ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato eller fraflytningsdato og

4) adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller – hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark.

Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers ophold uden for Danmark. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen herudover tillige indeholde oplysning om den forventede varighed af ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers ophold uden for Danmark.

Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter dennes udrejse henholdsvis fraflytningsdato fra Danmark.

Stk. 7. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

Kapitel 4

Københavns Kommunes behandling af ansøgningen

§ 5. Er ansøgeren med rette bopælsregistreret i CPR med en adresse i Danmark, underretter Københavns Kommune ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så længe den pågældende er bopælsregistreret i CPR med en adresse i Danmark.

§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, stk. 2, skal Københavns Kommune meddele ansøgeren, at kommunen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på valglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Københavns Kommune skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. Hvis ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. § 16, stk. 3, skal kommunen dog kun undlade at behandle ansøgningen, hvis der er særlig grund hertil.

§ 7. Københavns Kommune skal undersøge, om

1) ansøgeren har dansk indfødsret og er fyldt 18 år,

2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, svarer til oplysningerne i CPR,

3) ansøgningen er dateret, og

4) ansøgningen er underskrevet af ansøgeren eller, hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn er anført på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget og § 3 a, stk. 4, og § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal kommunen endvidere undersøge, om

1) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever har dansk indfødsret og er fyldt 18 år,

2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-3, svarer til oplysningerne i CPR, og

3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået ægteskab eller registreret partnerskab eller opfylder betingelserne herfor med den person, som ansøgeren har anført som sin ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Stk. 3. For ansøgninger om optagelse på valglisten efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til Folketinget skal kommunen tillige undersøge, at ansøgeren, og hvis der ansøges om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget, ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever, ikke er umyndig.

§ 8. Opfylder ansøgeren ikke de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, meddeler Københavns Kommune den pågældende, at ansøgningen som følge heraf ikke kan imødekommes. Kommunen skal meddele ansøgeren, hvilken eller hvilke valgretsbetingelser ansøgeren ikke opfylder.

§ 9. Er der fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller fraflytningsdato eller adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller – hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark, påfører Københavns Kommune ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR eller på grund af manglende oplysninger i ansøgningsskemaet tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesender Københavns Kommune ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke dateret, tilbagesender Københavns Kommune ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Er ansøgningsskemaet ikke underskrevet af ansøgeren eller, hvis ansøgningsskemaet er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn ikke anført på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7, tilbagesender Københavns Kommune ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Skal ansøgningsskemaet i medfør af § 11, stk. 2, videresendes til Valgnævnet, skal ansøgningsskemaet i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgnævnet.

§ 10. Er der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende oplysninger om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller – hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark, påfører Københavns Kommune ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger, såfremt ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet kan fastslås på grundlag af oplysningerne i ansøgningsskemaet. Er der tvivl om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet, videresender Københavns Kommune ansøgningsskemaet til Valgnævnet.

§ 11. Er en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema som nævnt i § 3, stk. 2, og er betingelserne i §§ 5, 6, 9 og 10 opfyldt for Københavns Kommunes behandling af ansøgningen, skal Københavns Kommune træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt

1) ansøgeren er fyldt 18 år og har dansk indfødsret,

2) ansøgeren i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse på valglisten efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til Folketinget, ikke er umyndig,

3) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, er fyldt 18 år og har dansk indfødsret,

4) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget, ikke er umyndig,

5) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i § 96 a i lov om valg til Folketinget eller §§ 3 a og 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

6) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse hos Københavns Kommune har været bopælsregistreret i CPR i Danmark, og

7) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været bopælsregistreret i CPR i Danmark.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbetingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, men ikke de øvrige valgretsbetingelser i stk. 1, nr. 3-7, videresender Københavns Kommune ansøgningsskemaet til Valgnævnet.

§ 12. Videresender Københavns Kommune efter § 10, 2. pkt., eller § 11, stk. 2, ansøgningsskemaet til Valgnævnet, træffer Valgnævnet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 3. Når Københavns Kommune videresender ansøgningsskemaet til Valgnævnet, giver Københavns Kommune Valgnævnet oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald kan afgive stemme på valgdagen.

Stk. 2. Københavns Kommunes videresendelse til Valgnævnet skal ske snarest muligt og senest 2 måneder efter kommunens modtagelse af ansøgningen.

Stk. 3. Er der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse af ansøgningen forløbet mere end 6 måneder siden dateringen af ansøgningen, kan Valgnævnet tilbagesende ansøgningen til Københavns Kommune med en anmodning om, at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder ansøgeren om at indsende en ansøgning på ny.

Kapitel 5

Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.

§ 13. Træffer Københavns Kommune afgørelse om optagelse på valglisten efter § 11, stk. 1, underretter kommunen ansøgeren herom.

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,

1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 16, stk. 1 henholdsvis stk. 2,

2) at ansøgeren – uden at modtage valgkort – i denne periode kan stemme ved folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne eller i Grønland, ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet eller begge dele,

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regionale valg i Danmark,

4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemningsstedet angives,

5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt ansøgeren flytter tilbage til Danmark og bopælsregistrerer sig i CPR med en adresse i Danmark, idet ansøgeren i så fald automatisk vil blive optaget på valglisten efter de almindelige regler, og

6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten ved fornyet ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i Grønland, at der indgives ansøgning herom, såfremt ansøgeren i forbindelse med det fornyede ophold registreres i CPR som udrejst eller med bopæl i Grønland.

Stk. 3. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a i lov om valg til Folketinget eller § 3 a i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal underretningen tillige indeholde oplysning om, at ansøgeren, hvis vedkommende ikke er umyndig, automatisk vil blive optaget på valglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland.

Stk. 4. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget, skal underretningen tillige indeholde oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på valglisten og om, at 2-årsperioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgiver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget, forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. § 16, stk. 3.

Stk. 5. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folketinget, skal underretningen tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse på valglisten i medfør af de nævnte bestemmelser ikke kan fornys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at varigheden af opholdet uden for Danmark overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på valglisten i medfør af § 96 a i lov om valg til Folketinget i øvrigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 6. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 3 a, stk. 1 eller 2, eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal underretningen tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse på valglisten i medfør af de nævnte bestemmelser ikke kan fornys umiddelbart efter udløbet af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. § 16, at der først kan indgives en ny ansøgning om optagelse på valglisten på det tidspunkt, der er angivet i § 2, stk. 2, og at ansøgningen til den tid kan imødekommes, såfremt betingelserne herfor er opfyldt i medfør af §§ 3 a eller 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Stk. 7. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 3 a, stk. 3, eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal underretningen tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse på valglisten i medfør af de nævnte bestemmelser ikke kan fornys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at varigheden af opholdet uden for Danmark overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på valglisten i medfør af § 3 a eller § 3 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i øvrigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Underretningen skal tillige indeholde oplysning om, at en ny ansøgning dog først kan indgives på det tidspunkt, der er angivet i § 2, stk. 2.

§ 14. Træffer Valgnævnet afgørelse om optagelse på valglisten efter § 12, stk. 1, giver Valgnævnet ansøgeren den underretning, der er nævnt i § 13.

Stk. 2. Valgnævnet underretter tillige Københavns Kommune, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning til CPR, jf. § 15.

Stk. 3. Træffer Valgnævnet afgørelse om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, underretter Valgnævnet ansøgeren og Københavns Kommune herom.

§ 15. Københavns Kommune skal straks indberette til CPR afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af § 96 a i lov om valg til Folketinget eller §§ 3 a eller 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. dog stk. 3. Københavns Kommune skal i forbindelse med indberetningen angive, fra hvilket tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. stk. 2.

Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal Københavns Kommune angive, at ansøgeren har valgret fra datoen for kommunens henholdsvis Valgnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten. Datoen kan dog ikke være før ansøgerens registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal kommunen angive, at ansøgeren har valgret fra ansøgerens registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal kommunen angive, at ansøgeren har valgret fra den registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR for den person omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, som ansøgeren har den tilknytning til, som er nævnt i § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Kapitel 6

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten

§ 16. Afgørelser om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år fra afgørelsens dato, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år regnet fra vælgerens registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år regnet fra den registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR for den person omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, som vælgeren har den tilknytning til, som er nævnt i § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Indgiver en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, inden udløbet af 2-årsperioden ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.

Stk. 4. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet inden udløbet af 2-årsperioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato. Tilsvarende gælder, hvis afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet træffes inden udløbet af 2-årsperioden for optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, § 3 b, stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR med en adresse i Danmark.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2019.

Stk. 2. § 3, stk. 2, finder anvendelse på ansøgninger, der er indgivet til Københavns Kommune efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 11. januar 2019

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christine Boeskov