Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 547 af 1. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1490 af 14. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 5 og 6, og § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2017, og efter høring af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tillægget efter stk. 1 omfatter omprøver, der afholdes i medfør af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og som ikke er tilbudt på baggrund af en klage over en prøve.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 27. december 2018

Birgitte Hansen
Direktør

/ Kristian Brink