Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 817 af 26. juni 2013 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 25 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Det er en betingelse for, at jobcenteret kan udbetale tilskud, at tolkebrugeren og tolkebrugerens arbejdsgiver ikke har økonomisk interesse i den virksomhed, hvorfra tolkeydelsen rekvireres. Det er endvidere en betingelse, at hverken tolkebrugerens nærmeste pårørende eller tolkebrugerens arbejdsgivers nærmeste pårørende har økonomisk interesse i den virksomhed, hvorfra tolkeydelsen rekvireres. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering fravige betingelserne i 1. og 2. pkt.

Stk. 4. Før jobcenteret kan udbetale tilskud, skal tolkebrugeren, dennes arbejdsgiver og tolken erklære på tro og love, at stk. 3, 1. og 2. pkt. er opfyldt.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019.

Stk. 2. For bevillinger af tolkeydelser, der er givet inden den 1. februar 2019, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil 1. april 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 19. december 2018

Maria Schack Vindum

/ Christian Solgaard