Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bobestyrere

§ 1

I bekendtgørelse nr. 808 af 29. juni 2011 om bobestyrere foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår », og som ikke er fyldt 70 år«.

2. I § 2, stk. 3, og stk. 4, 1. pkt., udgår »højst«.

3. § 4, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

4. I § 29 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For bobestyrere, der er autoriserede i medfør af bekendtgørelse nr. 884 af 3. oktober 1996 om bobestyrere, og som fylder eller er fyldt 70 år, kan justitsministeren bestemme, at de meddelte autorisationer efter ansøgning kan forlænges for en periode på 10 år uden genopslag af hvervet. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten inden udgangen af den måned, hvori bobestyreren fylder 69 år. Såfremt en bobestyrer er fyldt 69 år inden den 1. februar 2019, skal vedkommende indgive ansøgning om forlængelse af autorisation efter 1. pkt. inden den 1. marts 2019. Byretspræsidenten sender ansøgningen til Justitsministeriet gennem vedkommende landsretspræsident. Byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident afgiver indstilling om, hvorvidt ansøgningen bør imødekommes. Justitsministeriet kan behandle en ansøgning, der er indgivet efter udløbet af de 2. og 3. pkt. nævnte frister, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet. Manglende ansøgning efter 2. og 3. pkt. medfører, at autorisationen som bobestyrer bortfalder, dog tidligst ved udgangen af den måned, hvori indehaveren fylder 70 år.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Justitsministeriet, den 18. december 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lars Solskov Lind