Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Miljø- og Fødevareministeriet

§ 1

Lov nr. 505 af 28. september 1918 om Afløsning af Grundbyrder ophæves.

§ 2

Lov nr. 535 af 13. december 1972 om sortering af råtræ, der forhandles under visse betegnelser, ophæves.

§ 3

Lov nr. 365 af 10. juni 1987 om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter ophæves.

§ 4

Lov om tilskud til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i det private skovbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 729 af 3. november 1987, ophæves.

§ 5

Lov om superficiære fæste- og lejeforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 1692 af 14. december 2015, ophæves.

§ 6

Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 23. juni 2016, ophæves.

§ 7

Lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 4. januar 2017, ophæves.

§ 8

Lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 4. januar 2017, ophæves.

§ 9

Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 33 af 4. januar 2017, ophæves.

§ 10

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 4. januar 2017, ophæves.

§ 11

Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 4. januar 2017, ophæves.

Udenrigsministeriet

§ 12

Lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 4. januar 2017, ophæves.

§ 13

Lov nr. 875 af 23. december 1987 om støtte og statsgaranterede lån til fiskeriet ophæves.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 9 og 10 træder i kraft den 1. januar 2022.

§ 15

Stk. 1. Loven finder ikke anvendelse på tilsagn om tilskud, der er givet inden den 1. januar 2019 i medfør af den lov, der er nævnt i § 7. For sådanne forhold finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ydede lån og statslån fra indfriede eller indløste statsgarantier, der er ydet inden den 1. januar 2019 i medfør af de love, der er nævnt i §§ 6, 11 og 13. For sådanne forhold finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 16

Stk. 1. Verserende sager i første instans efter lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme og efter lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. færdigbehandles og kan påklages efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Sager efter lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme og efter lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., der pr. 1. januar 2022 er indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller afgørelser efter disse love omfattet af stk. 1, der er truffet før den 1. januar 2023, og som inden klagefristens udløb indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen