Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere

§ 1

I bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2012 om autorisation af bobehandlere foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår », og som ikke er fyldt 70 år«.

2. I § 2, stk. 3, og stk. 4, 1. pkt., udgår »højst«.

3. § 4, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Justitsministeriet, den 18. december 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lars Solskov Lind