Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0035
 
32006L0123
 
32008L0098
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Kommunale affaldsregulativer
Kapitel 4 Kommunale affaldsordninger og anvisningspligt
Kapitel 5 Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer
Kapitel 6 Håndtering af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
Kapitel 7 Oplysningspligt i forbindelse med håndteringen af erhvervsaffald
Kapitel 8 Kommunale behandlingsanlæg
Kapitel 9 Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg
Kapitel 10 Den nationale regulativdatabase
Kapitel 11 Tilsyn
Kapitel 12 Administrative bestemmelser
Kapitel 13 Straf
Kapitel 14 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Indholdsfortegnelse til bekendtgørelsen
Bilag 2 Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 32, stk. 1
Bilag 3 Standardregulativ for husholdningsaffald, jf. § 3, stk. 3
Bilag 4 Standardregulativ for erhvervsaffald, jf. § 3, stk. 3
Bilag 5 Branchekoder, der omfatter håndværkere og anlægsgartnere, jf. § 20, stk. 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.1)

I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1 og 4, § 45, stk. 2 og 5, § 46 b, stk. 1 og 2, § 48, stk. 4 og 8, § 50 d, stk. 2-4, § 73, stk. 1 og 3, § 80, stk. 1 og 2, § 88, stk. 1 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, som ændret ved lov nr. 1713 af 27. december 2018 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, og regulativer om affald, ordninger for affald, gebyrer for affald, anvisning af affald, anmeldelse af affald, benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har tæt sammenhæng med bekendtgørelse om affald, og der henvises derfor til denne.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

3) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

4) Affaldsdatasystemet: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet.

5) Affaldsfraktion: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

6) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

7) Affaldstype: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

8) Affaldstransportør: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

9) Anden endelig materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

10) Anvisningsordning: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

11) Behandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

12) Benyttelsespligt: Pligt til at

a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller

b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

13) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

14) Dagrenovation: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

15) Dagrenovationslignende affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

16) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

17) Deponeringsegnet affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

18) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

19) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

20) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

21) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

22) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

23) Forberedelse med henblik på genbrug: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

24) Forbrændingsegnet affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

25) Forhandler: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

26) Genanvendeligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

27) Genanvendelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

28) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer.

29) Genbrug: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

30) Husholdningsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

31) Håndtering: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

32) Indsamling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

33) Indsamlingsordning: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

34) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

35) Kildesortering: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

36) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler affald til materialenyttiggørelse, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget.

37) Materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

38) Mægler: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

39) Nyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

40) Udenlandsk virksomhed: En udenlandsk virksomhed er en virksomhed beliggende i udlandet, og som derfor ikke er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

41) Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 3

Kommunale affaldsregulativer

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. § 8, stk. 1-3, jf. dog stk. 2 og § 10.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage et selvstændigt regulativ for jord, som er affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når de udarbejder regulativerne efter stk. 1, anvende de paradigmer, som fremgår af bilag 3 og 4. Regulativerne består af en obligatorisk tekst og en tekst, der udfyldes af de enkelte kommunalbestyrelser. Paradigmerne er tilgængelige på https://nstar.ens.dk/

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de efter stk. 1, vedtagne regulativer ved indrapportering til den nationale regulativdatabase, der er tilgængelig på https://nstar.ens.dk/

Stk. 5. Regulativerne efter stk. 1, træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen, medmindre en anden og senere ikrafttrædelsesdato er fastsat i regulativet.

Stk. 6. Oplysninger om vedtagelse og ikrafttræden af et regulativ efter stk. 2, offentliggøres ved kommunalbestyrelsens annoncering heraf. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter annonceringen. Samtidig med annonceringen skal regulativet være offentligt tilgængeligt og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen, jf. kapitel 4. Kommunalbestyrelsen vælger selv, om felter, der i paradigmerne, jf. § 3, stk. 3, er angivet med "frivillig at udfylde", skal udfyldes.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om sortering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover for indsamlingsordninger fastsætte forskrifter om:

1) Emballering af affald.

2) Beholdertype.

3) Opbevaring af affald.

4) Kapacitet for beholdere.

5) Anbringelse af beholdere, herunder adgangsveje.

6) Anvendelse af beholdere.

7) Fyldning af beholdere.

8) Renholdelse af beholdere.

9) Afhentning af beholdere.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om anvisningsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om sortering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover for anvisningsordninger fastsætte forskrifter om:

1) Emballering af affald.

2) Mærkning af containere m.v.

3) Opbevaring af affald.

4) Forbehandling.

5) Anvisning af affald til midlertidig oplagring.

6) Undtagelse af store og uhåndterlige emner fra kravet om forbrænding, hvis de kræver særlig forbehandling udover forbehandling med kompaktor eller lignende.

7) Deklarering af affald.

§ 7. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig, inden et regulativ bliver vedtaget, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering af et forslag til regulativ. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Kommunalbestyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 4 uger fra annonceringen og oplysning om, hvor kommentarer og spørgsmål kan rettes til.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af et regulativs vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for regulativets vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Regulativet skal være offentligt tilgængeligt og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

Stk. 3. Stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse for regulativer efter § 4, stk. 1, hvor der alene er tale om ændringer i regulativernes obligatoriske tekst.

Kapitel 4

Kommunale affaldsordninger og anvisningspligt

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, jf. bekendtgørelse om affald, herunder jord, som er affald, produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3 og § 10. Ordningerne skal fremgå af henholdsvis regulativet for husholdningsaffald, regulativet for erhvervsaffald og regulativet for jord, som er affald, jf. § 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for eksplosivt affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder, jf. dog § 10, stk. 1, og § 11. Kommunalbestyrelsen kan dog fortsat lade kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra kommunens egne institutioner og virksomheder være omfattet af ordninger for affald egnet til materialenyttiggørelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen beslutter, om en ordning efter stk. 1, etableres som en indsamlings- eller en anvisningsordning, jf. dog § 10 samt bekendtgørelse om affalds regler om etablering af visse ordninger. En indsamlingsordning kan etableres som en hente- eller en bringeordning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan etablere forskellige ordninger for den samme brugergruppe, når forskellen er begrundet i objektive kriterier som f.eks. boligtype.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning, jf. dog stk. 2 og 3. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser til brug for klassificering og anvisning.

Benyttelsespligt og oplysningspligt for husholdninger

§ 9. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. § 8, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. § 8, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Borgere og grundejere skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativet for husholdningsaffald.

Stk. 3. Borgere og grundejere skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning.

Stk. 4. Stk. 1-3, gælder ikke for det affald, som borgere og grundejere afleverer til lovligt etablerede og drevne private tilbagetagningsordninger, jf. bekendtgørelse om affald.

Virksomheders adgang til genbrugspladsen

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads, jf. pligt til etablering af en genbrugspladsordning for husholdninger i bekendtgørelse om affald, jf. dog stk. 3. Ordningen giver virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 19-20, hvis tilbuddet benyttes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for virksomheder begrænse adgangen efter stk. 1 til affald bragt til pladsen i indregistrerede køretøjer, der vejer op til 3500 kg. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, som transporteres i en på køretøjet monteret trailer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen planlægger med henblik på løbende at stille kapacitet til rådighed for virksomhederne på kommunens genbrugsplads, jf. bekendtgørelse om affald. Kommunalbestyrelsen skal dog ikke sikre, at der til enhver tid er kapacitet på genbrugspladsen til enhver virksomhed (beredskabskapacitet), idet kommunalbestyrelsen ved manglende kapacitet på genbrugspladsen anviser eller henviser til anden tilsvarende håndtering.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at det alene er tilladt for virksomheder at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal begrænse adgangen til at aflevere farligt affald på kommunens genbrugspladser til aflevering af 200 kg. farligt affald om året pr. virksomhed. I opgørelsen af de 200 kg. farligt affald indgår ikke:

1) Bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal udstede en kvittering til virksomheder, der afleverer farligt affald på en genbrugsplads, for aflevering af det farlige affald.

Tilbud om kommunal indsamling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald i blandede bolig- og erhvervsejendomme

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde virksomheder i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, at de omfattes af den eller de ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen i sit regulativ for husholdningsaffald har fastsat en indsamlingsordning organiseret som en henteordning for det genanvendelige affald.

Benyttelsespligt og oplysningspligt for virksomheder

§ 12. Når en kommunal ordning for affald er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er virksomheder forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, er virksomheder endvidere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Virksomheder kan, uanset stk. 1, eksportere deres forbrændingsegnede affald til et nyttiggørelsesanlæg i udlandet efter reglerne i forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald.

Stk. 3. Virksomheder kan, uanset stk. 1, aflevere affald til private tilbagetagningsordninger, jf. bekendtgørelse om affald.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning meddele en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten i § 12, stk. 1, for så vidt angår farligt affald, som ikke er kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Kommunalbestyrelsen skal som dokumentation forlange kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er gældende, så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består, eller virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Stk. 3. Virksomheden har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i forholdene beskrevet i stk. 2 med henblik på, at virksomheden kan omfattes af den kommunale ordning for farligt affald.

§ 14. Virksomheder skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning eller er eksporteret, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 2. Ved væsentlige ændringer i relation til affald omfattet af de kommunale ordninger for så vidt angår affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på kommunalbestyrelsens eventuelle fornyede klassificering eller anvisning.

Kapitel 5

Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af borgeres, grundejeres eller virksomheders ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder.

Stk. 3. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår husholdninger opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. lovens § 48, stk. 6.

Stk. 4. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår virksomheder opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. lovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i registret.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyret efter stk. 4, for året hos de virksomheder, som er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret den 1. januar i gebyråret, til grund.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning, jf. bekendtgørelse om affald, efter opdelingen i det kommunale budget- og regnskabssystem, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen, jf. lovens § 48, stk. 3. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et samlet gebyr for alle de ordninger, som en husholdning eller virksomhed er forpligtet til at betale til. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning dokumentere fordelingen af omkostningerne på de forskellige ordninger.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyr hos alle husholdninger i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver, til dækning af de af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger, jf. stk. 3-7. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunens omkostninger til denne administration og planlægning, der vedrører husholdninger. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet fastsætte fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamilieshuse og etageejendomme samt ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. For indsamlingsordninger i form af henteordninger skal gebyret fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen eller tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier, jf. dog stk. 2. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for papir, pap og glas, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen, jf. dog stk. 2. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for husholdningers adgang til at aflevere affald på genbrugspladser, jf. bekendtgørelse om affald. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 3-7. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovationslignende affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for virksomheden, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal differentieres efter kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2 og §§ 19-21. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. § 10, stk. 1. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

Stk. 3. Uanset hvilken model der vælges, skilles farligt affald fra det øvrige affald og afregnes med hensyntagen til dette affalds behandlingsudgifter.

§ 20. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, jf. § 21, som betaling pr. besøg, skal betalingen afspejle den enkelte virksomheds afleverede arter og mængder af affald. Ved betalingen skelnes som minimum mellem to arter: Farligt affald og andet affald. Til brug for opgørelse af den afleverede mængde af andet affald, kan der ske vejning af affaldet, opgørelsen kan baseres på størrelsen af det køretøj, der anvendes ved besøget, herunder om køretøjet har en trailer påmonteret, eller den afleverede mængde kan fastsættes på anden måde.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen som betaling af et abonnement, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge ordningen således, at der er en nøje sammenhæng mellem betaling for abonnementet og mængden af affald fra den enkelte virksomhed.

Stk. 3. I den i stk. 2 nævnte situation skal kommunalbestyrelsen ved beregning af gebyret anvende opgørelserne af de reelle affaldsmængder fra virksomhederne, som de bliver afdækket via brugerundersøgelserne, jf. § 21, til at fastsætte betalingen for abonnementet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved sin fastsættelse af gebyret i den i stk. 2, nævnte situation lægge branchekoder opført i bilag 5 til grund for sin gebyrfastsættelse.

§ 21. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen som betaling af et abonnement, jf. § 20, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der årligt senest 1. oktober er gennemført brugerundersøgelser på de genbrugspladser, som kommunens borgere og virksomheder anvender. Brugerundersøgelserne skal danne grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder og indeholde opgørelser af de mængder af affald, som forskellige kategorier af virksomheder faktisk afleverer på genbrugspladsen.

Henlæggelser til fremtidige investeringer

§ 22. Ved fastsættelse af gebyrer kan kommunalbestyrelsen lade indgå henlæggelser til planlagte investeringer, hvis

1) kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg,

2) kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen, og

3) investeringen fremgår af den gældende affaldshåndteringsplan, jf. bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. Der kan ske henlæggelser til investeringen i op til 5 år efter, at investeringsbeslutningen er truffet.

Kapitel 6

Håndtering af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

§ 23. Affaldsproducerende virksomheder kan overdrage fødevareaffald i originalemballage til en virksomhed, der er registreret i Affaldsregistret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg eller genanvendelsesanlæg, og som efter forbehandling sikrer håndtering af emballagen i henhold til gældende regler herom og energiudnyttelse af fødevareaffaldet og efterfølgende anvendelse heraf til jordbrugsformål.

§ 24. Affaldsproducerende virksomheder skal opfylde deres forpligtelse, jf. bekendtgørelse om affald, til at sikre behandling, af væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.

2) En indsamlingsvirksomhed.

3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.

5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter § 11.

6) En privat tilbagetagningsordning, jf. bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. Virksomheder og anlæg kan uanset stk. 1, eksportere kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse til et anlæg beliggende i udlandet i overensstemmelse med reglerne i forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald eller sikre genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse af det genanvendelige affald efter anden lovgivning.

Stk. 3. Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år.

Stk. 4. Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Energistyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1 eller 2.

§ 25. Indsamlingsvirksomheder, der modtager kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, overtager den affaldsproducerende virksomheds ansvar, jf. bekendtgørelse om affald, for at sikre, at affaldet forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Stk. 2. Den indsamlingsvirksomhed, som efter stk. 1, overtager ansvaret for affaldets behandling i henhold til stk. 1, skal sikre, at der indgås en skriftlig aftale med den, der overdrager affaldet, herom. Heraf skal det fremgå, hvilken affaldstype eller affaldstyper, som aftalen omfatter, og mængden heraf.

Stk. 3. Den part, som overdrager affaldet til videre håndtering, kan beslutte, at der ikke skal indgås en skriftlig aftale. Dette gælder dog kun, hvis de i stk. 2, angivne oplysninger fremgår af en faktura, som skal opbevares af den, som overdrager ansvaret for affaldet.

Stk. 4. Indgås der ikke en aftale efter stk. 2, og erstattes en sådan aftale ikke af en faktura efter stk. 3, anses affaldet for at være overgivet til en affaldstransportør.

Stk. 5. Indsamlingsvirksomheder skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Energistyrelsen fremvise dokumentation for, at affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for, er anvendt til materialenyttiggørelse eller overdraget til en virksomhed eller anlæg, som nævnt i § 24, stk. 1 og 2.

Kapitel 7

Oplysningspligt i forbindelse med håndteringen af erhvervsaffald

§ 26. Indsamlingsvirksomheder skal oplyse den, som det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald indsamles for, om:

1) Kontaktoplysninger til Energistyrelsen, som indsamlingsvirksomheden har fået godkendelse af, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, og som fører tilsyn med virksomhedens arbejde i Danmark, eller til Erhvervsstyrelsens elektroniske kontaktpunkt (kvikskranken), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

2) Navn og adresse på Miljøstyrelsen, der fører Affaldsdatasystemet, jf. bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, eller til Erhvervsstyrelsens elektroniske kontaktpunkt (kvikskranken), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

3) De eventuelle brancheorganisationer, som indsamlingsvirksomheden er medlem af.

Stk. 2. Hvis den virksomhed, som det genanvendelige erhvervsaffald indsamles for, anmoder om det, skal indsamlingsvirksomheden oplyse om de faglige regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og om hvordan man får adgang til dem.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1, skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden aftaleindgåelse.

§ 27. Mæglere, som arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af erhvervsaffald på andres vegne, skal oplyse den, som erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet for, om:

1) Navn og adresse på Energistyrelsen, der fører Affaldsregistret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, eller til Erhvervsstyrelsens elektroniske kontaktpunkt (kvikskranken), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

2) De eventuelle brancheorganisationer, som mægleren, som arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af erhvervsaffald, er medlem af.

Stk. 2. Hvis den affaldsproducerende virksomhed, som erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet for, anmoder om det, skal mægleren oplyse om de faglige regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og om hvordan man får adgang til dem.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid, inden erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet.

Kapitel 8

Kommunale behandlingsanlæg

§ 28. Kommunale behandlingsanlæg må ikke varetage indsamling eller behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Et kommunalt behandlingsanlæg, ejet af en kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab, kan behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra kommunens eller kommunernes egne institutioner og virksomheder.

Stk. 3. Et kommunalt behandlingsanlæg kan behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra andre virksomheder end de af stk. 2, omfattede, i det omfang det er i overensstemmelse med en godkendt anmeldelse, jf. §§ 95 og 96 i bekendtgørelse om affald nr. 48 af 13. januar 2010.

§ 29. Kommunale behandlingsanlæg må alene udbyde den godkendte behandlingskapacitet på markedet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Falder mængden af husholdningsaffald til materialenyttiggørelse, som den kommunalbestyrelse eller de kommunalbestyrelser, som ejer anlægget, har kapacitetsansvar for, til under den mængde af husholdningsaffald, som blev behandlet på anlægget 26. februar 2009, kan den herved frigjorte kapacitet udbydes på markedet.

Stk. 3. Effektiviseres det kommunale behandlingsanlæg således, at behandlingskapaciteten øges indenfor de i den 26. februar 2009 gældende miljøgodkendelses udledningskrav m.v., kan denne yderligere behandlingskapacitet udbydes på markedet, såfremt det ikke er muligt at udnytte den til behandling af genanvendeligt husholdningsaffald, som den kommunalbestyrelse eller de kommunalbestyrelser, som ejer anlægget, har kapacitetsansvar for.

Regnskabskrav

§ 30. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, skal føre særskilte regnskaber for anlæggets aktiviteter i forbindelse med behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, der ikke er omfattet af § 28, stk. 2, og andet affald.

Stk. 2. Ved udarbejdelse af regnskaber efter stk. 1, skal indtægter og omkostninger i videst muligt omfang henføres til de særskilte aktiviteter. I det omfang dette ikke er muligt, fordeles omkostningerne forholdsmæssigt mellem aktiviteterne med udgangspunkt i mængder og affaldstyper.

Stk. 3. Udarbejdelse af regnskaber skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., eller hvis anlægget drives af et aktie- eller anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond efter årsregnskabsloven.

Stk. 4. Regnskaber for de særskilte aktiviteter skal fremsendes til Energistyrelsen årligt senest 30 dage efter, at de er revideret af revisor og godkendt af anlæggets ansvarlige ledelse.

§ 31. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, skal udbyde denne behandling på markedet, jf. dog § 29. Det kommunale behandlingsanlæg skal fastsætte prisen for behandling på en sådan måde, at den årlige indtægt fra behandlingen af dette affald som minimum dækker de omkostninger til behandlingen, som opgøres i regnskaber efter § 30.

Stk. 2. Det kommunale behandlingsanlæg skal indberette opkrævede priser for behandling af andet kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, end affald omfattet af § 28, stk. 2, og for behandling af andet affald på anlægget i regnskabsåret til Energistyrelsen samtidigt med fremsendelse af regnskab til Energistyrelsen efter § 30, stk. 4.

Kapitel 9

Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

§ 32. De i stk. 2, angivne anlæg, der deponerer og forbrænder affald, skal hvert år senest den 1. juni for det foregående år indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 2, til Energistyrelsen.

Stk. 2. Indberetningspligtige anlæg er:

1) Forbrændingsanlæg: Dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, hvor mindst 80 % af den producerede energi strammer fra affald, og hvor anlægget ikke hovedsageligt forbrænder farligt affald.

2) Øvrige forbrændingsanlæg, der ikke omfattet af nr. 1, som brænder mere end 20.000 tons affald om året, herunder anlæg, som hovedsageligt forbrænder farligt affald, dog ikke anlæg, der alene forbrænder slam.

3) Deponeringsanlæg, der er godkendt til at modtage affald efter kravene i bekendtgørelsen om deponeringsanlæg, dog ikke anlæg for havbundssedimenter.

Stk. 3. Repræsentanter, f.eks. i form af brancheorganisationer eller lignende, for indberetningspligtige anlæg skal gennemgå og beskrive ligheder og forskelle i anlæggenes miljømæssige, energimæssige og økonomiske effektivitet, når Energistyrelsen anmoder herom. På anmodning yder Energistyrelsen bistand til repræsentanterne.

Stk. 4. Energistyrelsen offentliggør på www.ens.dk hvert år senest den 1. november en benchmarking på baggrund af oplysningerne indberettet efter stk. 1 og gennemgangen og beskrivelsen efter stk. 3.

Stk. 5. Energistyrelsen fritager anlæg, jf. stk. 1, for at indberette oplysninger, som senest den 30. juni er indberettet for det foregående år efter bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR).

Kapitel 10

Den nationale regulativdatabase

§ 33. Energistyrelsen varetager udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af den nationale database over kommunale affaldsregulativer.

§ 34. Den nationale regulativdatabase har til formål at give en samlet oversigt over gældende kommunale affaldsregulativer.

Kapitel 11

Tilsyn

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Når Energistyrelsen træffer afgørelser efter denne bekendtgørelse, fører Energistyrelsen tilsyn med overholdelsen af disse afgørelser.

Kapitel 12

Administrative bestemmelser

§ 36. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Straf

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder forskrifter, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af § 3, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1 og 2, og § 6, stk. 1 og 2,

2) undlader at benytte ordninger etableret efter § 8, stk. 1,

3) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens konkrete anvisning efter § 8, stk. 6, § 9, stk. 1, 2. pkt., eller § 12, stk. 1, 2. pkt.,

4) undlader at sortere i overensstemmelse med de ordninger, som fremgår af regulativet, jf. § 9, stk. 2,

5) afleverer affald på genbrugspladsen i strid med § 10, stk. 1, 3. pkt.,

6) undlader at godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger, jf. § 9, stk. 3, og § 14, stk. 1,

7) undlader at underrette kommunalbestyrelsen om væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber, jf. § 14, stk. 2,

8) undlader at sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse, jf. § 25.

9) undlader at aflevere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, som foreskrevet i § 24, stk. 1 og 2,

10) opbevarer erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, i mere end ét år, jf. § 24, stk. 3,

11) undlader at efterkomme en anmodning fra kommunalbestyrelsen efter § 24, stk. 4, om at fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med § 24, stk. 1 og 2,

12) undlader at indgå en skriftlig aftale eller gøre brug af faktura med de angivne oplysninger, jf. § 25, stk. 2 og 3,

13) undlader at efterkomme en anmodning fra kommunalbestyrelsen efter § 25, stk. 5, om at fremvise dokumentation for, at affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for er anvendt til materialenyttiggørelse eller er overdraget til en virksomhed eller et anlæg som nævnt i § 24, stk. 1 og 2,

14) undlader at afgive de i § 26, stk. 1, og § 27, stk. 1, angivne oplysninger, herunder klart, entydigt og i god tid, jf. § 26, stk. 3, og § 27, stk. 3,

15) undlader at oplyse om faglige regler, jf. § 26, stk. 2, og § 27, stk. 2,

16) indsamler eller behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i strid med § 28, stk. 1,

17) udbyder behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i strid med § 29,

18) undlader at føre særskilte regnskaber, jf. § 30, stk. 1-3,

19) undlader at fremsende regnskaber rettidigt til Energistyrelsen, jf. § 30, stk. 4,

20) undlader at udbyde behandling på markedsvilkår, jf. § 31, stk. 1,

21) undlader at indberette opkrævede priser, jf. § 31, stk. 2,

22) undlader at indberette oplysninger, jf. § 32, stk. 1,

23) undlader at gennemgå og beskrive ligheder og forskelle i anlæggenes miljømæssige, energimæssige og økonomiske effektivitet, jf. § 32, stk. 3, 1. pkt., eller

24) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 39. Et affaldsregulativ, der er udarbejdet efter § 19 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, bevarer sin gyldighed indtil, der er udarbejdet et nyt regulativ efter denne bekendtgørelse.

§ 40. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har udarbejdet et regulativ for erhvervsaffald, der tilbyder både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads, jf. § 10, stk. 1, gælder der, indtil regulativet er ændret, følgende:

1) Virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, skal have adgang til mindst én genbrugsplads i kommunen.

2) Virksomhederne i nr. 1 skal have adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med.

3) Virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, skal i øvrigt have adgang på samme vilkår som virksomheder, som er hjemhørende i kommunen.

4) Virksomheder, der benytter tilbuddet, skal betale gebyr efter kommunens gebyrblad for virksomheders benyttelse af genbrugspladser.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 27. december 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen


Bilag 1

Indholdsfortegnelse til bekendtgørelsen

Kapiteloversigt
Kapitel 1:
Anvendelsesområde
Kapitel 2:
Definitioner
Kapitel 3:
Kommunale affaldsregulativer
Kapitel 4:
Kommunale affaldsordninger og anvisningspligt
Kapitel 5:
Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer
Kapitel 6:
Håndtering af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
Kapitel 7:
Oplysningspligt i forbindelse med håndteringen af erhvervsaffald
Kapitel 8:
Kommunale behandlingsanlæg
Kapitel 9:
Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg
Kapitel 10:
Den nationale regulativdatabase
Kapitel 11:
Tilsyn
Kapitel 12:
Administrative bestemmelser
Kapitel 13:
Straf
Kapitel 14:
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
   
Bilagsoversigt
Bilag 1:
Indholdsfortegnelse
Bilag 2:
Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 32, stk. 1
Bilag 3:
Standardregulativ for husholdningsaffald, jf. § 3, stk. 3
Bilag 4:
Standardregulativ for erhvervsaffald, jf. § 3, stk. 3
Bilag 5:
Branchekoder, der omfatter håndværkere og anlægsgartnere, jf. § 20, stk. 4


Bilag 2

Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 32, stk. 1

1.1 Forbrændingsanlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

– Udfyldes for (år)

– Forbrændingsanlæggets navn

– CVR nummer

– Anlæggets p-nummer/p-numre

– Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

– Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold

– Angiv ejerforholdet for forbrændingsanlægget: (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Ejet af andelsejet fjernvarmeværk (AMBA); Elværksejet (A/S); Ejet i fællesskab af to eller flere)

– Hvis andet, angiv selskabsform:

Andre driftsområder

– Har anlægget følgende aktiviteter? Det kan være på samme lokalitet eller en anden lokalitet (sæt kryds)? (Neddeling af forbrændingsegnet affald, Sortering af forbrændingsegnet affald; Omlastning af forbrændingsegnet affald; Mellemlager for affald; Slaggehåndtering; Fjernvarmetransmission)

Kapacitet

– Hvad er forbrændingsanlæggets nuværende totale årlige godkendte kapacitet efter varmeforsyningsloven til forbrænding af affald (tons/år)?

– Hvad er forbrændingsanlæggets nuværende totale årlige miljøgodkendte kapacitet (tons/år)?

– Hvad er forbrændingsanlæggets nominelle kapacitet for hver ovn (antal tons per time)? Der fraregnes ikke evt. begrænsning ift. røggasrensning.

Driftstimer

– Hvad var forbrændingsanlæggets driftstimer?

– Angiv driftstimer for hver ovn på anlægget.

Røggas

– Angiv typen af røggasrensning på hver ovn: (Tør røggasrensning; Semitør røggasrensning; Våd røggasrensning)

Etableringsår

– Hvilket år blev anlægget etableret? Angiv år for hver ovn.

– Angiv årstal for levetidsforlængelser

2. Affald

Affaldsmængde

– Hvor meget affald blev indvejet?

– Hvor meget netto heraf kom fra mellemdeponering?

– Hvor meget affald blev brændt?

– Hvor mange % af læssene tager I ud til stikprøvekontrol af affaldet?

Affaldets brændværdi

– Hvad var den gennemsnitlige (beregnede) brændværdi for det afbrændte affald (GJ/ton)?

3. Miljø

Slagge og restproduktmængde

– Angiv den producerede mængde slagge (tons) før udsortering af metaller

– Hvor stor en del af slaggerne blev genanvendt (angiv den årlige gennemsnitlige genanvendelsesprocent)?

– Hvor stor en andel af slaggen (i %) blev deponeret, fordi den ikke kunne overholde grænseværdierne i Restprodukt-bekendtgørelsen, Kategori II og III?

– Angiv den producerede restproduktmængde ekskl. slagge (tons)

Overskridelser af døgnmiddelværdier

– Angiv antallet af vilkårsoverskridelser af døgnmiddelværdierne på luftemissioner (hvis ingen, angiv 0) Summeret over alle ovne

– Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til spildevandsudledninger til kloak?

– Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til spildevandsudledninger til recipient?

– Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til støv?

– Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til støj?

– Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til indhold af TOC/glødetab i slagge?

– Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til krav om kvalitetssikring af de automatiske målende systemer?

Uheld

– Har der været uheld med konsekvenser for det ydre miljø eller med fare herfor?

Røggas og emissioner (samlet for alle ovnlinier)

– Røggasmængde (Nm3 per ton brændt affald)

– Angiv den faktisk udledte mængde af følgende emissioner per Nm3 (opgørelserne baseres på såvel kontinuerligt målte emissioner og emissioner, der udtages stikprøvevis. For sidstnævnte beregnes emissionerne som gennemsnittet af de målte værdier i året. ) For emissioner mindre end detektionsgrænsen angives »detektionsgrænse«

– Dioxin (g DCDD og PCDF per Nm3)

– Partikler (g per Nm3)

– CO (g per Nm3)

– SO2 (g per Nm3)

– NOX (g per Nm3)

– For andre tungmetaller angives summen af de udledte mængder af Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, V, Sn, T1 m.fl. (g per Nm3)

4. Energiproduktion

Varmeproduktion

– Angiv den producerede mængde varme (GJ)

– Angiv den solgte mængde varme (GJ)

– Angiv den bortkølede mængde varme (GJ)

– Afsætter anlægget anden energi?

Elektricitetsproduktion

– Angiv den producerede mængde (MWh)

– Angiv den solgte mængde (MWh)

R1-faktor

– Angiv anlæggets R1-faktor, og hvordan den er beregnet, jf. fodnoten til R1 i bilag 5B.

5. Priser og økonomi

Afsætning og afregning af varme

– Hvad var den gennemsnitlige afregningspris for varmen (kr./GJ)? (Baseret på indtægten fra den solgte varme fordelt på de solgte GJ. Incl. statslige energi- og miljøafgifter f.eks. affaldsvarmeafgift. )

Afsætning og afregning af elektricitet

– Hvad var den gennemsnitlige afregningspris for elektriciteten (kr./MWh)? Baseret på indtægten fra den solgte el fordelt på de solgte MWh. Ekskl. afgifter og finansielle indtægter fra el-afregningen. Inkl. indtægter for balance/reguleringskraft og reservekraft.

Takster

– Hvad var den gennemsnitlige takst i kr./ton? (Den gennemsnitlige takst beregnes som de samlede indtægter, som anlægget modtager i betaling i form af gebyrer/takster for affaldet divideret med den brændte mængde affald. Incl. energi- og miljøafgifter, som affaldsproducenterne faktureres for).

Anlæggets økonomi

– Hvad var anlæggets totale indtægter? (kr.) Gebyr og takster, indtægter fra salg af el og varme, salg af genbrugeligt materiale etc. Incl. alle statslige energi- og miljøafgifter, f.eks. affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO2-afgift og svovlafgift.

– Hvad var anlæggets totale driftsomkostninger? (kr.) Totale omkostninger til drift, vedligehold, administration, forsikringer mm, der har relation til forbrændingsanlægget, herunder sortering, håndtering af slagge og røggashåndtering. Hvor administrationen varetager flere opgaver skal medtages en andel svarende til forbrændingsanlæggets belastning af administrationen. Omkostninger til div. statslige energi- og miljøafgifter, f.eks. affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO2-afgift og svovlafgift opgøres særskilt.

– Er der nogle af driftsomkostningerne, som I betragter som ekstraordinære lige netop i år, og som det derfor er rimeligt at fratrække? (kr.)

– Hvis ja, forklar hvorfor:

– Hvad var anlæggets afskrivninger? (kr.) Årsregnskabslovens principper for afskrivninger anvendes. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget er lig anskaffelsessummen (byggesummen) og afskrivningsprofiler er lig aktivets levetid. (Se afskrivningsregler nederst på siden. )

– Hvad var anlæggets finansielle omkostninger? (kr.) Primært renter på gæld og opsparing - angiv »-« hvis de finansielle omkostninger er positive.

– Hvad var anlæggets hensættelser for året? (kr.)

– Hvor optræder hensættelserne i resultatopgørelsen?

– Hvad var anlæggets bogførte værdi? (kr.)

– Angiv afskrivningsperiode for ovne (angiv antal år. )

– Angiv afskrivningsperiode for bygninger (angiv antal år. )

6. Øvrige forhold

– Er der nogle forskelle på jeres forbrændingsanlæg og øvrige forbrændingsanlæg, der har betydning for effektiviteten og ikke allerede er blevet kortlagt i spørgsmålene ovenfor?

– Kommentarer til dette spørgeskema eller undersøgelsen som helhed:

1.2 Øvrige forbrændingsanlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

– Udfyldes for (år)

– Forbrændingsanlæggets navn

– CVR nummer

– Anlæggets p-nummer/p-numre

– Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

– Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold

– Angiv ejerforholdet for forbrændingsanlægget: (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Ejet af andelsejet fjernvarmeværk (AMBA); Elværksejet (A/S); Ejet i fællesskab af to eller flere)

– Hvis andet, angiv selskabsform:

2. Affald

Affaldsmængde

– Hvor meget affald blev indvejet?

– Hvor meget netto heraf kom fra mellemdeponering?

– Hvor meget affald blev brændt?

– Hvor mange % af læssene tager I ud til stikprøvekontrol af affaldet?

Affaldets brændværdi

– Hvad var den gennemsnitlige (beregnede) brændværdi for det afbrændte affald (GJ/ton)

4. Energiproduktion

R1-faktor

– Angiv anlæggets R1-faktor, og hvordan den er beregnet, jf. fodnoten til R1 i bilag 5B.

5. Priser og økonomi

Takster

– Hvad var den gennemsnitlige takst i kr./ton? (Den gennemsnitlige takst beregnes som de samlede indtægter, som anlægget modtager i betaling i form af gebyrer/takster for affaldet divideret med den brændte mængde affald. Ekskl. energi- og CO2-afgifter. )

1.3 Deponeringsanlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

– Udfyldes for (år)

– Deponeringsanlæggets navn

– CVR nummer

– Anlæggets p-nummer/ p-numre

– Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

– Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold og anlæg

– Hvordan er ejerforholdet for deponeringsanlægget (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Offentligt ejet A/S)?

– Hvis andet, angiv selskabsform:

– Hvor mange fysisk adskilte anlæg er der tale om?

Andre driftsområder

– Hvilke typer af sideordnede aktiviteter drives der i tilknytning til deponeringsanlægget? (sæt kryds) (Ingen; Indsamling; Container/genbrugsplads; Sortering til genanvendelse; Kompostering; Andet)

– Hvis andet angiv hvad:

Areal og kapacitet (ved flere anlæg angives det samlede areal)

– Hvad er anlæggets kapacitet, som er eller forventes ibrugtaget i indeværende henholdsvis de kommende planperioder for den nationale affaldsplanlægning? Angiv enhed, tons eller m3.

– Hvad er den tilladte fyldhøjde (gennemsnit for alle enheder på anlægget)?

Etableringsår

– Hvilket år blev anlægget etableret?

2. Affald

Affaldsmængde

– Hvor meget affald blev indvejet (tons)?

– Hvor meget af det indvejede affald blev genanvendt (tons)?

– Hvor meget af det indvejede affald blev mellemdeponeret (tons)?

– Hvor meget affald blev endeligt deponeret? Angiv antallet af tons i hver affaldsklasse (Inert; Mineralsk; Blandet; Farligt) samt antallet af tons ren og forurenet jord.

3. Miljø

Miljøforanstaltninger

– Er anlægget miljøcertificeret?

– Hvis Ja, angiv hvilken certificering

– Hvor mange grundvandsprøver tages og sendes til undersøgelse om året alt i alt?

– Hvordan håndteres perkolat på deponeringsanlægget (vælg det, der passer bedst for de forskellige affaldsklasser)? (Blandet; Inert; Mineralsk; Farligt).

4. Energiproduktion

Gasproduktion

– Angiv den opsamlede mængde gas (m3)

– Nyttiggøres gassen til energiproduktion?

– Står deponeringsanlægget selv for driften af gasindvindingen? (vælg nej, hvis f.eks. en entreprenør står for den)

5. Priser og økonomi

Takster

– Hvad er taksten for hver affaldsklasse (vægtet gennemsnit for hver affaldsklasse)? (Blandet; Inert; Mineralsk; Farligt) samt for Forurenet jord.

– Anlæggets økonomi (skal opdeles på blandet og andet affald)

– Hvad var de totale indtægter relateret til deponeringsaktiviteten? (kr.) Inkl. intern afregning.

– Hvad var de totale driftsomkostninger relateret til deponeringsaktiviteten? (kr.)

– Er der nogle af driftsomkostningerne, som I betragter som ekstraordinære lige netop i år, og som det derfor er rimeligt at fratrække? (kr.) (Totale omkostninger til drift, vedligehold, administration, forsikringer mm, der har relation til deponeringsanlægget. Hvor administrationen varetager flere opgaver skal medtages en andel svarende til deponeringsanlæggets belastning af administrationen. Ekskl. afskrivninger, forrentning og finansieringsudgifter. )

– Hvad var driftsomkostningerne til perkolathåndtering og gashåndtering? (kr.) Beløbet indgår også i 5.2.2. Ekskl. afskrivninger.

– Hvad var anlæggets afskrivninger? (kr.) Afskrivninger skal omfatte alle relevante investeringer på deponeringsanlægget, se listen nedenfor. Årsregnskabslovens principper for afskrivninger anvendes. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget er lig anskaffelsessummen (byggesummen) og afskrivningsprofiler er lig aktivets levetid.

– Hvad var anlæggets finansielle omkostninger? (kr.) Primært renter på gæld og opsparing - angiv »-« hvis de finansielle omkostninger er positive.

– Hvad var anlæggets hensættelser for året? (kr.)

– Hvad var omkostningerne til sikkerhedsstillelse? (kr.)

– Hvor optræder hensættelserne i resultatopgørelsen?

– Hvad var anlæggets bogførte værdi? (kr.)

6. Øvrige forhold

Åbningstid

– Hvor mange timer om ugen har deponeringsanlægget åbent for modtagelse af deponeringsegnet affald? Ved flere fysisk adskilte anlæg udfyld for hvert anlæg.

– Gives der mulighed for, at der kan komme affald ind uden for åbningstiden (f.eks. vha. kort etc.)? (ja eller nej)

Evt. øvrige forhold

Er der nogen forskelle på jeres deponeringsanlæg og øvrige deponeringsanlæg, der har betydning for effektiviteten og ikke allerede er blevet kortlagt i spørgsmålene i dette spørgeskema?


Bilag 3

Standardregulativ for husholdningsaffald, jf. § 3, stk. 3

§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i [. . . ] Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

 
(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen angiver efter behov, hvad der forstås ved f.eks. brugercenter, sommerbolig m.m. Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.
 

§ 4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på […] Kommunes hjemmeside.

§ 5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. med bøde.

Efter bekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 7 Bemyndigelse

 
(Skal udfyldes)
 
Valgfri tekst:
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på udvalget] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget [angivelse af navnet på forvaltningen] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på forvaltningen] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive hvilke bemyndigelser, der gives til udvalg og forvaltningen.
 

§ 8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den [. . . ].

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
[Tidligere gældende regulativer i kommunen]
 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [dd.mm.åååå].

[…f.eks. Borgmester] […f.eks. Kommunaldirektør]

§ 9 Ordning for dagrenovation

§ 9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen.

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved dagrenovation.
 

§ 9.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 
Fritekst: (frivillig af udfylde)
 
Kommunalbestyrelsen kan vælge eventuelt at formulere bestemmelser om undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer dagrenovation på ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme.
 

§ 9.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen
 
Valgfri tekst:
 
Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.
 

§ 9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.
 
Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune.
 
Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren.
 
Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Det påhviler kommunalbestyrelsen at vedligeholde og udskifte beholdere.
 
Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere.
 
Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.
 
Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.
 
Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
 
Fritekst:
 
Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om, at flere husholdninger kan dele beholdere.
 

§ 9.5 Kapacitet for beholdere

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov, særlige forhold ved affaldsskakte m.m.
 

§ 9.6 Anbringelse af beholdere

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.
 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
 
Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.
 
Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.
 
Fritekst:
 
Eventuelle yderligere krav.
 

§ 9.8 Renholdelse af beholdere

 
(Skal udfyldes)
Fritekst:
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 9.9 Afhentning af dagrenovation

 
(Skal udfyldes)
Fritekst:
Kommunalbestyrelsen kan f.eks. angive nærmere om tømningshyppighed, fremgangsmåde ved eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

 
(Frivillig af udfylde)
Fritekst:
Eventuelle bestemmelser om til- og afmelding, f.eks. om det skal ske ved månedsskift, med en frist på 14 dage, dags dato, hvem der er ansvarlig for til- og afmelding m.m.
 

§ 10 Ordning for papiraffald

§ 10.1 Hvad er papiraffald

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved papiraffald.
 

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 10.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle kapacitetskrav til beholdere, antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 10.9 Afhentning af papiraffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 10.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang papiraffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 11 Ordning for papaffald

§ 11.1 Hvad er papaffald

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved affald af andet papir og pap.
 

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 11.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 11.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 11.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 11.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 11.9 Afhentning af papaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 11.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang affald af andet papir og pap ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 12 Ordning for glasemballageaffald

§ 12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved glasemballageaffald.
 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 12.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 12.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 12.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 12.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 12.9 Afhentning af glasemballageaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 12.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang glasemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

§ 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved metalemballageaffald.
 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 13.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 13.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 13.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 13.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 13.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang metalemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

§ 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

 
(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved plastemballageaffald.
 
Som eksempler bør opregnes plastflasker og dunke.
 

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 14.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 14.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 14.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 14.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 14.9 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 14.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang plastemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 15 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads[-er] til modtagelse af affald.

§ 15.1 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere og grundejere i […] Kommune.
 
Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere og grundejere i [. . . ].
 
Fritekst:
 
Beskrivelse af øvrige eller andre krav – f.eks. hvis der er indgået aftale om brug af genbrugspladser med andre kommuner.
 

§ 15.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller –erne]

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Forud for benyttelse af genbrugsplads[-en eller –erne] skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i […] Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign.
 
Fritekst:
 
Eventuelle øvrige bestemmelser om adgangen.
 

§ 15.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne]

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
På genbrugsplads[-en eller –erne] kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren.
 
Undtaget herfra er dog dagrenovation.
 
Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsplads[-en eller -erne]. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.
 
Fritekst:
 
Eventuel uddybning af begrænsning i, hvad der modtages på genbrugspladsen.
 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads[-en eller -erne].

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

§ 16 Ordning for PVC-affald

§ 16.1 Hvad er PVC-affald

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved PVC-affald.
 
Der bør angives eksempler på genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald.
 

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 16.4 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. storskraldsordninger eller at i det omfang PVC-affald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 17 Ordning for imprægneret træ

§ 17.1 Hvad er imprægneret træ

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved imprægneret træ.
 

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 17.4 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang imprægneret træ ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 18 Ordning for farligt affald

§ 18.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved farligt affald.
 

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.
 
Fritekst:
 

§ 18.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 18.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 18.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 18.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 18.9 Afhentning af farligt affald

 
(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 18.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang farligt affald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§ 19.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved WEEE.
 

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen [vær opmærksom på ny elektronikaffaldsbekendtgørelse].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 19.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde).
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 19.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 19.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 19.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 19.9 Afhentning af WEEE

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 19.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang WEEE ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

§ 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§ 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved batterier og akkumulatorer.
 

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Kommunalbestyrelsen skal her sikre, at ordningen opfylder kravene i batteribekendtgørelsen.
 
Poseordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation.
 
Boksordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i den til formålet udleverede boks til farligt affald.
 
Batteribeholderordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber.
 
Miljøbilordning:
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afleveres af borgeren og grundejeren til miljøbilen.
 
Fritekst:
 

§ 20.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 20.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 20.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen af beholderne.
 

§ 20.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 20.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 20.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang bærbare batterier og akkumulatorer ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§ 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

 
(Frivillig af udfylde)
 
Kommunalbestyrelsen beskriver yderligere, hvad der forstås ved bygge- og anlægsaffald.
 
Fritekst:
 

§ 21.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst
 

§ 21.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 
Kommunalbestyrelsen beskriver særlige krav til emballering og opbevaring.
 

§ 22 Ordning for […]

§ 22.1 Hvad er […]

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her fastsætte bestemmelser om andre ordninger, end de som er beskrevet i de foregående paragraffer.
 
Kommunalbestyrelsen beskriver, hvad der forstås ved den pågældende affaldsfraktion.
 

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 22.4 Beholdere

 
(frivillig at udfylde).
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 22.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 22.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 22.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen af beholderne.
 

§ 22.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 22.9 Afhentning af [. . . ]

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 23 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang affaldet ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 


Bilag 4

Standardregulativ for erhvervsaffald, jf. § 3, stk. 3

§ 1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, i […] Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen angiver efter behov, hvad der forstås ved f.eks. brugercenter, m.m. Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.
 

§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§ 5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på […] Kommunes hjemmeside.

§ 6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

§ 8 Bemyndigelse

 
(Skal udfyldes)
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på udvalget] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget [angivelse af navnet på forvaltningen] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på forvaltningen] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive hvilke bemyndigelser, der gives til udvalget og forvaltningen.
 

§ 9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den […].

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
[Tidligere regulativer i kommunen listes]
 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [dd.mm.åååå].

[… f.eks. Borgmester] [… f.eks. Kommunaldirektør]

§ 10. Ordning for dagrenovationslignende affald

§ 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt tilføje eksempler på dagrenovationslignende affald, herunder eksempelvis let fordærveligt affald indeholdende animalsk eller lugtende affald eller affald, som giver hygiejnemæssige problemer i form af lugt, fluer, skadedyr eller lignende.
 

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle virksomheder i […] Kommune.
 
Ordningen gælder for virksomheder i […] Kommune, som er beliggende i boligejendomme.
 
Fritekst:
 

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Virksomheder må ikke håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald.
 
Virksomheder må håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald.
 
Virksomheder kan håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og må ikke køres til midlertidigt deponi.
 
Dagrenovationslignende affald, der ikke indsamles særskilt med henblik på genanvendelse, særlig behandling eller som småt forbrændingsegnet affald, skal indsamles gennem den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald.
 
Fritekst:
 

§ 10.4 beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Det påhviler virksomheden at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen fastsatte beholdere til dagrenovation.
 
Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.
 
Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune.
 
Beholdere leveres af […] Kommune og betales af virksomheden.
 
Virksomheden anskaffer selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Virksomheden anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Det påhviler kommunalbestyrelsen at vedligeholde og udskifte beholdere.
 
Det påhviler virksomheden at vedligeholde og udskifte beholdere.
 
Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere.
 
Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden. Virksomheden er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor det ikke har været håndteret af renovatøren.
 
To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til dagrenovation.
 
Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.
 
Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille supplerende krav til beholdere.
 
Fritekst:
 

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
På enhver bebygget ejendom skal der være mindst én beholder til dagrenovationslignende affald pr. virksomhed. Antallet af beholdere fastsættes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde efter følgende retningslinjer:
 
På enhver bebygget ejendom skal der være mindst en beholder til organisk affald pr. virksomhed. Antallet af beholdere fastsættes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde efter følgende principper:
 
Det på ejendommen nødvendige antal beholdere fastsættes af kommunalbestyrelsen. Dog skal der som minimum være opstillet én beholder (svarende til 100 l) pr. virksomhed.
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.
 
Ekstra beholdere skal bestilles af virksomheden hos kommunalbestyrelsen.
 
Fritekst:
 

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.v.
 

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.
 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
 
Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.
 
Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.
 
Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret i lukkede og tætte emballager.
 
Fritekst:
 

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Om f.eks. tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 10.10 Tilmelding/afmelding

 
(Frivillig at udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her fastsætte bestemmelser om til- og afmelding, herunder f.eks. om at det skal foretages til kommunalbestyrelsen, at det skal ske ved månedskift, med en frist på 14 dage, dags dato, hvem der er ansvarlig for til- og afmelding m.v.
 

§ 11 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads[-er] til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

 
Ordningen gælder for alle virksomheder, herunder virksomheder beliggende i kommunen, beliggende i øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder, som tilmelder sig ordningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritekst:
 
 
 
 

§ 11.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne]

 
(Frivillig at udfylde).
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
 
 
På genbrugsplads[-en eller -erne] kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle former for sorteret affald fra virksomheden.
 
Undtaget herfra er dog dagrenovationslignende affald.
 
Fritekst:
Eventuel uddybning af begrænsning i, hvad der modtages på genbrugspladsen (f.eks. jord og bygningsaffald i mindre mængder).
 

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til plads[-en eller -erne] i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

§ 11.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne]

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser)
 
Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsplads[-en eller -erne]. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.
 
 
 
 
 
 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne] skal der efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne].

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] i skal følges.

§ 11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugsplads[-en eller -erne]. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. en kvittering for det modtagne farlige affald.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 

§ 12. Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved farligt affald, herunder eksempelvis:
– Organiske, halogenholdige forbindelser
– Organiske, halogenfrie forbindelser
– Organiske forbindelser
– Olieaffald (som ikke er omfattet af Affaldsregisteret)
– Tungmetalholdigt affald
– Klinisk risikoaffald
– Asbest, alle typer
– PCB holdigt affald
– Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere
 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst til selv at beskrive hvem ordningen gælder for.
 

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 
Valgfri tekst: (frivillig at udfylde)
 
Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret.
 
Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:
– Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
– Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
– Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
– Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.
 
Opbevaringen skal følge retningslinjerne:
– Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
– Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.
–Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.
 
Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:
– Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås.
– Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
– Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.
– Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
 
Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.
 
Fritekst:
 

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres […]. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver, hvad der forstås ved den pågældende affaldsfraktion.
 
Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i sundhedssektoren i […] Kommune. Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, svineproducenter m.fl.
 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst til selv at beskrive hvem ordningen gælder for.
 

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 
Valgfri tekst:
 
Virksomheder fra sundhedssektoren kan ved egen foranstaltning aflevere klinisk risikoaffald på genbrugspladsen.
 
Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst 1 gang årligt.
 
Klinisk risikoaffald afhentes efter aftale med kommunalbestyrelsen.
 
Virksomheder fra sundhedssektoren kan aflevere klinisk risikoaffald på apoteker beliggende i kommunen.
 
Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager.
 
Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier:
– Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende.
– Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
– Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige, egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
– Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles […. ].
 
Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.
 
Her kan f.eks. fastsættes krav til nedkøling, mærkning og behandling af affaldet.
 
Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.
 
Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling.
 
Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.
 
Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.
 
Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.
 
I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.
 
Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.
 
Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske forhold.
 
Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (f.eks. sygehuse) skal de fyldte emballager transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.
 
Fritekst:
 

§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver, hvad der forstås ved den pågældende affaldsfraktion.
 

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst til selv at beskrive hvem ordningen gælder for.
 

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 

§ 15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald.

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her beskrive eksempler på forbrændingsegnet affald, herunder eksempelvis:
– Ikke-genanvendeligt pap og papir, for eksempel coatede pap- og papirtyper samt tilsmudset pap og papir.
– Udefinerbart plast samt kompositmaterialer mellem plast og andre materialer.
– Brændbart inventar, f.eks. møbler, tæpper og madrasser.
 

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst til selv at beskrive hvem ordningen gælder for.
 

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 
Valgfri tekst:
 
Det er efter affaldsbekendtgørelsen tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.
 
Neddelt kreosotbehandlet træ skal efter affaldsbekendtgørelsen forbrændes.
 
Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i følgende størrelser:
– Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm.
– Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en vægt på maks. 80 kg.
 
Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald.
 
Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling, herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil.
 
Kommunen anviser stort forbrændingsegnet affald til forbehandling på […].
 
Kommunen kan anvise fejlsorteret affald til sortering på […].
 
Kommunen anviser stort forbrændingsegnet affald direkte til forbrænding på […].
 
Fritekst:
 

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

 
(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Her kan kommunalbestyrelsen beskrive eksempler på deponeringsegnet affald, herunder eksempelvis:
– Ubrændbart affald, f.eks. eternitplader og mineraluld.
– Ikke forbrændingsegnet affald, f.eks. PVC-affald.
– Andet affald som ikke kan/må genanvendes eller brændes, bl.a. tungmetalforurenet affald.
 

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst til selv at beskrive hvem ordningen gælder for.
 

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 
Valgfri tekst:
 
Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:
– Flydende affald som defineret i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
– Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
– Klinisk risikoaffald, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
– Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter.
– Ituskårne dæk.
– Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen.
 
Deponeringssegnet affald er omfattet af […] Kommunes indsamlingsordning for deponeringsegnet affald. Kontakt kommunalbestyrelsen for afhentning.
 
Affald til deponering anvises af kommunalbestyrelsen til miljøgodkendt deponeringsanlæg eller specialdepot.
 
Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.
 
Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.
 
Udtagning af prøver i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning skal udføres efter en prøvetagningsplan, som affaldsproducenten er forpligtet til at udarbejde i overensstemmelse med DS/EN 14899.
 
Prøvetagningsplanen skal udarbejdes af en person med fornøden kompetence, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.
 
Prøvetageren skal være akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025 eller personcertificeret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.
 
Testning og kemiske analyser i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning af en affaldstype samt analyser, der udføres som led i grundvandsmoniteringen og i de øvrige kontrol- og overvågningsprocedurer, skal udføres af akkrediterede laboratorier eller af ikke-akkrediterede laboratorier godkendt af tilsynsmyndigheden.
 
Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skal deponeringsanlægget dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at det pågældende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, ligesom deponeringsanlægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringssystem.
 
Virksomheden skal aflevere affaldet til […] eller på kommunens genbrugsstation.
 
Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlæg.
 
Fritekst:
 

§ 17 Ordning for […]

§ 17.1 Hvad er […]

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her fastsætte bestemmelser om andre ordninger, end de som er beskrevne i de foregående paragraffer.
 
Kommunalbestyrelsen beskriver, hvad der forstås ved den pågældende affaldsfraktion.
 

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst til selv at beskrive hvem ordningen gælder for.
 

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning.
 


Bilag 5

Branchekoder, der omfatter håndværkere og anlægsgartnere, jf. § 20, stk. 4

   
DB07
Tekst
41.10.00
41.20.00
Bygge- entreprenører
42.10.00
42.20.00
42.90.00
Anlægsentreprenører
43.21.00
43.22.00
43.29.00
Bygningsinstallation (El-installationsvirksomhed, Isoleringsvirksomhed, VVS-virksomhed)
43.31.00
43.32.00
43.33.00
43.34.10
43.34.20
Bygningsfærdiggørelse (Stukkatørvirksomhed, Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, Udførelse af gulv og vægbeklædning, Maler- og glarmestervirksomhed samt anden bygningsfærdiggørelse)
43.33.00
43.12.00
43.13.00
43.91.00
43.99.10
43.99.90
Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde herunder brolægning, sandblæsning mv.
81.30.00
Anlægsgartnere (Landskabspleje)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2014, nr. L 365, side 89, Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-tidende 2015, nr. L 184, side 13 og Rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, for så vidt angår den farlige egenskab HP 14 »Økotoksisk«, EU-tidende 2017, nr. L 150, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17.