Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, prøvebekendtgørelsen, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2019 af satserne efter følgende love og bekendtgørelser:

1) Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af d. 11. oktober 2017

2) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af d. 13. oktober 2017

3) Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu)

4) Lov om aktiv socialpolitik § 13f og § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017

5) Bekendtgørelse nr. 1490 af 12. december 2018 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019

6) Bekendtgørelse nr. 150 af 27. februar 2018 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen eller en eventuel bekendtgørelseshjemmel.

2. Satserne i vejledningen gælder fra den 1. januar 2019, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 9371 af 22. maj 2018 om af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 12. december 2018

Christian Hesthaven

/ Lars von Spreckelsen-Syberg


Bilag 1

Indholdsfortegnelse
 
TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for integration
TABEL 4: Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019
TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus
TABEL 6: Repatrieringsloven
TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Integrationsydelse
TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige i 2019 til beregning af beskæftigelseskravet
TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus
TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for integrationsydelsesmodtagere
TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse
TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af integrationsydelse
TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige
kr. mdl.
1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.802
2. Midlertidigt forhøjet grundtilskud (lovens § 45, stk. 3, 2. pkt.)
4.203
3. Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 7, 1. pkt.)
9.317

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammet
kr. mdl.
1. Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til integrationsprogrammet (lovens § 45, stk. 4, 2. pkt.)
37.509

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for integrationsprogrammet
kr. mdl.
1. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 1. led)
79.591
2. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 2. led)
53.060
3. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 1. led)
79.591
4. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 2. led)
53.060
5. Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4)
33.959

TABEL 4: Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019
kr. mdl.
1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn
2.281
2. Maksimal betaling for par uden børn
4.180
3. Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn
4.561
4. Maksimal betaling for par med fire eller flere børn
4.941

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus
kr. én gang
1. Danskbonus (lovens § 22, stk. 1)
6.242

TABEL 6: Repatrieringsloven
kr. én gang
1. Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)
30.600
2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)
16.124
3. Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4):
 
 
a. Pr. person, der er fyldt 18 år
139.274
 
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
42.476
4. Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5):
16.124
5. Udgifter til transport af erhvervsudstyr
20.824
6. Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7, stk. 2 nr. 6)
7.803
7. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8)
6.805
8. Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7 stk. 2 nr. 9)
520
9. Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3):
 
 
a. Pr. person, der er fyldt 18 år
55.709
 
b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
16.990
10. Udgifter til behandling (lovens § 7, stk. 5)
7.803
11. Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens §, stk. 2, nr. 10)
10.200
12. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2)
26.010

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Integrationsydelse
kr. mdl.
1. Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
12.143
2. Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
8.498
3. Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
6.072
4. Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
2.616

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige i 2019 til beregning af beskæftigelseskravet:
kr. mdl.
1. Omregningssats (lovens § jf. § 13f, stk. 15)
124,03

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus
kr. mdl.
1. Dansk bonus (lovens § 22, stk. 4)
1.580

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for integrationsydelsesmodtagere
kr. mdl.
1. Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1)
12.097
2. Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2)
11.930
3. Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3)
9.246
4. Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4)
14.386
5. Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5)
14.758
6. Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6)
9.971
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)
 
1. Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1)
9.202
2. Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2)
9.271
3. Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3)
6.184
4. Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 4)
7.414
5. Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5)
7.483
6. Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6)
5.476
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
 
1. Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)
15.180
2. Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)
11.423

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse
kr. pr. dag
1. Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
561
2. Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
392
3. Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
280
4. Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
120
5. Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)
73

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af integrationsydelse
kr. pr. hændelse
1. Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)
1.683
2. IIntegrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)
1.176
3. Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)
839
4. Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)
362
5. Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)
219

TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
kr. mdl.
1. Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)
12.754
2. Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)
8.926
3. Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)
6.378

TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.
kr. pr. prøve
1. Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)
1.362
2. Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)
1.362
3. Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)
1.362
4. Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)
817
5. Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)
817