Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark

(Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten og styrket koordination af international markedsføring)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1359 af 16. december 2014 om dansk turisme foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.«

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

2. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det Nationale Turismeforum skal aktivt arbejde for, at der er sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, og at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »7« til: »9«.

4. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »på 4 år« til: »på op til 4 år«.

5. § 4, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Bestyrelsesformanden i Wonderful Copenhagen.«

6. I § 4, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Bestyrelsesformanden i Dansk Kyst- og Naturturisme.«

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

7. § 4, stk. 2, nr. 3, der bliver nr. 4, affattes således:

»4) 2 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra KL.«

8. I § 4, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »2« til: »3«.

9. I § 6, stk. 1, 1 pkt., ændres »2 observatører« til: »1 observatør«, og i 2. pkt. ændres »observatørerne« til: »observatøren«.

10. § 6, stk. 2, nr. 13, ophæves.

Nr. 14-17 bliver herefter nr. 13-16.

11. § 6, stk. 2, nr. 16, der bliver nr. 15, affattes således:

»16) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner.«

12. I § 6, stk. 3, 1. pkt., ændres »på 4 år« til: »på op til 4 år«.

13. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Turismeudviklingsselskaber«.

14. § 7 ophæves.

15. § 8, stk. 1, affattes således:

»Turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme har til opgave at udvikle dansk turisme inden for henholdsvis kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.«

16. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Turismeudviklingsselskaberne skal årligt aflægge rapport om selskabernes status for udmøntningen af deres udviklingsstrategier til Det Nationale Turismeforum.«

17. § 9 affattes således:

»§ 9. Kommuner og kommunale selskaber, der iværksætter erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til lov om erhvervsfremme, destinationsselskaber og turismeudviklingsselskaber skal, hvor der er offentlig medfinansiering, forudgående koordinere alle væsentlige aktiviteter vedrørende international  markedsføring  af  danske  turismeprodukter  og -oplevelser og branding af Danmark som turistmål med Visitdenmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1.«

18. § 10 affattes således:

»§ 10. Turismeudviklingsselskaberne skal indgå aftaler med Visitdenmark om samarbejdet mellem udvikling af forretningsområdet og den internationale markedsføring af Danmark.«

19. I § 11 ændres »de regionale udviklingsselskaber for turisme« til: »turismeudviklingsselskaberne«.

§ 2

I lov nr. 648 af 15. juni 2010 om Visitdenmark foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, nr. 3, udgår »og regionale«.

2. I § 2, stk. 8, ændres »kommunale og regionale turismeudviklingsselskaber« til: »destinationsselskaber og turismeudviklingsselskaber m.v.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Jarlov