Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer

I medfør af § 68, stk. 1 og 5, og § 118, stk. 10, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kørsel med hundetrukket køretøj

§ 1. Kørsel med hundetrukket køretøj må alene finde sted på veje uden for tættere bebygget område, hvor der alene i begrænset omfang foregår almindelig færdsel med motorkøretøjer, motorredskaber og traktorer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kørsel med hundetrukket køretøj må finde sted på andre veje end de i stk. 1 omtalte, hvis kørsel finder sted i forbindelse med krydsning af vej med henblik på at nå en vej omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Kørsel med hundetrukket køretøj kan fortsat begrænses af regler i anden lovgivning, der giver mulighed for indskrænkninger i vejes udnyttelse og indretning.

Bremser

§ 2. Et hundetrukket køretøj skal kunne standse eller bremse på en sikker og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.

Stk. 2. Et hundetrukket køretøj på hjul skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer. Hjul på samme aksel skal være afbremset af det samme bremsesystem, eller bremsesystemet skal være diagonalt opdelt mellem for- og baghjulene. Bremsesystem med en betjeningsanordning, der aktiverer bremserne på alle hjul samtidigt, anses som ét bremsesystem. Bremsesystemet kan være fodbetjent eller håndbetjent. Den fulde bremsevirkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen. Vejrlig må ikke kunne nedsætte bremsernes funktion væsentligt.

Stk. 3. Dele i fodbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 100 daN (100 kg). Dele i

håndbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 60 daN (60 kg).

Stk. 4. Et hundetrukket køretøj med mere end to hjul skal være forsynet med en parkeringsbremse, der virker på mindst to af køretøjets hjul, eller en jordbremse, som skydes i jorden ved standsning. Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund og skal kunne fastholde køretøjet i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

Styreapparat

§ 3. Et hundetrukket køretøj skal være forsynet med et styreapparat, som er indrettet således, at

1) køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt,

2) køretøjet kan modstå de påvirkninger, der fremkommer under normal brug, og

3) der ikke på grund af slid eller lignende forekommer væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

Trækkraft

§ 4. Et hundetrukket køretøj må ikke trækkes af hunde i vifteformation.

Lygter og reflekser

§ 5. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal et hundetrukket køretøj være forsynet med mindst to forlygter, der afgiver hvidt eller gult lys og to baglygter, der afgiver rødt lys. Lygterne skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand, og må ikke blænde den øvrige trafik. Lygterne skal være anbragt symmetrisk og så nær køretøjets yderste kanter som muligt.

§ 6. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal et hundetrukket køretøj være forsynet med mindst to røde trekantede refleksanordninger, der er synlige bagfra. Refleksanordningerne skal anbringes så nær køretøjets yderste kanter som muligt.

Stk. 2. Refleksanordninger efter stk. 1 skal være godkendt og mærket i klasse III i henhold til ECE-regulativ nr. 3.

Stk. 3. Trækseler skal være forsynet med gule reflekser.

Stk. 4. Et hundetrukket køretøj kan forsynes med supplerende reflekser. Fastmonterede, fremadrettede reflekser skal være hvide, bagudrettede røde og reflekser, der vender til siden, gule.

Ringeklokke

§ 7. Et hundetrukket køretøj skal være forsynet med en klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret eller et beslag tæt på føreren, så den er nem at betjene. Køretøjet må ikke være forsynet med andet signalapparat.

Straf og ikrafttræden

§ 8. Overtrædelse af § 1, stk. 1, §§ 2-5, § 6, stk. 1-3, og stk. 4, 2. pkt., og § 7, straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. december 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted