Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32018L0217
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2008, nr. L 260, side 13, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2018/217/EU af 31. januar 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ved at tilpasse del I. 1 i bilag I til den videnskabelige og tekniske udvikling, EU-Tidende 2018 nr. L 42, side 52, og Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, EF-tidende 1995, nr. L 249, side 35, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/54/EF af 17. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, EU-Tidende 2008, nr. L 162, side 11-12.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 82, stk. 5-7, § 118, stk. 10, 1. pkt., § 134 b og § 134 d, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. december 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2018/217/EU af 31. januar 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ved at tilpasse del I. 1 i bilag I til den videnskabelige og tekniske udvikling, EU-Tidende 2018, nr. L 42, side 52.