Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale
Kapitel 3 Basisaftale
Kapitel 4 Tilvalgsmoduler
Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Aftale om sundhedsrådgivningsaftaler i kvægbesætninger
Bilag 2 Rådgivning om dyrevelfærd
Bilag 3 Staldskolebesøgets indhold (basismodel med staldskole)
Bilag 4 Rådgivning om smittebeskyttelse
Bilag 5 Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 1
Bilag 6 Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 2
Bilag 7 Statusbesøgenes indhold (Tilvalgsmodul 2, mælkeleverende besætninger med mindst 50 køer)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

I medfør af § 11, stk. 1, 3 og 4, § 12, stk. 3 og 4, § 13, stk. 2, § 15 og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 11. januar 2017, og § 34 a, stk. 1-3, § 47, stk. 1, § 51, § 61, stk. 1, § 66 a, stk. 1 og 2, § 66 b og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 2. juli 2018, som ændret ved lov nr. 1550 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1 og 2, og § 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de aftaler om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, der indgås jf. § 14, stk. 1-3, i dyrlægeloven.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse er større end eller lig med en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelse, der er fastsat i bekendtgørelsen.

2) Frivillig sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse ikke er større end eller lig med en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelser, der er fastsat i bekendtgørelsen.

3) Besætning: Den eller de kvægbesætninger, der er registreret på et CHR-nummer.

4) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. § 34 a, stk. 1-3, i lov om hold af dyr.

5) Stedfortræder: Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til sundhedsrådgivningsaftalen i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær.

6) Besætningsdiagnose: Entydig diagnose for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer.

7) Forskrift: En entydig skriftlig instruktion, som besætningsdyrlægen har udfærdiget for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med den enkelte besætningsdiagnose, og som skal omfatte oplysning om præparatnavn, dosis, behandlingsperiode, tilbageholdelsestid samt instruktion i anvendelsen af det pågældende præparat.

8) Mælkeleverende kvægbesætninger: Kvægbesætninger, som leverer mælk til konsum samt de kvæg af malkekvægrace, der hører til besætningerne.

9) Staldskole: En sammenslutning af 5-8 besætninger med basisaftale om sundhedsrådgivning.

10) Fagkonsulent: En konsulent med naturvidenskabelig eller landbrugsfaglig uddannelse.

Kapitel 2

Indgåelse og opsigelse af aftale

§ 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning i form af basisaftale, tilvalgsmodul 1 eller tilvalgsmodul 2, jf. kapitel 3 og 4.

Stk. 3. En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer, jf. dog § 6.

Stk. 4. En sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige kvæg registreret på CHR-nummeret.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 4. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation meddelt efter stk. 5 ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning.

§ 4. Den ansvarlige for besætningen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret (på stald eller udegående) pr. 31. december i det forudgående år er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier:

1) 100 køer eller

2) 200 handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis der ikke findes kvæg på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

§ 5. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om frivillig sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret er mindre end tærskelværdierne, der er nævnt i § 4, stk. 1.

§ 6. For kvægbesætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, gælder følgende betingelser:

1) Der skal indgås én samlet aftale om sundhedsrådgivning for de kvægbesætninger, der er omfattet af samdriften, jf. dog § 55, stk. 3.

2) Den samlede aftale om sundhedsrådgivning skal registreres på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret.

3) Den ansvarlige for behandlingen af kvæg i besætninger, der er omfattet af samdriften, skal ved behandlingens indledning foretage optegnelser over medicinske behandlinger i besætningen ved elektronisk indberetning til DMS Dyreregistrering.

4) Den ansvarlige for besætningen har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af lægemidler registreres i DMS Dyreregistrering.

5) Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.

6) Den ansvarlige for besætningen har meddelt SEGES Kvæg, at de indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og for kontrolmyndigheden i mindst 5 år.

§ 7. En aftale om sundhedsrådgivning, jf. §§ 4-6, skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den kontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved én samlet aftale om sundhedsrådgivning for en samdrift, jf. § 6, skal alle de omfattede CHR-numre anføres på kontrakten.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk. Indberetning af én samlet aftale om sundhedsrådgivning, jf. § 6, skal foretages på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret i CHR.

Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 8. En aftale om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 9. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den besætningsansvarlige indgå ny aftale med en anden dyrlæge. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører.

§ 10. En aftale om sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når besætningen er indberettet som ophørt i CHR.

Stk. 2. Én samlet aftale om sundhedsrådgivning for en samdrift ophæves automatisk, hvis besætningen, som aftalen er indberettet på i www.vetreg.dk, udgår af samdriften.

Kapitel 3

Basisaftale

§ 11. Den ansvarlige for besætningen kan indgå en af følgende basisaftaler om sundhedsrådgivning:

1) Aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, jf. § 16.

2) Aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf. §§ 17-22.

§ 12. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg.

§ 13. Besætningsdyrlægens rådgivning skal mindst omfatte besætningens dyrevelfærd, jf. bilag 2.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag 4.

§ 14. Besætningsdyrlægen skal efter hvert rådgivningsbesøg udfærdige en skriftlig besøgsrapport, som mindst skal indeholde:

1) beskrivelse og vurdering af punkt 1-3 i bilag 2,

2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor,

3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, og

4) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udlevere besøgsrapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand.

Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten i mindst 2 år. Kopien skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 5. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget registrere beskrevne indsatsområder på www.vetreg.dk. Hvis besætningsdyrlægen sammen med den besætningsansvarlige er blevet enige om ikke at identificere nogen indsatsområder, skal dette også registreres.

§ 15. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede besøgsrapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare besøgsrapporten i mindst 2 år. Besøgsrapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Tværfaglig sundhedsrådgivning

§ 16. En aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, jf. §§ 11-15, skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg med samtidig deltagelse af en fagkonsulent.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal foranledige, at en fagkonsulent deltager ved rådgivningsbesøg jf. stk. 1.

Sundhedsrådgivning med staldskole

§ 17. En aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf. §§ 11-15, skal mindst omfatte

1) et årligt rådgivningsbesøg, og

2) deltagelse i staldskole.

§ 18. Besætningsansvarlige, som deltager i en staldskole, skal have mindst et årligt staldskolebesøg.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal årligt deltage i mindst 75 pct. af staldskolebesøgene hos staldskolens øvrige deltagere.

§ 19. Et staldskolebesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 3.

§ 20. Staldskoledeltagerne skal udpege en tovholder (facilitator) for alle staldskolebesøg for en periode af mindst et år.

Stk. 2. Tovholder skal være en dyrlæge eller en fagkonsulent.

Stk. 3. Tovholder skal have gennemført et kursus med et indhold, som mindst svarer til det, som er beskrevet på

Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk. Dokumentation for gennemført kursus skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 21. Den besætningsansvarlige skal foranledige, at:

1) der indkaldes til staldskolebesøg,

2) det relevante materiale sendes til staldskoledeltagerne forud for besøget,

3) tovholder udarbejder en rapport, jf. bilag 3, på baggrund af staldskolebesøget, og

4) rapporten inden 8 dage efter besøget sendes til staldskoledeltagerne og besætningsdyrlægen, med mindre denne er tovholder.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal udpege mindst én løsningsmodel, jf. bilag 3, afsnit B, som skal gennemføres i besætningen inden næste staldskolebesøg.

§ 22. Den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen skal opbevare staldskolerapporten i mindst 2 år. Staldskolerapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Kapitel 4

Tilvalgsmoduler

§ 23. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af indtil 50 pct. af de årlige henholdsvis rådgivningsbesøg og statusbesøg.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg og statusbesøg gennemføres.

§ 24. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 25. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved alle rådgivningsbesøg og statusbesøg.

§ 26. Den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen.

Stk. 2. Optegnelser, der er foretaget siden sidste rådgivningsbesøg eller statusbesøg, skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg eller statusbesøg.

§ 27. Dyrlægen skal mindst hver 3. måned, jf. dog § 33, stk. 2, udarbejde en skriftlig rapport, jf. § 33 (tilvalgsmodul 1) og § 42 (tilvalgsmodul 2).

Stk. 2. Dyrlægen skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den besætningsansvarlige.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøg, der har omfattet de punkter, der er anført i bilag 2, registrere beskrevne indsatsområder på www.vetreg.dk. Hvis besætningsdyrlægen sammen med den besætningsansvarlige er blevet enige om ikke at identificere nogen indsatsområder, skal dette også registreres.

§ 28. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare rapporten i mindst 2 år. Rapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 29. Besætningsdyrlægen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

1) oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes,

2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for den besætningsansvarlige,

3) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet,

4) konklusioner på alle rådgivnings- og statusbesøg, og

5) kopi af rapporter.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 30. Når en anden dyrlæge, jf. § 23, udfører rådgivnings- eller statusbesøg, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter besøget sende kopi af konklusioner, jf. § 29, stk. 2, nr. 4, og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen.

Tilvalgsmodul 1

§ 31. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal omfatte mindst 9 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, skal aftalen dog omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg.

Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres.

§ 32. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit A.

Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit B og C.

Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 2.

Stk. 4. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag 4.

Stk. 5. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at kravene i stk. 1 til 4, er opfyldt.

§ 33. Rapporten, jf. § 27, skal indeholde:

1) beskrivelse og vurdering af pkt. 1-3 i bilag 2, jf. dog stk. 3,

2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, jf. dog stk. 3,

3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 3,

4) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 5, siden sidste rapport,

5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand siden sidste rapport,

6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, i perioden frem til næste rapport,

7) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport,

8) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 4,

9) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner på baggrund af nr. 4-9 beskrevet i den seneste rapport, og

10) aftalte handlingsplaner for perioden frem til næste rapport på baggrund af nr. 4-9.

Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, jf. § 31, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 6. måned.

Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned.

Stk. 4. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 8 , skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt.

Tilvalgsmodul 2

§ 34. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg:

1) Besætninger med færre end 50 køer: 12 rådgivningsbesøg.

2) Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 6 statusbesøg.

3) Besætninger med flere end 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 14 statusbesøg.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg og statusbesøg gennemføres.

Stk. 3. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR.

§ 35. De i § 34, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal afholdes således, at der i løbet af 3 måneder gennemføres mindst 3 rådgivningsbesøg.

§ 36. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for ikke-mælkeleverende kvægbesætninger omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres.

§ 37. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 6, afsnit A.

Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 6, afsnit B og C.

Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 2.

Stk. 4. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag 4.

Stk. 5. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1 til 4, er opfyldt.

§ 38. Et statusbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 7.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1, er opfyldt.

§ 39. Besætningsdyrlægen eller anden dyrlæge, jf. § 23, kan oprette besætningsdiagnose for en sygdom i besætningen, når følgende betingelser dokumenteres at være opfyldt:

1) Sygdommen er regelmæssigt forekommende i besætningen.

2) Sygdommen er karakteriseret ved flere specifikt beskrevne symptomer.

Stk. 2. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose beskrive målsætning og handlingsplan med henblik på at reducere sygdommens forekomst i besætningen.

§ 40. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose udlevere udførlig skriftlig instruktion til den ansvarlige for besætningen. Instruktionen skal mindst omfatte følgende:

1) Beskrivelse af de undersøgelser, som den besætningsansvarlige skal foretage.

2) Beskrivelse af de symptomer, som den besætningsansvarlige skal have konstateret med henblik på at bekræfte tilstedeværelse af besætningsdiagnosen.

3) Eventuelle kritiske symptomer, som skal medføre, at dyrlægen tilkaldes.

4) Forskrift, jf. § 2, nr. 7.

5) Eventuelle krav om udtagelse af mælkeprøve, jf. § 41, før behandling indledes.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af den udleverede instruktion i journalen, jf. § 29.

Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal efterleve de instruktioner, jf. stk. 1, som dyrlægen har udleveret til brug for behandling af sygdomme, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose.

§ 41. Når dyrlægen i en forskrift vedrørende yverbetændelse foreskriver behandling med andre antibiotika end simple penicilliner, skal den besætningsansvarlige eller dyrlægen udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse, før behandling indledes.

Stk. 2. Mælkeprøver, der er udtaget af dyrlægen eller den ansvarlige for besætningen efter bestemmelsen i stk. 1, skal undersøges af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret metode.

Stk. 3. Hvis resultatet af analysen medfører, at behandlingen skal korrigeres, skal dyrlægen straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen.

§ 42. Rapporten, jf. § 27, skal indeholde:

1) beskrivelse og vurdering af pkt. 1-3 i bilag 2, jf. dog stk. 2,

2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, jf. dog stk. 2,

3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2,

4) sammenfatning af indholdet, der er nævnt i bilag 6 og bilag 7, siden sidste rapport,

5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand i de seneste 3 måneder,

6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende i de kommende 3 måneder,

7) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport,

8) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 3,

9) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner på baggrund af nr. 4-8 beskrevet i den seneste rapport, og

10) aftalte handlingsplaner for de kommende 3 måneder på baggrund af punkterne 4-8.

Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned.

Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 8 , skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 43. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 3 eller 4, § 4, stk. 1, §§ 6-7, § 8, stk. 2, § 9, §§ 12-22, § 23, stk. 2, § 24, stk. 2, eller §§ 25-42.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til § 3, stk. 5 eller § 4, stk. 2.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1537 af 12. december 2016 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 18. december 2018

Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup


Bilag 1

Aftale om sundhedsrådgivningsaftaler i kvægbesætninger

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
   
     
Besætning
   
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
     
CHR-nr.:
e-mail:
 
     
Hvis der er indgået én samlet sundhedsrådgivningsaftale
(samdrift, jf. § 6):
CHR-nummer, hvorpå sundhedsrådgivningsaftalen
er registreret i VetReg:
Øvrige CHR-numre omfattet af sundhedsrådgivningsaftalen:
     
Besætningsdyrlæge
   
Navn:
Autorisationsnr. :
Praksisnr. :
     
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
     
 
e-mail:
 
Besætningen består af
   
__køer, antal:
__handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, antal:
 
     
Aftaletype (afkrydses)
 
__
Tværfaglig sundhedsrådgivning
 
__
Sundhedsrådgivning med staldskole
 
__
Tilvalgsmodul 1 – med ordineringsperiode
 
__
Tilvalgsmodul 1 – med ordineringsperiode ved kun handyr og/eller hundyr der endnu ikke har kælvet
 
__
Tilvalgsmodul 1- med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse
 
__
Tilvalgsmodul 2 – med ordineringsperiode
 
__
Tilvalgsmodul 2 – med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse
 
       
     
Undertegnede har den ………. . …… indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger.
Aftalen om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel.
 
Besætningsansvarlig:
Besætningsdyrlæge:
   
Navn:
Navn:
Adresse:
Adresse:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
(Underskrift)


Bilag 2

Rådgivning om dyrevelfærd

Rådgivning skal omfatte følgende punkter:

1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed.

2. Vurdering af fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov, med særligt fokus på fodring, klima, staldforhold og produktion.

3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg.

4. Identifikation, i samarbejde med den besætningsansvarlige, af op til 3 indsatsområder for dyrevelfærd på baggrund af punkterne 1- 3.

5. Klinisk gennemgang af udvalgte velfærdsparametre indenfor det/de identificerede indsatsområder.

6. Udarbejdelse af en handlingsplan for hvert indsatsområde. Handlingsplanerne skal beskrive de aftalte ændringer, og hvornår der forventes effekt af de beskrevne ændringer.

7. Opgørelse af status på effekten af allerede udarbejdede handlingsplaner og opdatering af disse handlingsplaner. Hvis en handlingsplan lukkes, opdateres denne med oplysninger om, hvorfor der ikke kan opnås yderligere effekt på indsatsområdet.


Bilag 3

Staldskolebesøgets indhold (basismodel med staldskole)

A. Staldskolebesøget skal omfatte:

1. Gennemgang og vurdering af besætningens dyrevelfærd i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg.

2. Gennemgang og vurdering af forhold, som har betydning for besætningens dyrevelfærd.

3. Gennemgang af løsningsmodeller, som er iværksat siden sidste staldskolebesøg.

B. Samlet vurdering på baggrund af afsnit A med henblik på identifikation af mulige indsatsområder til forbedring af dyrenes velfærd:

1. Hver deltager skal beskrive en løsningsmodel for hvert af de udpegede indsatsområder.

2. Den ansvarlige for besætningen skal vælge mindst en løsningsmodel, som den besætningsansvarlige forpligter sig til at implementere i besætningen.

C. Tovholder afslutter staldskolebesøget med udarbejdelse af staldskolerapport.


Bilag 4

Rådgivning om smittebeskyttelse

Ved mindst et årligt rådgivningsbesøg skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse med henblik på identifikation af forbedringsmuligheder i besætninger omfattet af sundhedsrådgivningsaftalen. Der skal fokuseres på både smitte ind og ud af besætningen.

Ved rådgivningen defineres hvilke emner og arbejdsprocedurer, som udgør en særlig risiko for smittebeskyttelsen, og hvor der er potentiale for forbedringer.

Besætningsdyrlægen skal sammen med den ansvarlige for besætningen gennemgå de for besætningen og rådgivningen relevante produktionsdata.


Bilag 5

Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 1

A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal mindst omfatte:

1. Klinisk gennemgang af dyrenes aktuelle sundhedstilstand.

2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose.

3. Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 26.

4. Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 29.

5. Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhed, herunder forhold vedrørende fodring, klima, staldforhold og produktion.

B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte:

1. Dødelighed og medicinforbrug.

2. Produktionsdata.

3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser.

4. Bemærkninger fra kødkontrollen.

5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen.

C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning:

På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.


Bilag 6

Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 2

A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte:
 
1. Klinisk undersøgelse/evaluering af kvæg, som er omfattet af en besætningsdiagnose og som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. En klinisk undersøgelse foretages, hvor dette er veterinærfagligt relevant for at kunne lave en evaluering.
 
2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose.
 
3. Vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg.
 
 
B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte:
 
1. Dødelighed og medicinforbrug.
 
2. Produktionsdata.
 
3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser.
 
4. Bemærkninger fra kødkontrollen.
 
5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen.
 
 
C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning:
 
På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.


Bilag 7

Statusbesøgenes indhold (Tilvalgsmodul 2, mælkeleverende besætninger med mindst 50 køer)

Gennemgang af besætningen skal omfatte:
 
1. Klinisk undersøgelse/evaluering af kvæg, som er omfattet af en besætningsdiagnose, og som er behandlet for denne af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. En klinisk undersøgelse foretages, hvor dette er veterinærfagligt relevant for at kunne lave en vurdering.
 
2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose.