Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for at modtage pristillæg
Kapitel 3 Støttens intensitet og omfang
Kapitel 4 Ansøgning om tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Afgørelse om tilsagn om tilskud
Kapitel 6 Bortfald af tilsagn og dispensation
Kapitel 7 Ansøgning om udbetaling og afgørelse om udbetaling af pristillæg
Kapitel 8 Afslag på udbetaling i støtteperioden
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Klageadgang
Kapitel 11 Straffebestemmelser
Kapitel 12 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

I medfør af § 35 d, stk. 3 og 4, § 43, stk. 2, § 55, stk. 4, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018, som ændret ved lov nr. 504 af 23. maj 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler pristillæg til elektricitet fra forsøgsvindmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Stk. 2. Støtteordningen udgør statsstøtte i form af et tilskud, som er godkendt af Europa-Kommissionen ved statsstøttegodkendelse SA. 50717 (2018/N), i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 af 28. juni 2014, (EU-Tidende 2014, C 200, s. 1), (herefter ’Europa-Kommissionens statsstøtteretningslinjer’), og ordningen administreres i overensstemmelse hermed.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forsøgsvindmølle: En vindmølle, som opstilles på land og uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (herefter ’de nationale testcentre’), og som under støtteperioden enten har et prototypecertifikat, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller med senere ændringer eller et certifikat til vindmøller, der ombygges til forsøg og demonstration, og hvor der foreligger en forsøgsplan, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller med senere ændringer.

2) Kriseramt: Som defineret i Fællesskabets gældende retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder som ændret eller erstattet, jf. punkt 16 i Europa-Kommissionens statsstøtteretningslinjer.

3) Fyldestgørende ansøgning: Når Energistyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

4) Nettilslutningstidspunkt: Det tidspunkt, hvor et VE-elproduktionsanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, jf. definitionen i § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018 (herefter ’lov om fremme af vedvarende energi’).

Kapitel 2

Betingelser for at modtage pristillæg

§ 3. For at kunne opnå pristillæg skal følgende betingelser opfyldes:

1) Ansøger skal have opnået tilsagn om pristillæg inden projektets påbegyndelse, jf. definitionen af projektets påbegyndelse i § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om fremme af vedvarende energi.

2) Antallet af vindmøller i projektet med samme tilslutningspunkt til elnettet må ikke overstige 6.

3) Ansøger må ikke modtage anden offentlig støtte til vindmølleprojektet.

4) Ansøger må ikke have modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og som ikke er efterkommet fuldt ud.

5) Ansøger må ikke være kriseramt.

6) Vindmøllen eller vindmøllerne skal inden nettilslutning være certificeret i overensstemmelse med definitionen af en forsøgsvindmølle, jf. § 2, nr. 1.

7) Projekter omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi skal inden nettilslutning af møllerne have gennemført værditabsordningen, jf. kravene i § 54 i lov om fremme af vedvarende energi.

8) Vindmøllen eller vindmøllerne skal være anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregisteret).

9) Vindmøllen eller vindmøllerne skal være nettilsluttet senest to år efter meddelelse af tilsagn, jf. dog § 9, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

10) Vindmøllen eller vindmøllerne skal være fabriksnye.

11) Støttemodtager skal underrette Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg, jf. § 12.

Kapitel 3

Støttens intensitet og omfang

Pulje på 10 MW i 2018

§ 4. Inden for en pulje på i alt 10 MW i 2018 kan Energistyrelsen efter ansøgning træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg.

Stk. 2. Energistyrelsen giver tilsagn indenfor puljen i stk. 1, indtil kapaciteten i puljen er opbrugt. Energistyrelsen kan dog alene træffe afgørelse om tilsagn til og med 31. december 2018, uanset at kapaciteten i puljen ikke er opbrugt.

Stk. 3. Pristillægget til vindmøller, som senest den 31. december 2018 opnår tilsagn efter § 4, fastsættes til 11 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningen.

Stk. 4. Støtten udbetales som et fast pristillæg i øre pr. produceret kWh.

Stk. 5. Der ydes ikke pristillæg for elproduktion i timer, hvor den markedspris, der er fastsat efter § 51, stk. 2, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, ikke er positiv.

Stk. 6. Støtten udbetales for hele den faktiske produktion af elektricitet produceret på vindmøllerne, og som leveres til det danske kollektive elforsyningsnet.

Pulje på 25 MW i 2019

§ 5. Inden for en pulje på i alt 25 MW i 2019 kan Energistyrelsen efter ansøgning træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg.

Stk. 2. Energistyrelsen giver tilsagn indenfor puljen i stk. 1, indtil kapaciteten i puljen er opbrugt. Energistyrelsen kan dog alene træffe afgørelse om tilsagn til og med 31. december 2019, uanset at kapaciteten i puljen ikke er opbrugt.

Stk. 3. Pristillægget til vindmøller, som senest den 31. december 2019 opnår tilsagn efter § 5, fastsættes til 2,27 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i en periode på 20 år fra nettilslutningen.

Stk. 4. Støtten udbetales som et fast pristillæg i øre pr. produceret kWh.

Stk. 5. Der ydes ikke pristillæg for elproduktion i timer, hvor den markedspris, der er fastsat efter § 51, stk. 2, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, ikke er positiv.

Stk. 6. Støtten udbetales for hele den faktiske produktion af elektricitet produceret på vindmøllerne, og som leveres til det danske kollektive elforsyningsnet.

Kapitel 4

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi og denne bekendtgørelse indsendes til Energistyrelsen.

Stk. 2. Fristen for Energistyrelsens modtagelse af en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg i 2018 er 7. december 2018.

Stk. 3. Fristen for Energistyrelsens modtagelse af en fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg i 2019 er 18. november 2019.

Stk. 4. Der skal foreligge én ansøgning pr. projekt. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen. Ansøgningsskema hentes fra Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk eller fås ved henvendelse til Energistyrelsen.

Stk. 5. Ansøgning om tilsagn om pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på ansøger.

2) Bopælsadresse på ansøger.

3) CPR-nr., eller CVR-nr. på ansøger samt oplysninger om virksomhedens størrelse.

4) Telefonnummer eller e-mailadresse på en kontaktperson.

5) En beskrivelse af projektet, herunder projektets forventede start- og slutdato samt forventet dato for nettilslutning.

6) Oplysning om projektomkostninger, herunder forventede købspris for vindmøllen eller vindmøllerne, installationsomkostninger, driftsomkostninger og eventuelle andre omkostninger.

7) En beskrivelse af situationen uden støtte. For store virksomheder skal dokumentation for situationen uden støtte indsendes.

8) GPS-koordinater for vindmøllen eller vindmøllernes forventede placering.

9) Vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt målt i megawatt.

10) Dokumentation for tegningsreglen for juridiske personer.

11) En bekræftelse fra ansøger på, at betingelserne i § 3, nr. 1-5, er overholdt.

Stk. 6. Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Kapitel 5

Afgørelse om tilsagn om tilskud

§ 7. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg efter § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Når Energistyrelsen modtager en ansøgning efter § 6, foretager Energistyrelsen en kontrol af, om pristillægget efter §§ 4 eller 5 i denne bekendtgørelse har tilskyndelsesvirkning. Hvis Energistyrelsens kontrol viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, afslås ansøgningen.

Stk. 3. Tilskyndelsesvirkningen, jf. stk. 2, kontrolleres ved at påse, om ansøgers samlede, forventede omkostninger, jf. stk. 4, er større end den af Energistyrelsen skønnede elmarkedspris.

Stk. 4. Ansøgers samlede, forventede omkostninger beregnes som summen af følgende:

1) Anlægsomkostninger omregnet til en årlig annuitetsydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med en kalkulationsrente, som er skønnet til at være 7,5 pct. Anlægsomkostninger skal indeholde ansøgers forventede samlede omkostninger til projektet, inkl. nettilslutningsomkostninger, evt. nabokompensation mv.

2) Driftsomkostninger til projektet. Driftsomkostninger dækker både faste omkostninger pr. megawatt pr. år og variable omkostninger pr. MWh.

§ 8. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i.

Stk. 2. Hvis flere fyldestgørende ansøgninger er modtaget samme dag, og disse tilsammen overstiger den samlede resterende kapacitet i puljen, jf. § 4 eller 5, trækker Energistyrelsen lod blandt disse. Der træffes afgørelse om tilsagn for den eller de udtrukne.

Stk. 3. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger den samlede resterende kapacitet i puljen, jf. § 4 eller 5, tilbyder Energistyrelsen ansøgeren at reducere ansøgningen, så den kan rummes inden for de resterende watt i puljen. Accepterer ansøgeren ikke dette, får ansøgeren afslag på ansøgningen.

Kapitel 6

Bortfald af tilsagn og dispensation

§ 9. Hvis en vindmølle, som har opnået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes inden to år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, bortfalder tilsagnet, jf. betingelsen i § 3, nr. 9.

Stk. 2. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1, hvis vindmøllen ikke opnår nettilslutning inden to år fra tidspunktet for afgørelse om tilsagn, og det er en følge af en eller flere af følgende omstændigheder:

1) Energistyrelsens forhold.

2) Forhold, der opstår uden ansøgers skyld, og over hvilke ansøger ikke er herre, fx krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.

3) Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.

4) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes vindmølleejerens forhold.

5) Beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol.

6) Netvirksomheden eller Energinet ikke er klar til at tilslutte vindmøllerne til det danske kollektive elforsyningsnet med sin fulde effekt indenfor fristen for nettilslutning, fordi vindmølleejeren ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser fra myndigheder på trods af, at vindmølleejeren har ansøgt om tilladelse eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning indtræder.

7) Hvis arkæologiske undersøgelser medfører, at projektet skal standses i medfør af Museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Stk. 3. Ansøger skal dokumentere, at en eller flere af omstændighederne i stk. 2, nr. 1-7, er, eller har været til stede.

Kapitel 7

Ansøgning om udbetaling og afgørelse om udbetaling af pristillæg

§ 10. Energistyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg til elektricitet på vindmøller, der er omfattet § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi og denne bekendtgørelse. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningsskema hentes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk eller fås ved henvendelse til Energistyrelsen og indsendes til Energistyrelsen med dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne opfylder kravene for at modtage udbetaling af pristillæg efter § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi og efter kapitel 2-5 i denne bekendtgørelse på tidspunktet for nettilslutning.

Stk. 3. En fyldestgørende ansøgning skal være modtaget i Energistyrelsen inden tre måneder efter nettilslutning. Energistyrelsen kan ikke meddele dispensation fra kravet om modtagelse af ansøgning inden tre måneder efter nettilslutning.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling af pristillæg skal som minimum indeholde:

1) en bekræftelse fra ansøger på, at ansøger ikke har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, og som ikke er efterkommet fuldt ud, jf. betingelsen i § 3, nr. 4,

2) en bekræftelse fra ansøger på, at ansøger ikke er kriseramt, jf. betingelsen i § 3, nr. 5,

3) dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne på tidspunktet for nettilslutning er certificeret i overensstemmelse med definitionen i § 2, nr. 1, af en forsøgsvindmølle, jf. betingelsen i § 3, nr. 6,

4) en bekræftelse fra ansøger på, at værditabsordningen er gennemført, hvis projektet er omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. betingelsen i § 3, nr. 7,

5) dokumentation for, at vindmøllen eller vindmøllerne er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregisteret), jf. betingelsen i § 3, nr. 8,

6) en bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllerne er nettilsluttet senest to år efter meddelelse af tilsagn, jf. betingelsen i § 3, nr. 9, og

7) en bekræftelse fra ansøger på, at vindmøllen eller vindmøllernes installerede effekt er som oplyst, jf. § 6, stk. 5, nr. 9.

Kapitel 8

Afslag på udbetaling i støtteperioden

§ 11. Energistyrelsen afslår at udbetale pristillæg i støtteperioden, hvis en støttemodtager har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig eller uforenelig med det indre marked, og støttemodtageren endnu ikke har efterkommet et sådan krav fuldt ud. Udbetalingen genoptages, når Energistyrelsen har modtaget dokumentation fra støttemodtager om, at kravet er efterkommet fuldt ud.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 12. Støttemodtageren er forpligtet til over for Energinet, netvirksomheden eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om pristillæg.

Stk. 2. Det påhviler støttemodtageren at underrette Energinet, netvirksomheden eller Energistyrelsen om ejerskifte og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for overholdelse af betingelserne for modtagelse af pristillæg for den leverede elektricitet.

Stk. 3. Underretning skal ske straks fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Kapitel 10

Klageadgang

§ 13. Energistyrelsens afgørelser efter §§ 4-5 og 7-11 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klager over afgørelser nævnt i stk. 1 indgives skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 14. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger efter denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 12

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1244 af 30. oktober 2018 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de nationale testcentre ophæves.

Energistyrelsen, den 17. december 2018

Janni Torp Kjærgaard

/ Jakob Henrik Juul