Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

(Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3, som ændret ved § 130 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 og § 1 i lov nr. 657 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 udgår »Oprettelse af«.

2. § 1, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Transport-, bygnings- og boligministeren udtræder af Hovedstadens Letbane I/S, hvorefter Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. stk. 2, overtager samtlige aktiver og passiver i interessentskabet og indtræder i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.

Stk. 2. Hovedstadens Letbane I/S ejes af Region Hovedstaden med 43 pct., Lyngby-Taarbæk Kommune med 12,52 pct., Gladsaxe Kommune med 12,60 pct., Herlev Kommune med 6,71 pct., Rødovre Kommune med 2,01 pct., Glostrup Kommune med 7,18 pct., Albertslund Kommune med 3,23 pct., Brøndby Kommune med 4,18 pct., Høje-Taastrup Kommune med 0,88 pct., Hvidovre Kommune med 0,92 pct., Vallensbæk Kommune med 3,15 pct. og Ishøj Kommune med 3,62 pct.

Stk. 3. Ejerfordelingen mellem de 11 kommuner, jf. stk. 2, kan ændres ved aftale, hvis alle 11 kommuner er enige herom.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministerens oprindelige indskud på op til 1.777 mio. kr. i Hovedstadens Letbane I/S konverteres til et tilskud. Beløbet er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks.

Stk. 5. Region Hovedstaden indskyder 991 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune indskyder 285,1 mio. kr., Gladsaxe Kommune indskyder 286,4 mio. kr., Herlev Kommune indskyder 152,9 mio. kr., Rødovre Kommune indskyder 45,4 mio. kr., Glostrup Kommune indskyder 163,3 mio. kr., Albertslund Kommune indskyder 73,9 mio. kr., Brøndby Kommune indskyder 94,6 mio. kr., Høje-Taastrup Kommune indskyder 19,4 mio. kr., Hvidovre Kommune indskyder 20,7 mio. kr., Vallensbæk Kommune indskyder 71,3 mio. kr., og Ishøj Kommune indskyder 82,9 mio. kr. i Hovedstadens Letbane I/S. Beløbene er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftstart og derefter med nettoprisindekset.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

3. § 1, stk. 6 og 7, ophæves.

4. I § 5, stk. 1, udgår », jf. dog § 15«.

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Hovedstadens Letbane I/S ledes af en bestyrelse og en direktion.«

6. § 8, stk. 1, affattes således:

»Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 2, fastsætter en vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S.«

7. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hovedstadens Letbane I/S' regnskaber skal revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges af Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 2, i forening.«

8. Kapitel 3 ophæves.

§ 2

I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 632 af 14. juni 2011, § 27 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 og § 2 i lov nr. 657 af 8. juni 2016 og senest ved § 4 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 3, ændres »indtil transportministeren udtræder af Hovedstadens Letbane I/S« til: »indtil letbanen på Ring 3 tages i brug til passagerdrift«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen