Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte

(Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 1565 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »fængselsbetjent«: »eller transportbetjent«.

2. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Flere krav om tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, der rejses efter § 29, stk. 3, eller § 30, stk. 4, og som er udbetalt inden for samme støtteår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af uddannelsesstøtte, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.«

§ 2

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 14. maj 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 1693 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 16 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Flere krav om tilbagebetaling af SVU, der rejses efter stk. 1, og som er udbetalt inden for samme kalenderår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af SVU, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, har virkning for beregning af årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet ved den endelige tildeling, jf. SU-lovens §§ 22 og 22 a, fra støtteåret 2018 og derefter.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 2, og § 2 har virkning for krav om tilbagebetaling af støtte, der vedrører udbetalinger af støtte for kalenderåret 2019 og derefter.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Tommy Ahlers