Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

(Ekstraordinære hædersgaver)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver, som ændret ved § 7 i lov nr. 628 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Til modtagere af hædersgaver efter de love, der er nævnt i § 1, stk. 1, og til modtagere af hædersgaver efter § 1, stk. 2, kan der udbetales en ekstraordinær hædersgave i anledning af mærkedage fra besættelsen. En ekstraordinær hædersgave efter 1. pkt. udbetales som et engangsbeløb.

§ 2 b. Hædersgaver efter §§ 1, 2 og 2 a medfører ikke nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager.

Stk. 2. Ekstraordinære hædersgaver efter § 2 a er skattefrie.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 30. august 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen