Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

(Ændringer af indstillingsretten vedrørende midler fra EU’s regionalfond og socialfond m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 udgår », regioner«.

2. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Regioner kan inden for projekter om kvalificeret arbejdskraft under Den Europæiske Socialfond medfinansiere projekter. Regioner kan med hjemmel i anden lovgivning medfinansiere regionalfondsprojekter og socialfondsprojekter.«

3. I § 6 a, stk. 4, 1. pkt., udgår »regionale vækstfora, Danmarks Vækstråd samt«.

4. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Overvågningsudvalg og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse«.

5. § 10 affattes således:

»§ 10. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der nedsættes af erhvervsministeren i henhold til lov om erhvervsfremme, afgiver indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. Erhvervsministeren påser, at indstillingerne efter stk. 1 er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan inden for rammerne af de gældende forordninger og de operationelle programmer fastsætte temaer for anvendelsen af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.«

6. §§ 11 og 12 ophæves.

7. I § 16, stk. 3, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:

»Erhvervsministeren kan fra personer og virksomheder, der ydes midler til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for efterlevelse af EU-kravene.«

8. I § 17, stk. 1, udgår »mod bedre vidende«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Jarlov