Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 55 a affattes således:

»Brug af teleudstyr og andre kommunikationsapparater«.

2. I § 55 a, stk. 1, ændres »håndholdte mobiltelefoner« til: »håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater, jf. dog stk. 2-4«.

3. § 55 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for politiets, redningsberedskabets, redningskorps' eller ambulanceføreres brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til de pågældende enheders arbejde. Det samme gælder for erhvervschaufførers brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til erhvervsmæssige transporter.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for kørelæreres brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig for køreundervisningen til lille knallert, stor knallert, motorcykel eller traktor/motorredskab.

Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for forsvarets brug af fastmonteret og mandbåret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig for forsvarets operative indsats eller taktiske og operative uddannelses- og øvelsesvirksomhed.«

4. I § 125, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§ 52, stk. 5,«: »§ 55 a, stk. 1,«.

5. To steder i § 125, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 125, stk. 1, nr. 9« til: »§ 125, stk. 1, nr. 6«.

6. I § 128, stk. 2, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 7« til: »§ 126, stk. 1, nr. 6«.

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 5 og 6, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 1-4.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen