Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1313 af 26. november 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1186 af 26. september 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 41, stk. 6, § 53, stk. 19, § 53 a, stk. 6, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret ved lov nr. 1710 af 27. december 2018, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 7 indsættes:

»Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvor H006 endnu ikke er modtaget

§ 7 a. For et medlem, der skal medregne perioder med ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til opgørelsen af opholdskravet, jf. § 53 a i loven, kan dagpenge udbetales i op til 6 måneder, selv om H006 endnu ikke er udstedt, eller a-kassen endnu ikke har modtaget underretning fra den udenlandske myndighed, hvis medlemmet på anden vis har dokumenteret, at opholdskravet er opfyldt.

Stk. 2. Hvis H006 ikke er modtaget, når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, afgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om der fortsat kan udbetales dagpenge.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2018

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen