Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retsmedicinske institutter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

I medfør af § 33, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet driver hver et retsmedicinsk institut under universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Stk. 2. Det retsmedicinske institut følger de regler, som gælder for universitetet, medmindre andet er fastsat i nærværende bekendtgørelse.

§ 2. Et retsmedicinsk institut har til opgave inden for det retsmedicinske område at give undervisning, at drive forskning og at udføre de for retsvæsenet m.v. særlige opgaver, som er henlagt til instituttet.

Stk. 2. Et regionsråd kan indgå aftale med et retsmedicinsk institut om varetagelse af lægevidenskabelige obduktioner efter bestemmelser fastsat i sundhedsloven.

Stk. 3. Universitetet skal sikre, at det retsmedicinske institut til enhver tid er i stand til at udføre de særlige opgaver for retsvæsenet, regionsrådene m.v. på et niveau, så den faglige kompetence ikke drages i tvivl.

Institutleder, statsobducent og vicestatsobducent

§ 3. Dekanen ansætter og afskediger en institutleder for det retsmedicinske institut.

Stk. 2. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og er ansvarlig for de retsmedicinske undersøgelser, som det påhviler instituttet at foretage. Institutlederen eller en af denne bemyndiget medarbejder underskriver erklæringer i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser.

Stk. 3. Institutlederen skal være anerkendt forsker i retsmedicin.

Stk. 4. Institutlederen opbygger en organisation til at løfte instituttets samlede opgaver.

§ 4. Til varetagelse af bl.a. statsobducentfunktionen ved det retsmedicinske institut ansættes en professor og speciallæge på ekspertniveau i retsmedicin.

Stk. 2. Statsobducenten udfører på instituttets vegne retslægelige og lægevidenskabelige obduktioner samt kliniske retsmedicinske undersøgelser m.v., som falder ind under statsobducentfunktionens område.

§ 5. Ved det retsmedicinske institut kan ansættes en videnskabelig medarbejder, som er anerkendt forsker i retsmedicin og speciallæge i retsmedicin på ekspertniveau, til blandt andet varetagelse af funktionen som vicestatsobducent. Der kan fungere flere vicestatsobducenter.

Stk. 2. Vicestatsobducenten bistår statsobducenten og varetager statsobducentens opgaver i dennes fravær.

§ 6. Ansættelse i de i §§ 3-5 nævnte stillinger følger de for universitetet almindelige regler, herunder bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Justitsministeriet skal godkende stillingsopslag. Justitsministeriet skal endvidere godkende ansættelsen af den enkelte kandidat.

Stk. 3. Ved ansættelse i de i §§ 4 og 5 nævnte stillinger skal Justitsministeriet orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning.

Særlige bestemmelser, ikrafttrædelse m.v.

§ 7. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan efter høring af Justitsministeriet meddele universitetet pålæg angående forhold, der vedrører det retsmedicinske institut, hvis der kan opstå tvivl om, hvorvidt de retsmedicinske undersøgelser kan varetages på forsvarlig måde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 970 af 25. september 2009 om retsmedicinske institutter ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 27. december 2018

Nikolaj Veje

/ Gertie Lund