Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på sukkerroer

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter indstilling fra Sukkerroeafgiftsfondens bestyrelse fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. For sukkerroer, der avles her i landet og sælges til fremstilling af hvidt sukker eller til anden industriel forarbejdning, skal betales en afgift. Afgiften udgør 60 øre pr. ton rene sukkerroer. Afgiften skal fremgå af salgsafregningen.

Stk. 2. Produktionsafgiften opgøres hvert år på baggrund af mængden af sukkerroer, der leveres i den roekampagne, der begynder i året forud for opkrævningsåret. Der skal ikke betales produktionsafgift af sukkerroer, der leveres i roekampagnen i perioden september 2018 til og med februar 2019.

Stk. 3. Ved rene sukkerroer forstås vaskede roer, som er befriet for toppen og for urenheder som ukrudt og sten m.v.

Stk. 4. Ved roekampagne forstås perioden september til og med februar, hvor alle roerne leveres til sukkerfabrikkerne.

§ 2. Det påhviler køberen af danskavlede sukkerroer at tilbageholde den i §1, stk.1, jf. stk. 2, omhandlede afgift ved afregningen med sælgeren efter roeleveringens afslutning. Køberen skal senest 12 uger efter roeleveringens afslutning i det enkelte år samlet for alle køberens kontraktshavere på levering af sukkerroer indbetale afgiften til Sukkerroeafgiftsfonden, c/o Danske Sukkerroedyrkere, Axelborg, Axeltorv 3, 1., 1609 København V, på fondens konto nr. 0306 592 971 Nordea Bank, reg. nr. 2100. Indbetalingernes overensstemmelse med køberens afregninger overfor sælger (kontraktshaver) skal attesteres af en godkendt revisor. Attestation afgives som en erklæring med sikkerhed.

Stk. 2. De i stk.1 nævnte forpligtelser påhviler ligeledes en udenlandsk købers repræsentant her i landet, såfremt afregningen med sælger sker gennem denne repræsentant.

Stk. 3. I tilfælde, hvor afregning til sælger sker direkte fra en udenlandsk køber, påhviler det sælger at indbetale den i §1, stk.1, jf. stk. 2, nævnte afgift. Sælger skal senest 12 uger efter modtagelsen af afregningsbeløbet, efter roeleveringens afslutning i det enkelte år, indbetale afgiften til Sukkerroeafgiftsfonden, c/o Danske Sukkerroedyrkere, Axelborg, Axeltorv 3, 1., 1609 København V, på fondens konto nr. 0306 592 971 Nordea Bank, reg. nr. 2100. Sælger skal samtidig indsende dokumentation til fonden fra en godkendt revisor for afgiftens overensstemmelse med afregningen. Attestation afgives som en erklæring med sikkerhed.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte forpligtelser gælder ikke for sukkerroer, der leveres i roekampagnen september 2018 til og med februar 2019.

§ 3. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter bemyndigelseslovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter bemyndigelseslovens § 21, herunder for de i §3 nævnte rentebeløb.

§ 5. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 949 af 24. september 2008 om produktionsafgift på sukkerroer ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 14. december 2018

Jette Petersen

/ Mette Kathrine Fjelstrup Justesen