Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om Udbetaling Danmark

(Målretning af befordringsrabat og godtgørelse efter en kilometersats, hjemmel til at kræve for meget modtaget godtgørelse tilbagebetalt m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 1

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 30. august 2017, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »abonnementskort« til: »personlige periodekort«.

2. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »abonnementskort til«: »daglig«.

3. I § 1, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »regler om,«: »hvornår der er tale om daglig befordring, og«.

4. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Retten til rabat gælder ikke, når den studerende er i lønnet praktik.«

5. I § 2, stk. 1, ændres »Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte« til: »Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte«.

6. I § 3, stk. 1, ændres »abonnementskortet« til: »det personlige periodekort«.

7. § 3, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 4, stk. 4, ændres »1-3« til: »1 og 2«.

9. I § 4 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »befordring« til: »daglig befordring i Danmark«.

10. § 4 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 gives for dage, hvor den studerende har haft befordring mellem sit uddannelsessted og sin bopæl. Den studerende skal indberette antallet af dage med befordring.«

11. I § 4 a, stk. 3, indsættes efter »beregning,«: »hvornår der er tale om daglig befordring,«.

12. I § 4 a, stk. 3, ændres »og udbetaling« til: », udbetaling af godtgørelsen og godtgørelse for befordring til og fra udlandet«.

13. Efter § 4 a indsættes:

»§ 4 b. Styrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 4 a, hvis betingelserne for udbetaling af godtgørelse ikke er opfyldt.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling, herunder om, at beløb, der skal tilbagebetales, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven, fra hvilket tidspunkt beløbet skal forrentes, og hvem renten skal tilfalde.

§ 4 c. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af styrelsens krav efter § 4 b, stk. 1. Staten afholder udgifter til administrationen gennem betaling af et administrationsbidrag efter § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration efter stk. 1.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævningen af krav om tilbagebetaling af godtgørelse efter § 4 b.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den studerende eller debitor og Udbetaling Danmark, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation. Uddannelses- og forskningsministeren kan også fastsætte regler om undtagelse fra kravet om elektronisk kommunikation.

§ 4 d. Flere krav om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 4 b, stk. 1, som er udbetalt inden for samme kalenderår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som et samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af godtgørelse, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.«

14. I § 5, nr. 1, indsættes efter »søge«: »og indberette dage med befordring efter § 4 a, stk. 2«.

15. I § 5, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter »godtgørelse«: »og indberetning af dage, hvor den studerende har haft befordring efter § 4 a, stk. 2,«.

16. I § 5, nr. 4, ændres »1-3« til: »1 og 2«.

17. I § 5, nr. 4, indsættes efter »abonnementskort«: »eller anden personlig rejsehjemmel«.

18. I § 5 a indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Uddannelsesstedet bistår styrelsen ved afgørelse om tildeling af rabat og afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse.

Stk. 5. Styrelsen fører tilsyn med uddannelsesstedernes administration. Styrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af tilsynet.«

19. I § 6 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Styrelsens afgørelser efter § 4 b, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4. Udbetaling Danmarks afgørelser efter § 4 c, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.«

Undervisningsministeriet

§ 2

I lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 8. maj 2017, som ændret ved § 4 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »abonnementskort« til: »personlige periodekort«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »abonnementskort til«: »daglig«.

3. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvornår der er tale om daglig befordring, jf. stk. 1.«

4. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »abonnementskortet« til: »det personlige periodekort«.

5. § 7, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »abonnementskort«: »eller anden personlig rejsehjemmel«.

7. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »befordring« til: »daglig befordring i Danmark«.

8. § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

9. I § 9 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Godtgørelse efter stk. 1-3 gives for dage, hvor den uddannelsessøgende eller deltageren har haft befordring mellem sit uddannelsessted og sin bopæl. Den uddannelsessøgende eller deltageren skal indberette antallet af dage med befordring.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

10. I § 9, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »befordringsgodtgørelse,«: »hvornår der er tale om daglig befordring,«.

11. I § 9, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »regulering«: »og godtgørelse for befordring til og fra udlandet«.

12. Efter § 9 a indsættes:

»§ 9 b. Ministeriet eller anden statslig myndighed træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 9, hvis betingelserne for udbetaling af godtgørelse ikke er opfyldt.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetalingen, herunder om, at beløb, der skal tilbagebetales, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven, fra hvilket tidspunkt beløbet skal forrentes, og hvem renten skal tilfalde.

§ 9 c. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af ministeriets eller anden statslig myndigheds krav efter § 9 b, stk. 1. Staten afholder udgifter til administrationen gennem betaling af et administrationsbidrag efter § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration efter stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævningen af krav om tilbagebetaling af godtgørelse efter § 9 b.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den uddannelsessøgende, deltageren eller debitor og Udbetaling Danmark, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation. Undervisningsministeren kan også fastsætte regler om undtagelse fra kravet om elektronisk kommunikation.

§ 9 d. Flere krav om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 9 b, stk. 1, som er udbetalt inden for samme kalenderår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som et samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af godtgørelse, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.«

13. I § 14, nr. 1, indsættes efter »søge«: »og indberette dage med befordring efter § 9, stk. 5«.

14. I § 14, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter »godtgørelse«: »og indberetning af dage, hvor den uddannelsessøgende eller deltageren har haft befordring efter § 9, stk. 5,«.

15. I § 16, stk. 2, indsættes efter »administrativ myndighed«: », jf. dog stk. 3 og 4«.

16. I § 16 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Afgørelser, som ministeriet eller anden statslig myndighed træffer efter § 9 b, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 4. Afgørelser, som Udbetaling Danmark træffer efter § 9 c, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.«

Beskæftigelsesministeriet

§ 3

I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1507 af 6. december 2016, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1463 af 11. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 4, ændres »39« til: »41«.

2. I § 1 a indsættes efter nr. 34 som nye numre:

»35) Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser.

36) Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.«

Nr. 35-43 bliver herefter nr. 37-45.

3. I § 12 b, stk. 1, og § 12 d, stk. 1, ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser« til: »Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger om befordringsrabat, der er indgivet før lovens ikrafttræden den 1. juli 2019. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. For studerende, som har modtaget afgørelse om ret til befordringsrabat efter de hidtil gældende regler i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, har lovens § 1, nr. 4, virkning, når de første gang efter lovens ikrafttræden skal købe et personligt periodekort.

Stk. 4. Afgørelser om retten til godtgørelse efter en kilometersats, der er truffet efter de hidtil gældende regler i § 4 a i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og § 9 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., bortfalder med virkning fra den 1. juli 2019.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af § 3, stk. 5, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 3, stk. 4, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser.

Stk. 6. Regler fastsat i medfør af § 9, stk. 5, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 9, stk. 6, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tommy Ahlers