Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1823 af 15. december 2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m. foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes efter »jordemødre«: », behandlerfarmaceuter«.

2. I § 4, stk. 5, indsættes efter »jordemoderen«: », behandlerfarmaceuten«.

3. I § 4, stk. 6, indsættes efter »tandlæger«: », behandlerfarmaceuter«.

4. I § 5 indsættes efter »jordemødre«: », behandlerfarmaceuter«.

5. I § 7, stk. 2, indsættes efter »tandlæge«: », behandlerfarmaceut«.

6. I § 7, stk. 3, indsættes efter »tandlæge«: », behandlerfarmaceut«.

7. I § 8, stk. 1, indsættes efter »jordemødre«: », behandlerfarmaceuter«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 18. december 2018

Ellen Trane Nørby

/ Anna Skat Nielsen